Quyết định 33/QĐ-UBND-TL

Quyết định 33/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 33/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng Tháp


Y BAN NHÂN DÂN
TNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt báo cáo tổng hợp Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 176-CTr/TU ngày 07/8/2013 của tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường sự quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 104/STNMT-CCBVMT ngày 21/01/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chđo ng phó với biến đi khí hậu tỉnh Đồng Tháp (gi tắt là Ban Ch đo), gm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phụ trách kinh tế ngành.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban thường trực: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

3. Các Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải;

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

4. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia làm Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh..

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh:

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch hành động và từng nội dung cụ thể thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Hướng dẫn giải quyết các trường hợp vướng mắc, kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp các dữ liệu thông tin có liên quan đến từng lĩnh vực, ngành khi có yêu cầu.

3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động ứng phó về biến đổi khí hậu của tỉnh định kỳ hàng năm và theo từng giai đoạn triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giao Trưởng ban lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo do các cơ quan, đơn vị cử, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, thành lập tổ giúp việc (nếu có) và ban hành quy chế hoạt động.

Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được đảm bảo đúng quy theo định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tinh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ct, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT + NC/KTN.Ng..

CHỦ TỊCH
Minh Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/QĐ-UBND-TL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/QĐ-UBND-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/QĐ-UBND-TL

Lược đồ Quyết định 33/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/QĐ-UBND-TL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 33/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng Tháp

            • 14/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực