Quyết định 330/QĐ-UBND

Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 330/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chínj Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 2 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-BTC ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Mã TTHC

Tên TTHC

Căn cứ bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1.006410

Chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ

Nghị định số 33/NĐ- CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ

Quản lý công sản

Sở Giao thông vận tải và UBND tỉnh

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 29/QĐ-BTC ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính

1.006352

Bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC Lam.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2020
Ngày hiệu lực11/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(21/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 330/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chínj Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 330/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chínj Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu330/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành11/02/2020
        Ngày hiệu lực11/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (21/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 330/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chínj Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 330/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chínj Bình Thuận

              • 11/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực