Quyết định 3316/QĐ-UBND

Quyết định 3316/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 3316/QĐ-UBND quy định quản lý thuế doanh nghiệp thành lập mới Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3316/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 247/HC-HĐND ngày 21/12/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 4311/CT-THDT ngày 20/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Nguyên tắc phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp:

a) Việc phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý của cơ quan thuế các cấp, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước về thẩm quyền quản lý, phân cấp nguồn thu tại địa phương và phù hợp với các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

Đảm bảo phù hợp với các nội dung về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phù hợp với tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc điểm của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

b) Tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo nguyên tắc: Cục thuế tỉnh trực tiếp quản lý thuế đối với Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn, doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn; Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất phức tạp; Doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân chia chủ yếu ngân sách tỉnh được hưởng. Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện.

2. Tiêu thức phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp:

2.1. Cục thuế tỉnh trực tiếp quản lý đối với:

a) Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước, không phân biệt tỷ lệ (%) vốn nhà nước trên tổng số vốn.

b) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ (%) đầu tư nước ngoài trên tổng số vốn.

c) Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT.

d) Doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký từ 05 tỷ trở lên (trừ các doanh nghiệp thành lập mới thuộc địa bàn các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê và các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã).

đ) Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

e) Doanh nghiệp có trụ sở chính ở trong tỉnh đồng thời có các chi nhánh, cửa hàng, văn phòng đại diện, đơn vị hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác; Doanh nghiệp có trụ sở chính ở địa bàn một huyện nhưng có cơ sở trực thuộc trên địa bàn huyện khác.

f) Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuộc các ngành, nghề: hoạt động tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; hoạt động pháp luật; kinh doanh bất động sản.

g) Doanh nghiệp sản xuất (kể cả trường hợp nhận gia công đồng thời nhận ủy thác bán hàng hóa vào thị trường Việt Nam), nhập khẩu (kể cả trường hợp nhận ủy thác nhập khẩu) hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

2.2. Chi cục Thuế các huyện, thành, thị trực tiếp quản lý đối với:

a) Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các doanh nghiệp, tổ chức còn lại không thuộc Cục thuế tỉnh quản lý có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành, thị;

b) Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính là khai thác khoáng sản;

c) Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã thành lập mới thuộc địa bàn các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê.

d) Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới được phân công cho Chi cục Thuế quản lý theo các nguyên tắc và tiêu thức trên, sau đó có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên phát sinh hoàn thuế giá trị gia tăng thì điều chỉnh phân công Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức lại, thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2016 theo đúng nguyên tắc và tiêu thức phân công quy định tại Quyết định này.

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đã được phân công cơ quan thuế quản lý trước thời điểm 10/10/2015 vẫn được giữ nguyên. Trường hợp Cục Thuế tỉnh phân công lại cơ quan thuế quản lý thì phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế quy định tại Quyết định này, đồng thời không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách và nguồn thu ngân sách được phân cấp điều tiết trên địa bàn.

- Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định khác dẫn đến thay đổi tiêu thức phân công đang thực hiện thì Cục thuế tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thực hiện sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3316/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3316/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3316/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3316/QĐ-UBND quy định quản lý thuế doanh nghiệp thành lập mới Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3316/QĐ-UBND quy định quản lý thuế doanh nghiệp thành lập mới Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3316/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3316/QĐ-UBND quy định quản lý thuế doanh nghiệp thành lập mới Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3316/QĐ-UBND quy định quản lý thuế doanh nghiệp thành lập mới Phú Thọ

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực