Quyết định 331/QĐ-UBND

Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 331/QĐ-UBND 2019 chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 65/2017/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 202/SKHĐT- DNĐT ngày 22 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ĐĐBQH tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm TT, CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

QUY ĐỊNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 65/2017/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng, điều kiện hỗ trợ chung, nguyên tắc hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

2. Điều kiện hỗ trợ chung: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

3. Nguyên tắc hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Xây dựng, phân bổ và giao kế hoạch

1. Xây dựng kế hoạch

- Định kỳ trước ngày 30/9 hàng năm, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách của UBND cấp huyện, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/10 hàng năm (kèm theo hồ sơ dự toán của các đơn vị).

- Trên cơ sở dự kiến cân đối nguồn lực thực hiện hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

2. Phân bổ và giao kế hoạch

Căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện chính sách được HĐND tỉnh quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã.

Phần II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động đa dịch vụ từ dịch vụ đầu vào đến dịch vụ tiêu thụ nông sản

1. Mức hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 65/2017/NQ- HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo;

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bản sao có chứng thực hoặc bản cấp sao của UBND cấp huyện nơi hợp tác xã nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận của UBND cấp huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính về việc hợp tác xã hoạt động đa dịch vụ từ dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ nông sản; đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí hỗ trợ và các quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 01 trong 03 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị hỗ trợ có doanh thu tối thiểu 01 tỷ đồng/năm (có xác nhận của Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính).

- Bản sao chứng thực: Hợp đồng cung cấp dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm; Biên bản thanh lý hợp đồng liên kết (nếu có); các chứng từ thanh toán có liên quan (bản sao có chứng thực).

3. Quy trình thực hiện

- Hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính.

- UBND cấp huyện tổng hợp nhu cầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo 02 bộ hồ sơ đề nghị của hợp tác xã (Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Tài chính).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định điều kiện và số tiền hỗ trợ của từng đối tượng; tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Căn cứ quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí trực tiếp cho các hợp tác xã được hỗ trợ theo quy định.

4. Thời gian thực hiện: 02 đợt trong năm (đợt 1 vào khoảng tháng 6; đợt 2 vào khoảng tháng 11).

Điều 5. Chính sách hỗ trợ các hợp tác xã sản xuất sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Mức hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo;

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bản sao có chứng thực hoặc bản cấp sao của UBND cấp huyện nơi HTX nộp hồ sơ);

- Văn bản của UBND cấp huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính về việc hợp tác xã có sản phẩm đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí hỗ trợ và đáp ứng các quy định theo Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018.

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận về sản phẩm được sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và có tem truy xuất nguồn gốc bằng điện tử đối với sản phẩm được hỗ trợ.

3. Quy trình thực hiện

- Hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính.

- UBND cấp huyện tổng hợp nhu cầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo 02 bộ hồ sơ đề nghị của hợp tác xã (Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Tài chính).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định điều kiện và số tiền hỗ trợ của từng đối tượng; tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Căn cứ quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí trực tiếp cho các hợp tác xã được hỗ trợ theo quy định.

4. Thời gian thực hiện: 02 đợt trong năm (đợt 1 vào khoảng tháng 6; đợt 2 vào khoảng tháng 11).

Điều 6. Hỗ trợ khen thưởng đối với những hợp tác xã được công nhận mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh

1. Nội dung, mức hỗ trợ và tiêu chí hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo;

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bản sao có chứng thực hoặc bản cấp sao của UBND cấp huyện nơi hợp tác xã nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận của UBND cấp huyện về việc mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực đã được thực hiện nhân rộng trên địa bàn tỉnh, có thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí hỗ trợ và hợp tác xã phải đạt loại tốt theo Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018.

- Các hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

3. Trình tự thực hiện

- Hàng năm, UBND cấp huyện đăng ký xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh (mỗi huyện lựa chọn đăng ký xây dựng từ 01- 02 mô hình/năm), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trước ngày 15/02.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02 đề nghị chấp thuận danh sách đăng ký.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng mô hình, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ khen thưởng.

4. Thời gian thực hiện: 01 đợt vào khoảng tháng 11 hàng năm.

Điều 7. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh

1. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

2. Hồ Sơ đề nghị hỗ trợ:

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh của Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh;

3. Trình tự thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cân đối nguồn ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí hỗ trợ bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã.

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách. Kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán thu, chi ngân sách tỉnh hàng năm.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã.

- Thực hiện cấp kinh phí trực tiếp cho các hợp tác xã và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã.

- Tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo các quy định tại văn bản hướng dẫn này.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh đến các hợp tác xã trên địa bàn biết và tiếp cận; hướng dẫn hợp tác xã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo các quy định tại văn bản hướng dẫn này.

- Thực hiện đăng ký xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh và xác nhận các nội dung, điều kiện hỗ trợ theo quy định. Hàng năm tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quy định.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã.

- Hàng năm tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, hiệu quả của chính sách trên địa bàn.

5. Trách nhiệm của các hợp tác xã được hỗ trợ: Quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, kiểm tra, thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Quyết định cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Tên Hợp tác xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..

Hà Tĩnh, ngày   tháng   năm

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND cấp huyện nơi Hợp tác xã đóng trụ sở chính.

1. Tên Hợp tác xã:…………………………………………………………………………………

- Mã số:………………………Ngày cấp……………………………Nơi cấp……………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………

- Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động:………………………………………………………………

2. Nội dung và kinh phí đề nghị hỗ trợ

Căn cứ vào các nội dung của Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Hợp tác xã……………………..kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ các nội dung sau:

STT

Nội dung đề nghị hỗ trợ

Số tiền

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

(Số tiền bằng chữ…………………………………………………………………………............)

Kèm theo các tài liệu hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ như sau: ………………………………………………………………………………………….............

1 ………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………

Nếu được hỗ trợ kinh phí, Hợp tác xã……………cam kết sẽ quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Hợp tác xã……………….xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo./.

 

 

Hà Tĩnh, ngày…tháng….năm....
Người đại diện theo pháp luật
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu331/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 331/QĐ-UBND 2019 chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 331/QĐ-UBND 2019 chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu331/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Ngọc Sơn
       Ngày ban hành25/01/2019
       Ngày hiệu lực25/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 331/QĐ-UBND 2019 chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 331/QĐ-UBND 2019 chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh

           • 25/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực