Quyết định 3331/QĐ-UBND

Quyết định 3331/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Quyết định 3331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2550/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 3331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

01

B-BNN-287775-TT

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Hỗ trợ dự án liên kết

Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02

B-BNN-287784-TT

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án xây dựng cánh đồng lớn

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

01

Hỗ trợ dự án liên kết

25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Phòng Kinh tế quận hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Không có

 

Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

01

B-BNN-287783-TT

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3331/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3331/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2021
Cập nhậtTháng trước
(20/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3331/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3331/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành17/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2021
        Cập nhậtTháng trước
        (20/10/2021)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp Cần Thơ