Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thẩm quyền thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2021/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THỎA THUẬN XÂY DỰNG, CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 68/TTr-SGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các nội dung liên quan đến việc phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông

1. Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung sau trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

a) Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông;

b) Công bố hoạt động bến khách ngang sông;

c) Công bố lại hoạt động bến khách ngang sông;

d) Gia hạn hoạt động bến khách ngang sông.

2. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Tổ chức bàn giao danh sách bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố và các hồ sơ có liên quan đến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

b) Hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, công bố hoạt động bến khách ngang, công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Tổ chức xây dựng quy trình khai thác hoạt động bến khách ngang sông. Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, khai thác bến khách ngang sông đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, vệ sinh môi trường;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện thỏa thuận xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông, quản lý hoạt động bến khách ngang sông theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Thực hiện các nội dung đã được phân cấp quy định tại Điều 3 Quyết định này;

b) Tiếp nhận danh mục bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố và các hồ sơ theo điểm a khoản 1 Điều này;

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện qun lý, khai thác bến khách ngang sông theo hướng dẫn của SGiao thông vận ti.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Các hồ sơ đề nghị Thỏa thuận thông skỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, đnghị Công bhoạt động bến khách ngang sông; đề nghị Công bố lại hoặc đnghị gia hạn hoạt động bến khách ngang sông của tổ chức, cá nhân đã gi đến SGiao thông vận ti trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì Sở Giao thông vận ti tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các S, ban, ngành thành phố, Chtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ:
- Cục KTVB
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Giao thông vận t
i;
- Cục ĐTNĐ Việt
Nam;
- TTTU; TT HĐND TP;
-
VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Ch
tịch, các PCT UBND TP;
- C
VP, CPVP UBND TP;
- S
Tư pháp;
-
Công báo thành phố; Báo HP
- C
ng thông tin điện t thành phố;
- Đài Phát thanh v
à Truyn hình HP;
- Lưu:
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2021
Ngày hiệu lực10/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(10/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thẩm quyền thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thẩm quyền thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/10/2021
        Ngày hiệu lực10/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (10/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thẩm quyền thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thẩm quyền thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông Hải Phòng

              • 27/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực