Quyết định 3306/QĐ-UBND

Quyết định 3306/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 3306/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bình Định 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3306/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai s33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Xét đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 144/TTr-PCLB ngày 29/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2014, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực:

- Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các Phó trưởng ban:

- Ông Trương Đức Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Các ủy viên:

- Ông Trương Thanh Kết, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Trương Minh Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Trần Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Văn Cang, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Đào Quý Tiêu, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Trần Công Sý, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh;

- Ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế;

- Ông Phạm Vĩnh Thái, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định;

- Ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Phan Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Viễn thông Bình Định;

- Ông Trần Sĩ Dũng, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Định;

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Giám đốc Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn;

- Ông Huỳnh Ngọc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định;

- Ông Bùi Văn Vương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

UBND tỉnh mời, ông, bà có tên sau đây tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2014:

- Ông Phan Phi Hổ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm ủy viên.

- Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm ủy viên.

- Bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm ủy viên.

- Ông Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng tránh, đối phó lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn người, cứu hộ các công trình sự cố, các phương tiện lâm nạn trên đất liền, trên sông, trên biển, sự cố tràn du và các thảm họa do thiên tai, bão, lụt gây ra trên địa bàn tỉnh trong cả 03 giai đoạn chuẩn bị phòng ngừa, đối phó và khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa nhằm bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước; đảm bảo giao thông vận tải, thông tin liên lạc thông suốt, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau khi thảm họa, thiên tai, bão, lụt xảy ra.

- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người, cứu hộ đê điu, hchứa nước, các công trình trên địa bàn tỉnh khi gặp sự cố, phương tiện tàu thuyền, máy bay lâm nạn, tài sản của nhà nước, tập thể và nhân dân trong trường hợp thiên tai, thảm họa xảy ra; ứng cứu sự cố dầu tràn trên sông, đầm, biển.

- Điều động và tổ chức, phối hợp với các lực lượng, các loại phương tin của các địa phương, các tổ chức và cá nhân (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) đthực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chng lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ PCLBTW (để b/c);
-
UBQG TKCN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng PCLB tỉnh;
- Văn phòng TKCN t
nh;
- Lưu: VT, K13.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3306/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3306/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2014
Ngày hiệu lực02/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3306/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3306/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bình Định 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3306/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bình Định 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3306/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành02/10/2014
        Ngày hiệu lực02/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3306/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bình Định 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3306/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bình Định 2014

            • 02/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực