Quyết định 330/QĐ-UBND

Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 330/QĐ-UBND 2019 phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRONG VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/5/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

Căn cứ Quy chế phối hợp mẫu s 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tđể xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 454/TTr-THNVDT ngày 30/01/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- T
ng cục Thuế;
- Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TNg &MT;
- Lưu: VT, TNg (T
), TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRONG VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
(ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự, phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử gia cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan Thuế, cơ quan Đăng ký đất đai và người sử dụng đất có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Điều 3. Hệ thống ứng dụng

- Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai phải được cài đặt hệ thống ứng dụng Quản lý đất đai (gọi tắt là Vilis).

- Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế: Thực hiện ứng dụng Quản lý trước bạ.

- Đường truyền: Phải được trang bị đường truyền Internet để kết ni được giữa hệ thống ứng dụng Quản lý đất đai (gọi tắt là Vilis) với hệ thống của cơ quan Thuế.

Điều 4. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này các từ ngdưới đây được hiểu như sau:

1. Chữ ký s: Là một dạng chký điện tđược chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chký điện tử theo Luật Giao dịch điện tử.

2. Dữ liệu đất đai: Là thông tin đất đai dưới dạng số được thhiện bng hình thức ký hiệu, chviết, chsố, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.

3. Cơ sở dliệu đất đai: Là tập hợp có cấu trúc các dữ liệu đất đai được lưu trữ trên máy tính và các thiết bị lưu trthông tin thứ cấp dùng để truy cập, khai thác, qun lý và cập nhật thường xuyên thông qua phương tiện điện tử.

4. Phiếu chuyển thuế điện tử: Là nội dung dữ liệu trên Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai lưu trdưới định dạng XML hoặc định dạng PDF có gắn chký số dùng để trao đổi giữa phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin đất đai và phn mm ứng dụng quản lý các khoản thu liên quan đến đất (định dạng tập tin XML) hoặc trao đổi qua hộp thư điện tcông vụ của cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế (định dạng tập tin PDF).

5. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường: Gồm S Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

6. Cơ quan Thuế: Gồm Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Điều 5. Nguyên tắc, hình thức phối hợp

1. Nguyên tắc phối hợp

- Được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham gia phối hợp và những quy định của pháp luật có liên quan.

- Dựa trên nguyên tắc sử dụng chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin gia các bên. Dliệu trao đi thông tin gn ch ký s có tính pháp lý tương đương như con du và chký của các bên trong quá trình thực hiện. Khi thay đi ch ký shai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác cơ sở dliệu điện tử của cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai.

2. Hình thức phối hợp

Thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện thông qua hình thức luân chuyển thông tin bằng dữ liệu điện tử, tập tin điện tử có gắn chữ ký s.

- Dliệu điện tcó gắn chký số để luân chuyển thông tin trao đổi được thực hiện qua Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này) và Thông báo về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (Phụ lục III ban hành kèm theo Quy chế này).

- Tập tin điện tử (bao gồm tập tin bản quét, bản chụp được lưu trữ dưới dạng PDF) có gắn chữ ký sđược thực hiện trong trường hợp cần thiết để bổ sung, làm rõ thêm thông tin cần trao đổi.

Điều 6. Nội dung phối hợp

Phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng khác theo hình thức điện tử đối với các trường hợp sau:

- Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất

- Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

- Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá

- Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính khi đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất

- Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi Tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai đảm bảo thông tin trao đổi đầy đủ theo quy định tương ứng với từng trường hợp hồ sơ cụ thể (chi tiết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này).

Điều 8. Trình tự trao đổi thông tin

1. Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan Đăng ký đất đai thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ của người sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện xác nhận và tiến hành nhập đầy đủ các thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính (Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này) vào ứng dụng quản lý tại đơn vị.

- Ký số và truyền dữ liệu Phiếu chuyển thuế điện tử sang cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất bao gồm các tập tin (file) các loại hồ sơ kèm theo (Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này).

- Công cụ truyền dữ liệu: Sử dụng phần mềm ng dụng hệ thống thông tin đất đai.

- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính sang cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính phải đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Xác định nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế thực hiện.

- Nhận Phiếu chuyển thuế điện tử từ cơ quan Đăng ký đất đai truyền sang (đối với các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật);

- Kiểm tra thông tin trên Phiếu chuyển thuế điện t.

+ Trường hợp trên Phiếu chuyển thuế điện tcó đầy đthông tin hoặc đủ cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính thì thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trường hợp trên Phiếu chuyển thuế điện tthiếu thông tin hoặc chưa đủ cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính thì chuyển đề nghị sang cơ quan Đăng ký đất đai để đề nghị cung cấp, bổ sung thêm thông tin.

+ Thời gian tối đa cho việc kiểm tra thông tin trên Phiếu chuyển thuế điện tlà 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển thuế điện ttừ cơ quan Đăng ký đất đai.

- Trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt thông báo nghĩa vụ tài chính.

- Gửi thông báo nghĩa vụ tài chính (có chữ ký số của Lãnh đạo cơ quan Thuế) sang cơ quan Đăng ký đất đai.

- Công cụ gửi dữ liệu: Sử dụng phần mềm ứng dụng qun lý các khoản thu về đất.

- Công khai thông tin về việc tiếp nhận và thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính lên trang thông tin ngành Thuế.

- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất bao gồm cả thời gian kiểm tra thông tin trên Phiếu chuyn thuế điện tphải đảm bảo thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc.

- Trường hợp hết thời hạn trthông báo nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất không đến nhận thì Cơ quan Đăng ký đất đai truyền thông tin sang cơ quan Thuế thông qua hình thức điện tử để cơ quan Thuế thông báo cho người sử dụng đất bng đường Bưu điện.

3. In thông báo trả người sử dụng đất

Cơ quan Đăng ký đất đai thực hiện.

- Nhận dliệu thông báo nghĩa vụ tài chính từ cơ quan Thuế mà người sử dụng đất phải thực hiện.

- In thông báo có chữ ký scủa cơ quan Thuế, đóng dấu treo của cơ quan Đăng ký đất đai chuyển cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quđể trtrực tiếp cho người sử dụng đất trong thời hạn ti đa không quá hai (02) ngày làm.

- Truyền dliệu sang cơ quan Thuế thông qua hình thức điện tđể làm căn cứ xác định thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính, sau khi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quthông tin người sử dụng đất đã nhận thông báo về nghĩa vụ tài chính.

4. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính

4.1. Cơ quan Thuế thực hiện.

- Nhận dliệu chng từ nộp tiền từ Kho bạc bằng hình thức điện tử và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế duyệt thông tin hoàn thành nghĩa vụ tài chính và truyền dliệu sang cơ quan Đăng ký đất đai.

- Công khai thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính lên trang thông tin điện tử ngành Thuế.

4.2. Cơ quan đăng ký đất đai thực hiện.

- Nhận thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ cơ quan Thuế hoặc chứng từ của người nộp thuế đã nộp đầy đcác khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan Thuế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất; làm cơ sở báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Lưu Thông báo về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (Phụ lục III) hoặc chứng từ của người nộp thuế đã nộp đy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan Thuế vào hồ sơ người sử dụng đất.

- Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều 9. Xử lý các dữ liệu sai sót

Trường hợp dliệu truyền nhận gia hai cơ quan có sai sót, cơ quan bên nhận phản hồi bằng điện thoặc thông báo bằng văn bản tới cơ quan truyền dữ liệu để yêu cầu kiểm tra và truyền lại thông tin.

Trường hợp nội dung chuyển thông tin trên Phiếu chuyển thuế điện tdo cơ quan Đăng ký đất đai gửi sang bị sai dẫn đến thông báo nghĩa vụ tài chính sai, cơ quan Thuế chuyển lại thông tin sai sót, Cơ quan Đăng ký đất đai kiểm tra, gửi lại Phiếu chuyn thuế điện t sang cơ quan Thuế theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này (Phiếu chuyển thuế điện tbị sai sót phải được lưu lại để phục vụ công tác quản lý).

Trường hợp sai sót thuộc về cơ quan Thuế dẫn tới việc xác định nghĩa vụ tài chính và phát hành Thông báo thuế sai, cơ quan Thuế gi thông báo bng hình thức điện t đến cơ quan Đăng ký đất đai về việc có sai sót trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, xác định lại nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo thuế cho cơ quan Đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này (thông báo thuế sai sót phải lưu trữ để phục vụ công tác quản lý).

Điều 10. Đối chiếu số liệu giữa 2 cơ quan

Trước ngày 05 hàng tháng, hai cơ quan thực hiện tổng hợp tình hình hồ sơ đã gửi bng hình thức điện tcủa tháng trước theo mẫu quy định tại Phụ lục IV và gửi thông tin để thực hiện đi chiếu dliệu.

Trước ngày 10 của tháng đầu tiên quý kế tiếp, hai cơ quan thực hiện đi chiếu số liệu của tháng trước, quý trước. Trường hợp sai lệch, hai cơ quan cùng phối hợp rà soát để xác định nguyên nhân và điều chỉnh.

Hàng năm, trước ngày 30 tháng 01, cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai tng hợp tình hình giải quyết hồ sơ của năm trước để đối chiếu và điều chỉnh trong trường hợp có sai lệch số liệu.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Cục Thuế tnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng đề án mua trang thiết bị lp đặt và đào tạo nhân lực và triển khai thực hiện các nội dung quy định của Quy chế này. Định k06 tháng, hàng năm, các đơn vị phải tổng kết, báo cáo khó khăn, vướng mắc về Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, trao đi kinh nghiệm nhm thực hiện đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị s 24/CT-TTg ngày 05/8/2014.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động trao đổi khắc phục, hoặc kịp thời phản ánh về Cục Thuế tnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đtổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I

HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CHUYỂN ĐẾN CƠ QUAN THUẾ BẰNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ.
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử đxác định nghĩa vụ tài chính về đất đai)

1. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển Mục đích sử dụng đất

a) Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

b) Tờ khai lệ phí trước bạ (bn chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính, nếu có).

c) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

d) Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

a) Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

b) Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có).

c) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá

a) Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

b) Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính).

c) Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyn sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

d) Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được trừ vào tin sử dụng đất, tin thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ xác định nghĩa vtài chính khi đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

a) Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mu s01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

b) Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có), Tờ khai thuế thu nhập từ chuyn nhượng bt động sn (trừ trường hợp bên chuyn nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất đng sản) theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có).

c) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được min, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

d) Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

đ) Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) hoặc Hợp đng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) hoặc Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản (bản sao); Hóa đơn giá trị gia tăng đi với trường hợp tổ chức chuyn nhượng bất động sản (bản sao).

5. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung

a) Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

b) Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nếu có (bản chính).

c) Quyết định hoặc văn bn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi Tiết của dự án và các chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao).

d) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tchứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

đ) Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

6. Giấy tờ để xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp

6.1. Đối với Khoản được trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).

b) Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật tại thời Điểm chuyển nhượng (bản sao).

c) Chứng từ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất (bản sao).

6.2. Đối với Khoản được trừ là tiền đã tự nguyện ứng trước để thực hiện giải phóng mặt bng

a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).

b) Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao).

c) Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

6.3. Đối với Khoản được trừ là tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bng do được min, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư s46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phquy định về thu tin thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi là Thông tư s 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC).

a) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao).

b) Chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao).

 

PHỤ LỤC II

PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất trong việc trao đi thông tin theo hình thức điện tử đxác định nghĩa vụ tài chính về đt đai)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG……..
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI…..
(CHI NHÁNH…………)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./PCTTĐC

………………., ngày ……. tháng ….. năm …..

 

PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, MẶT NƯỚC, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIN VỚI ĐẤT

1.1. Tên(1):

………………………………………………………………………………………..

1.2. Địa ch(2):

…………………………………………………………………………………..

1.3. Sđiện thoại liên hệ: …………………… Email (nếu có):…………………………….

1.4. Mã sthuế (nếu có): …………………………………………………………………….

1.5. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(3): ……………………………………………………..

1.6. S: …….ngày cấp:..../……./……..nơi cấp: …………………………………………

1.7. Loi thủ tục cần xác định nghĩa vụ tài chính(4):…………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

2.1. Thông tin về đất

2.1.1. Thửa đất s: ………………………………….Tờ bản đồ số: ……………………

2.1.2. Địa chtại(5): ……………………………………………………………………………

2.1.3. Vị trí theo bng giá đất:

- Đường/đoạn đường/khu vực: ………………………………………………...

- Vị trí tha đất(6):

……………………………………………………………………………….m.

- Chiu sâu của thửa đất (nếu có):

……………………………………………………………..m.

- Chiu rộng của ngõ/hẻm (nếu có):

……………………………………………………………..m.

2.1.4. Diện tích thửa đt: …………………….m2

- Diện tích sdụng chung: …………………..m2

- Diện tích sử dụng riêng: ……………………m2

- Diện tích phải nộp tiền sử dụng đất/tin thuê đất: ……………………………………m2

- Diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất (tin thuê đất): ………………………….m2

- Diện tích trong hạn mức: …………………………………………………………m2

- Diện tích đất ngoài hạn mức: ……………………………………………………..m2

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đt: ………………………………………..m2

2.1.5. Nguồn gốc sử dụng đất: ……………………………………………………………..

2.1.6. Mục đích sử dụng đất(7): ………………………………………………………………

2.1.7. Thời hạn sử dụng đất: …………………………………………………………………

- Ổn định lâu dài *

- Có thời hạn: ……..năm. Từ ngày ……/…../.....đến ngày ..../…./…...

- Gia hạn: …….năm. Từ ngày ..../…./….. đến ngày …../…../…..

2.1.8. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất từ ngày:..../…./…..

2.1.9. Chuyển hình thức sử dụng đất(8):

- Hình thức đang sử dụng: …………………………………………………………………….

- Hình thức sau khi chuyển: ……………………………………………………………………

2.1.10. Giá đất

- Giá đất cụ thể(9): ………………………………………………………………………………

- Giá trúng đấu giá:

…………………………………………………………………………………….

- Giá đất trưc khi chuyn mục đích sử dụng đất(10): …………………………………….

2.1.11. Giấy tờ về quyền sử dụng đất(11): ………………………………………………….

2.2. Thông tin về nhà ở, công trình xây dựng khác

2.2.1. Loại nhà ở, công trình: ………………….Cấp hạng nhà ở, công trình: ………….

2.2.2. Diện tích xây dựng: ……………………………………………………………………

2.2.3. Diện tích sàn xây dựng: ……………………………………………………………m2

2.2.4. Diện tích sở hữu chung: ……………..m2. Diện tích sở hữu riêng: ……………..m2

2.2.5. Kết cu: ……………..Số tầng nổi: ……………….Số tầng hầm: ……………………

2.2.6. Nguồn gốc: ……………………………………………………………………………….

2.2.7. Năm hoàn công: ……………………………………………………………………năm.

2.2.8. Thời hạn sở hữu đến:               năm

III. THÔNG TIN CỤ THỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM, THUÊ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC, THUÊ MẶT NƯỚC

3.1. Đối với thuê đất xây dựng công trình ngầm

- Diện tích thuê đất xây dựng công trình ngm: ……………………………………………..m2

- Giá đất cụ thể tính tin thuê đất của phần diện tích đất xây dựng công trình ngầm(12):

…………………………………………………………………………

3.2. Đối với thuê đất có mặt nước

- Diện tích đất: …………………………………………m2

- Diện tích mặt nước: …………………………………..m2

- Giá đất cụ thể tính tiền thuê đất của phần diện tích đất(13): …………………………………

3.3. Đối với thuê mặt nước

a) Vị trí mặt nước: ……………………………………………………………………………..

b) Diện tích mặt nước thuê: ………………………………………….m2

c) Mục đích sử dụng mặt nước: ……………………………………..m2

d) Thời hạn thuê mặt nước: ……….năm. Từ ngày …../…./… đến ngày …./…./….

e) Hình thức thuê mặt nưc: Trtiền thuê hàng năm * Trtiền thuê một lần *

IV. THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG, GHI NỢ, ƯU ĐÃI VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT (nếu có)

4.1. Đối với trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gn liền với đất và chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gn liền vi đất (đăng ký biến động)

4.1.1. Loại biến động: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

4.1.2. Loại tài sản biến động: ………………………………………………………………….

4.2. Ghi nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ)

- Đối tượng ghi nợ:

…………………………………………………………………………………………….

- Loại nghĩa vụ được miễn, gim: ………………………………………………………………..

4.3. Miễn, giảm nghĩa vụ tài chính:

- Đối với miễn, giảm: ……………………………………………………………………………..

- Loại nghĩa vụ được min giảm: ………………………………………………………………

4.4. Các khon được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp

Tên của khon được trừ: …………………………………………………………….

V. NHỮNG GIẤY TỜ KÈM THEO(14) ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT

Bảng 1: Danh sách đồng sử dụng, đồng sở hữu.

STT

Tên chủ sở hu

Địa chỉ

Mã sthuế

(nếu có)

Số CMTND

Ngày cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Bng kê ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

STT

Tên người sử dụng đất

Ghi ntiền sử dụng đất

Ghi nợ lệ phí trước bạ

Thời đim ghi nợ

Stiền ghi nợ

Nội dung ghi nợ

Thời điểm ghi nợ

Số tiền ghi n

Nội dung ghi nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Bảng kê thông tin về đất.

(Sử dụng trong trường hợp thửa đt xin cấp giấy chứng nhận được quy định tại nhiều văn bản, thửa đất có nhiều mục đích sử dụng)

STT

Căn cứ pháp lý

Mục đích sử dụng

Đường

Đoạn đường

Vị trí

Diện tích

Độ sâu thửa đất

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4: Bảng kê thông tin tài sản gắn liền với đất.

STT

Loại nhà, công trình

Cấp nhà, công trình

Kết cấu

Số tầng

Diện tích

Năm hoàn công

Tng nổi

Tng hm

Sử dụng

Xây dựng

Sàn xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 5: Bảng kê tiến độ biến động

(Sử dụng trong trường hợp mua bán, cho tặng, thừa kế... quyền sử dụng đất và tài sản gn lin với đất)

STT

Tên người/tổ chức chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng

Số hợp đồng

Ngày hợp đng

Diện tích

(m2)

Giá trị hợp đồng (VNĐ)

Cơ quan chứng thực

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

THÔNG BÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI.
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất trong việc trao đi thông tin theo hình thức điện tử đxác định nghĩa vụ tài chính về đất đai)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ T
ỈNH….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Căn cứ số liệu về nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai phải nộp của ……….. theo Thông báo số ………… ngày ...tháng ...năm ... do cơ quan thuế phát hành và theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của người sử dụng đất.

(1) Cục Thuế/Chi cục Thuế <Tên cơ quan thuế> xác nhận:

<Tên người sử dụng đất>: ……………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………..Số điện thoại: ……………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai tại Cục Thuế/Chi cục Thuế <Tên cơ quan thuế>, với số tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai (Tiểu mục ………….) là …………………………….. đồng.

Hoặc:

(2) Cơ quan thuế không xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của <Người sử dụng đất> do số liệu của người sử dụng đất không khớp đúng với số liệu cơ quan thuế đang quản lý. Đề nghị người sử dụng đất liên hệ với cơ quan thuế để đi chiếu sliệu trước khi xác nhận.

Người sử dụng đất cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: <Tên cơ quan thuế, bộ phận phòng, ban có thể liên hệ>.

Địa chỉ: <Số nhà, đường phố...>.

Số điện thoại: ………………Email: ………………………………………………….

Cơ quan thuế thông báo để Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và người sử dụng đất biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tên, địa chcủa người sử dụng đt>;
- Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất;
- <Tên các bộ phận c
ó liên quan>;
- Lưu: VT; KK&KTT

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ HOẶC TUQ>
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

PHỤ LỤC IV

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ HỒ SƠ LIÊN THÔNG.
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất trong việc trao đi thông tin theo hình thức điện tử đxác định nghĩa vụ tài chính về đất đai).

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
/CHI CỤC
THUẾ….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/……

……………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

STT

Tháng ……. năm ……..

Lũy kế đến tháng …………… năm ………..

Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi cục Thuế

Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi cục Thuế

Số hồ sơ đã gửi

Shồ sơ bị t chi

Shồ sơ đã nhận TBT

Shồ sơ hoàn thành NVTC

Shồ sơ đã gửi

Số hồ sơ bị từ chi

Số h sơ đã nhận TBT

Shồ sơ hoàn thành NVTC

S h sơ đã gi

Shồ sơ bị từ chối

Shồ sơ đã nhận TBT

Shồ sơ hoàn thành NVTC

S h sơ đã gửi

Shồ sơ bị từ chi

Số hồ sơ đã nhận TBT

S h sơ hoàn thành NVTC

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày hiệu lực 18/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 330/QĐ-UBND 2019 phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 330/QĐ-UBND 2019 phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai Quảng Trị
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Quân Chính
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày hiệu lực 18/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 330/QĐ-UBND 2019 phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Quyết định 330/QĐ-UBND 2019 phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai Quảng Trị

  • 18/02/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/02/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực