Quyết định 3322/QĐ-UBND

Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2007 về việc ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án trong phạm vi ngân sách cấp huyện quản lý và dự án thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp trên hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 3322/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình dự án phạm vi ngân sách cấp huyện đã được thay thế bởi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp quyết định đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 3322/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình dự án phạm vi ngân sách cấp huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*******

Số: 3322/QĐ-UBND

Long Xuyên ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN TRONG PHẠM VI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀ DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN DO NGÂN SÁCH CẤP TRÊN HỖ TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 và Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
Xét đề nghị của giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1163/TTr-KHĐT ngày 12 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Nay phân cấp thẩm quyền cho UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư xây dựng công trình của các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp, bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã;

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư xây dựng công trình của các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh và Trung ương, trừ các nguồn vốn có cơ chế điều hành riêng được quy định cụ thể. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại để thực hiện nhiệm vụ này theo đúng quy định của pháp luật.

3- Mức phân cấp và ủy quyền cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân huyện: Chợ Mới, Châu Phú, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Phú Tân, Tân Châu, An Phú, Châu Thành và thị xã Châu Đốc, thành phố Long Xuyên có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không lớn hơn 05 tỷ đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không lớn hơn 03 tỷ đồng.

4- Thời gian bắt đầu thực hiện phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 2.

1- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. Riêng đối với dự án sử dụng vốn tín dụng, tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ để chấp thuận cho vay hoặc không cho vay trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

2- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thì có thẩm quyền thực hiện: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu (hoặc chỉ định thầu) và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trường hợp việc điều chỉnh dự án mà tổng mức đầu tư của dự án vượt quá mức vốn được phân cấp, ủy quyền thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự án đó.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp:

1- Đối với các dự án trước đây thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, nay đối chiếu với quy định của điều 1, quyết định này là thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân các huyện: việc triển khai các bước tiếp theo của dự án hoặc hạng mục công trình của dự án thì chuyển giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện như: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu (hoặc chỉ định thầu) và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2- Trong trường hợp, các hồ sơ như: kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã nộp và đang được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định, thẩm tra, thì cho phép tiếp tục thực hiện dứt điểm đến hết ngày 31/12/2007; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại các quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nội dung của quyết định số 3399/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang mà trái với quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc sở Công nghiệp, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Thủ trưởng các sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND  tỉnh (báo cáo);
- Bộ KH-ĐT, Bộ XD, Bộ TC;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ TP;
 Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố (thực hiện)
- LĐVP và các phòng VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VP
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3322/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3322/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình dự án phạm vi ngân sách cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3322/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình dự án phạm vi ngân sách cấp huyện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3322/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýPhạm Kim Yên
       Ngày ban hành14/12/2007
       Ngày hiệu lực24/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3322/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình dự án phạm vi ngân sách cấp huyện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3322/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình dự án phạm vi ngân sách cấp huyện