Quyết định 331/QĐ-UBND

Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 331/QĐ-UBND 2017 chế độ Bảo hiểm y tế theo 290/2005/QĐ-TTg Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/02/2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế và bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 80/TTr-LĐTBXH-NCC ngày 07/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với 02 (hai) người thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho những người có tên trong danh sách tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Ninh Bình, Kim Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- Lưu VT, VP5, VP6;
Tr25/LĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định 331/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Nam

Nữ

I

TP Ninh Bình: 01 người

1

Hoàng Thị Thanh

 

1957

phố 8, phường Vân Giang

II

Huyện Kim Sơn: 01 người

1

Nguyễn Văn Hòa

1954

 

phố Thượng Kiệm, thị trấn phát Diệm

 

Tổng cộng: 02 người

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu331/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2017
Ngày hiệu lực14/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 331/QĐ-UBND 2017 chế độ Bảo hiểm y tế theo 290/2005/QĐ-TTg Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 331/QĐ-UBND 2017 chế độ Bảo hiểm y tế theo 290/2005/QĐ-TTg Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu331/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành14/06/2017
        Ngày hiệu lực14/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 331/QĐ-UBND 2017 chế độ Bảo hiểm y tế theo 290/2005/QĐ-TTg Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 331/QĐ-UBND 2017 chế độ Bảo hiểm y tế theo 290/2005/QĐ-TTg Ninh Bình

            • 14/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực