Quyết định 331b/QĐ-UBND

Quyết định 331b/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập tổ chức tham mưu, giúp việc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 331b/QĐ-UBND tổ chức tham mưu giúp việc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331b/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU, GIÚP VIỆC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Kết luận số 89-KL/BCS ngày 12/5/2016 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các tổ chức tham mưu, giúp việc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm:

1. Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

2. Thanh tra;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Người có công;

5. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo him xã hội;

6. Phòng Dạy nghề;

7. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;

8. Phòng Bảo trợ xã hội;

9. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đng giới.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ th
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Sở theo quy định. Tạm thời bố trí nhiệm vụ việc làm - an toàn lao động cho Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở Lao động-TBXH;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH3-VX2.

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331b/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu331b/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331b/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 331b/QĐ-UBND tổ chức tham mưu giúp việc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 331b/QĐ-UBND tổ chức tham mưu giúp việc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu331b/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 331b/QĐ-UBND tổ chức tham mưu giúp việc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 331b/QĐ-UBND tổ chức tham mưu giúp việc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum 2016

            • 30/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực