Quyết định 330/QĐ-UBND

Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 330/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 02/TTr-TP ngày 20 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 (09 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo TP;
- TT: QU-UBNDQ8;
-
UB MTTQ, các đoàn thể Q8;
- VP (C, PVP, U.Tú);
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Tá Hoàng Vũ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

01

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND ngày 15/02/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Quận 8 tỷ lệ 1/5000 đến năm 2020

Không còn đối tượng điều chỉnh

12/5/2015

02

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006

Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Quận 8

Không còn đối tượng điều chỉnh

12/5/2015

03

Nghị quyết

07/2007NQ- HĐND ngày 01/02/2007

Về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính phường

Không còn đối tượng điều chỉnh

12/5/2015

04

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của 16 phường Quận 8

Không còn đối tượng điều chỉnh

12/5/2015

05

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 08/8/2008

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch cục bộ các kho bãi để tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận 8 giai đoạn từ nay đến năm 2015

Không còn đối tượng điều chỉnh

15/01/2016

06

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí.

Bị bãi bỏ

05/5/2015

07

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006

Quyết định về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường.

Bbãi bỏ

05/5/2015

08

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND ngày 03/8/2006

Chỉ thị về việc khai thác đất trên địa bàn Phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8

Bị bãi bỏ

15/01/2016

09

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 12/6/2008

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sdụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Bị bãi bỏ

15/01/2016

Tng s: 09 văn bản.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/01/2016
Ngày hiệu lực 22/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 330/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 330/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Bùi Tá Hoàng Vũ
Ngày ban hành 22/01/2016
Ngày hiệu lực 22/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 330/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 330/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Hồ Chí Minh

 • 22/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực