Quyết định 3310/QĐ-UBND

Quyết định 3310/QĐ-UBND bổ sung Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 3310/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3310 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10589/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 128/TTr-STTTT ngày 11 tháng 4 năm 2013 và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 02 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2013 (sau đây gọi tắt là Chương trình) theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Thông báo và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị được phân công triển khai theo Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí triển khai các chương trình/dự án. Kinh phí triển khai của mỗi chương trình/dự án không được vượt quá mức kinh phí phân bổ;

- Tổng hợp và báo cáo UBND thành phố về kết quả triển khai Chương trình trong quý I năm 2014.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn lập đầy đủ các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện chương trình/dự án được giao đúng thời hạn và đạt hiệu quả.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND thành phố quyết định bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình/dự án tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP Lê Tùng;
- Các phòng: KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3310 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên Chương trình/Dự án

Cơ quan/ Đơn vị chủ trì

Kinh phí thực hiện

 

Tổng cộng

350

1

Nâng cấp website Sở Y tế dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

Sở Y tế

50

2

Nâng cấp website Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

50

3

Nâng cấp website Sở Kế hoạch và Đầu tư dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

50

4

Nâng cấp website Sở Xây dựng dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

Sở Xây dựng

50

5

Nâng cấp website Sở Nội vụ dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

Sở Nội vụ

50

6

Nâng cấp website UBND quận Cẩm Lệ dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

UBND quận Cẩm Lệ

50

7

Nâng cấp website UBND quận Ngũ Hành Sơn dựa trên phần mềm lõi cho website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7

UBND quận Ngũ Hành Sơn

50

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3310/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3310/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3310/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3310/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3310/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3310/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3310/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3310/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Đà Nẵng

            • 16/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực