Quyết định 333/QĐ-UBND

Quyết định 333/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 333/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 161/TTr-CT ngày 08 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

- Thành phố Nha Trang: 6.000 đồng/kg.

- Thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm: 5.000 đồng/kg.

- Huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn: 4.000 đồng/kg.

Điều 2. Giá thóc thu thuế quy định tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 dùng để tính, lập sổ bộ thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HB, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 333/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu333/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 333/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 333/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 333/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu333/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành30/01/2019
        Ngày hiệu lực30/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 333/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 333/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Khánh Hòa

            • 30/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực