Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Hà Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa và đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Hà Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa và tổ chức, cá nhân liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DSVH, HTP.50.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
(Ban hành theo Quyết định số: 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Số TT

Tên di sản văn hóa phi vật thể

Loại hình

Địa điểm

1.

Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao đỏ

Tri thức dân gian

Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

2.

Hát Đúm Thủy Nguyên

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Xã Phục Lễ, xã Phả Lễ, xã Lập Lễ, xã Tam Hưng, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3.

Lễ hội Đền Quả Sơn

Lễ hội truyền thống

Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

4.

Lễ hội Đền Lăng Sương

Lễ hội truyền thống

Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

5.

Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

6.

Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

7.

Nghệ thuật múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Xã Nguyên Xá, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

8.

Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông)

Nghề thủ công truyền thống

Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3325/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3325/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2018
Ngày hiệu lực04/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3325/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3325/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành04/09/2018
        Ngày hiệu lực04/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

            • 04/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực