Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX

Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước đào tạo nghề từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3323/1998/QĐ-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SANG SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ Thông tư số 67/1998/QĐ-TTg">178/1998/TT-TCCP ngày 04/6/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (tờ trình số 94/TCCQ ngày 24/6/1998);

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố từ ngày 01/7/1998.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tài chánh thành phố thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề theo đúng quy định của Nhà nước, tại quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 67/1998/QĐ-TTg">178/1998/TT-TCCP ngày 4/6/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ; đảm bảo việc chuyển giao nhiệm vụ nói trên không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc đối tượng chuyển giao.

Nội dung chuyển giao gồm :

2.1-Các nhiệm vụ quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ tài liệu về đào tạo nghề.

2.2- Số cán bộ, công chức đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

Danh sách cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố bàn bạc thống nhất, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của cán bộ, công chức.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm bố trí và tạo điều kiện để số cán bộ, công chức được bàn giao hoàn thành nhiệm vụ.

2.3- Các chương trình, dự án về đào tạo nghề do trong nước hoặc nước ngoài tài trợ và do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang trực tiếp quản lý chuyển sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quản lý (chỉ bàn giao về mặt quản lý nhà nước; không thay đổi chủ dự án).

Riêng các dự án đan xen giữa đào tạo nghề với các loại hình đào tạo khác và do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang làm chủ dự án thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục quản lý đến khi dự án được hoàn thành.

2.4- Bàn giao kế hoạch - tài chánh :

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố làm việc cụ thể với Sở Tài chánh về kết quả bàn giao tài chính để có căn cứ cấp phát các nguồn kinh phí còn lại của năm 1998 cho phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và dự toán đã được giao.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm tiếp nhận nội dung bàn giao nói ở Điều 2, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh (nếu có) trong quá trình bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Thủ trưởng các Sở Ban Ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3323/1998/QĐ-UB-NCVX

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3323/1998/QĐ-UB-NCVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/1998
Ngày hiệu lực 26/06/1998
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3323/1998/QĐ-UB-NCVX

Lược đồ Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước đào tạo nghề từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước đào tạo nghề từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh xã hội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3323/1998/QĐ-UB-NCVX
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành 26/06/1998
Ngày hiệu lực 26/06/1998
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước đào tạo nghề từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh xã hội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước đào tạo nghề từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh xã hội

  • 26/06/1998

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/06/1998

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực