Quyết định 3326/QĐ-UBND

Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 2104/QĐ-TTg năm 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 3326/QĐ-UBND 2013 kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3326/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2104/QĐ-TTG NGÀY 29/12/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1071/TTr-STP ngày 23 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2104/QĐ-TTG NGÀY 29/12/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”. Để kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan; phân công rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện; chủ động đáp ứng các yêu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

2. Yêu cầu:

- Đến năm 2020 phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng được nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân; tăng cường tính an toàn pháp lý, bảo đảm các hợp đồng, giao dịch về bất động sản hoặc liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bất động sản được công chứng. Việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đảm bảo đúng lộ trình theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng theo yêu cầu cải cách tư pháp, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động công chứng đúng pháp luật, góp phần ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp có thể xảy ra. Thành lập Phòng công chứng khi không thể phát triển được văn phòng công chứng ở những địa bàn khó khăn để phục vụ yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức.

- Ở địa bàn cấp huyện có tổ chức hành nghề công chứng được thành lập và đáp ứng được yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức thì thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

- Phát triển đội ngũ công chứng viên đảm bảo tính chuyên nghiệp để thực hiện "dịch vụ công".

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015

a) Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch các tổ chức hành nghề công chứng của tỉnh

Thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch các tổ chức hành nghề công chứng, trên cơ sở đó đề xuất với Bộ Tư pháp xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công chứng, quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến công chứng.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

c) Rà soát, ban hành các văn bản về quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản của tỉnh liên quan đến hoạt động công chứng cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện cụ thể của địa phương, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho hoạt động công chứng và thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

- Xem xét, quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng.

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển tổ chức công chứng đối với những địa bàn khó khăn, kinh tế chậm phát triển.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính

+ Thời gian thực hiện: 2013-2015.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trong việc thực hiện quy hoạch

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến công chứng, chứng thực để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chứng viên đang hành nghề, đội ngũ cán bộ làm công tác chứng thực tại các huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng hoặc đã có tổ chức hành nghề công chứng nhưng chưa được chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

+ Thời gian thực hiện: 2013-2015.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

đ) Phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Để đảm bảo về số lượng theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012; từ nay đến năm 2015 phát triển thêm 12 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn các huyện: Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Quảng Xương, Triệu Sơn, Nông Cống, Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn. Trong đó, tập trung phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện chưa có như: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Như Thanh, Như Xuân, Nga Sơn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015.

e) Chia sẻ và cung cấp thông tin công chứng

Ban hành Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng và quản lý thông tin phục vụ hoạt động công chứng; ban hành quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu giữa các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

f) Sơ kết việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập kịp thời kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

g) Tổng kết việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015

Tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

a) Công tác tuyên truyền

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công chứng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

b) Tiếp tục phát triển tổ chức hành nghề công chứng

* Phát triển thêm 42 tổ chức hành nghề công chứng, phấn đấu đến năm 2020 tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có các tổ chức hành nghề công chứng.

- Từ 2016 - 2017: Phát triển thêm 12 tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn các huyện (Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc, Quan Hóa, Quan Sơn, Yên Định, Thường Xuân).

- Từ 2018 - 2019: Phát triển thêm 15 tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn các huyện (Quảng Xương, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Nga Sơn, Yên Định).

- Từ 2019 - 2020: Phát triển thêm 15 tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn các huyện chưa phát triển đủ số lượng tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch tổng thể.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

* Giai đoạn từ năm 2018 đến 2020 nếu không phát triển được Văn phòng công chứng ở các huyện khó khăn thì nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án thành lập Phòng công chứng để phục vụ nhu cầu công chứng của nhân dân.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 đến năm 2020

d) Tổng kết việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Công chứng tỉnh Thanh Hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao để tổ chức triển khai thực hiện. Đối với những nhiệm vụ cần xây dựng đề án thì các đơn vị lập đề cương, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm căn cứ lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định trước tháng 9 hàng năm để làm cơ sở tổng hợp trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3326/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2013
Ngày hiệu lực24/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3326/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3326/QĐ-UBND 2013 kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3326/QĐ-UBND 2013 kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3326/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành24/09/2013
        Ngày hiệu lực24/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3326/QĐ-UBND 2013 kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3326/QĐ-UBND 2013 kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Thanh Hóa

            • 24/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực