Quyết định 331a/QĐ-UBND

Quyết định 331a/QĐ-UBND năm 2016 về tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 331a/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Sở Lao động Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331a/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, t chức, hoạt động và giải th cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đi tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập;

Thực hiện Kết luận số 89-KL/BCS ngày 12/5/2016 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau:

1. Tên gọi: Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum.

2. Vị trí, chức năng

a) Vị trí: Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng

- Chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Cung cấp các dịch vụ công tác xã hội theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vcông tác xã hội công lập;

- Thực hiện công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công và thực hiện các chức năng khác được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao theo quy định.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/9/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú n định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú n định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Quản lý - Chăm sóc đối tượng;

- Phòng Công tác xã hội (kiêm điều dưỡng Người có công);

- Phòng Y tế - Phục hồi chức năng.

5. Biên chế: Biên chế của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội là biên
chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) được cấp có thẩm quyền giao và n
m trong tổng số biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Tài sản, tài chính, trụ sở và các nội dung khác: Giữ nguyên như hiện nay.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết
định của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 06/12/1991 về việc thành lập Trung tâm
Bảo trợ xã hội tỉnh.

2. Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 02/4/2001 về việc thành lập cơ sở II trực thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

3. Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc bổ sung chức
năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum.

Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Sở Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- Lưu VT-TH3.

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331a/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu331a/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331a/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 331a/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Sở Lao động Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 331a/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Sở Lao động Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu331a/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 331a/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Sở Lao động Kon Tum 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 331a/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Sở Lao động Kon Tum 2016

         • 30/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực