Quyết định 331/QĐ-UBCK

Quyết định 331/QĐ-UBCK năm 2004 về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 331/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán phát hành,niêm yết,kinh doanh chứng khoán


 BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
         

Số: 331/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg  ngày 7/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
Xét văn bản đề nghị của Công ty TNHH Ernst & Young Việt ;
Theo đề nghị của Trưởng Ban  Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Chấp thuận Công ty TNHH Ernst & Young Việt được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm).

Điều 2.  Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 (hai) năm.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý phát hành, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, QLPH.

Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Xuân Hà

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CỦA  CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2005-2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBCK ngày 23/11/2004

của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

1.                   Michael Yu Lim

2.                   Trương Anh Nguyên

3.                   Nguyễn Hoàng Đại

4.                   Giả Thanh Phong

5.                   Trần Đình Cường

6.                   Hoàng Đức Hùng

7.                   Võ Tấn Hoàng Văn

8.                   Đinh Lệ Hằng

9.                   Đào Thanh Tùng

10.               Nguyễn Thái Thanh

11.               Trần Phú Sơn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu331/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2004
Ngày hiệu lực23/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 331/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán phát hành,niêm yết,kinh doanh chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 331/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán phát hành,niêm yết,kinh doanh chứng khoán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu331/QĐ-UBCK
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành23/11/2004
        Ngày hiệu lực23/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 331/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán phát hành,niêm yết,kinh doanh chứng khoán

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 331/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán phát hành,niêm yết,kinh doanh chứng khoán

            • 23/11/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực