Quyết định 3332/QĐ-UBND

Quyết định 3332/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 3332/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3332/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 3053/CAT-PV11 ngày 09 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- Lưu: VT, NC(T b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3332/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng, chống và kiểm soát ma túy. Phấn đấu ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Kiềm chế và làm giảm số người nghiện ma túy, nhất là số người nghiện ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, kiên quyết không để tệ nạn ma túy lây lan trong cán bộ công nhân viên chức, sinh viên, học sinh; xã hội hóa công tác cai nghiện theo hướng có hiệu quả, bền vững; thực hiện tốt công tác quản lý và ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tái nghiện.

b) Mục tiêu cụ thể

- Phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước số vụ phạm tội có liên quan, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy mỗi năm trên địa bàn toàn tỉnh; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh được phát hiện, xử lý triệt để; phá 100% diện tích trồng cây có chứa chất ma túy phát hiện được.

- Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2016; mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng được ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

2. Yêu cầu

- Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

- Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Phải nhận thức rõ việc đầu tư cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững của xã hội; do đó, chính quyền các cấp phải quan tâm đến việc huy động tối đa nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong khả năng và điều kiện của từng đơn vị, địa phương; huy động sự đóng góp của cộng đồng và tài trợ phù hợp của quốc tế cho công tác này.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống; lấy hiệu quả công tác phòng ngừa là chính. Coi trọng công tác phòng, chống ma túy từ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các khu công nghiệp; tập trung vào nhóm, đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy; tạo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, mặt trận, đoàn thể nhằm huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chủ yếu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp từng vùng, miền, từng loại đối tượng, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số loại ma túy mới; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội khác.

- Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh ngăn chặn đường dây, vận chuyển ma túy từ các tỉnh lân cận đến địa phương và triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là ma túy tổng hợp.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

- Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

2. Các giải pháp trọng tâm

2.1. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy.

- Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan không còn phù hợp với tình hình thực tế áp dụng tại địa phương. Tổ chức quản lý chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.

- Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức và cả hệ thống chính trị. Định kỳ có kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, nhất là công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, quản lý, xử lý thông tin, số liệu, báo cáo về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phục vụ cho việc đề ra các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy hiệu quả, sát thực tế. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng y học, vật lý trị liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện.

2.2. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức năng. Tiến hành nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ngành, địa phương. Xây dựng các phóng sự, những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, Internet; đồng thời, có biện pháp ngăn chặn hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy qua các mạng này.

- Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trực quan các hoạt động văn nghệ, thể thao, pano, áp phích sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trọng tâm là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn và nhân dân ở các địa bàn đô thị; địa bàn giáp ranh; địa bàn vùng có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma túy.

- Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ tỉnh đến địa phương, đội ngũ phóng viên, cán bộ giảng dạy tại các nhà trường được phân công trực tiếp thực hiện công tác này.

- Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy ở cấp cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn có ma túy. Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy phát sinh; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

2.3. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

- Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu đề ra, phù hợp tình hình thực tiễn và các chính sách pháp luật hiện hành. Trang cấp những trang thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp đấu tranh. Hỗ trợ trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp nhằm đáp ứng thực tiễn đấu tranh và các yêu cầu pháp luật mới.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách với các địa phương, nhất là những địa phương trọng điểm phức tạp về ma túy. Kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch phối hợp nhằm bổ sung các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch này.

- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm về ma túy, nhất là các vụ phạm tội nghiêm trọng trở lên, các địa bàn trọng điểm phức tạp, như: xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với tình hình; ngăn chặn ma túy xâm nhập ở khu vực biển đảo, địa bàn giáp ranh; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; phòng ngừa, kiểm soát nhằm phát hiện sớm và tổ chức triệt xóa cây có chất ma túy; truy bắt tội phạm, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiền chất ma túy, nhất là các loại thuốc tân dược gây nghiện, chất hướng thần dùng trong lĩnh vực y tế không để đối tượng lợi dụng sơ hở để hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

2.4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1638/KH-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Đối với công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020"; Kế hoạch số 4884/KH-UBND ngày 27/12/1016 của UBND tỉnh về quy hoạch mạng lưới cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy không còn phù hợp.

- Hướng dẫn chuyên môn, mở các lớp tập huấn và cấp chứng chỉ đủ thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy cho các y, bác sỹ của các Trạm y tế phù hợp với các quy định pháp lý theo quy định tại Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT- BLĐTBXH-BCA, ngày 09/7/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch, nâng cấp, cải tạo các cơ sở cai nghiện ma túy theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người nghiện. Nghiên cứu, đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp tình hình thực tế. Nghiên cứu, thí điểm, xây dựng quy trình và tiến hành điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với từng loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp để áp dụng tại các cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở y tế.

- Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi công năng các cơ sở cai nghiện ma túy, điều trị lồng ghép điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Mở rộng điều trị Methadone cho phạm nhân trong Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ.

- Thực hiện các cơ chế, chính sách hạn chế người nghiện bỏ việc điều trị, khuyến khích cai nghiện tự nguyện; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

2.5. Huy động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

- Tập trung kiến nghị, đề xuất với Trung ương tăng mức đầu tư cho Chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy của tỉnh; đồng thời, cân đối mức đầu tư cao nhất trong khả năng cho phép từ nguồn vốn của địa phương để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Tranh thủ huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và nhân dân để bảo đảm đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

- Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn kinh phí đã đầu tư, hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và chống tiêu cực, lãng phí.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh.

1.1. Chủ trì, phối hợp xây dựng, tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện các Dự án thuộc Kế hoạch. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện.

1.2. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, mặt trận, đoàn thể, UBND địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

1.3. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn nội dung và chế độ chi tiêu phù hợp với kế hoạch.

1.4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các cơ quan thực hiện ở địa phương.

1.5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện đầy đủ nội dung và tiến độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo quy định chung.

1.6. Tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nội dung theo quy định hiện hành.

1.7. Chủ trì, thực hiện các Dự án thuộc chức năng của Công an tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an, cụ thể:

1.7.1. Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp" thuộc Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy" khi Bộ Công an ban hành.

a) Mục tiêu

- Hàng năm, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan Bình Thuận đáp ứng các yêu cầu đề ra; tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp.

- Hàng năm, 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp được xét xử đúng người, đúng tội và đảm bảo thời gian luật định; 80% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện.

b) Nhiệm vụ

- Sửa chữa, nâng cấp những công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Điều tra, xử lý các vụ án ma túy, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc xảy ra tại những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế, xã hội.

1.7.2. Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp" thuộc Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy" khi Bộ Công an ban hành.

a) Mục tiêu

- Tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống ma túy tại các địa phương và một số sở, ngành.

- Nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm về ma túy ở các địa phương giáp ranh với các tỉnh; các địa phương trong tỉnh không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy mới, triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm.

b) Nhiệm vụ

- Tiến hành các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ, nắm bắt thông tin đối với các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

- Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch triệt phá các tụ điểm đặc biệt phức tạp về ma túy.

1.7.3. Dự án "Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy" thuộc Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy" khi Bộ Công an ban hành.

a) Mục tiêu

- Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông qua việc trang bị các phương tiện, kỹ thuật phù hợp và hiện đại; nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy.

b) Nhiệm vụ

- Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

- Đầu tư trang bị mới các phương tiện, kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám định, phát hiện chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

1.7.4. Dự án "Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" thuộc Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy" khi Bộ Công an ban hành.

a) Mục tiêu

- Không để phát sinh tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có tệ nạn ma túy.

- Phấn đấu đến hết năm 2020 giảm mức độ phức tạp của 20% số xã, phường, thị trấn.

- Mỗi năm phấn đấu giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm từ hơn 1% số người nghiện ma túy trên địa bàn.

- Hàng năm phấn đấu triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy ở những địa bàn mới; tổ chức triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép phát hiện được.

b) Nhiệm vụ

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện rà soát, thống kê người nghiện ma túy; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý.

- Quản lý người nghiện, điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở.

- Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức các biện pháp phòng ngừa nhằm phát hiện sớm và triệt xóa toàn bộ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2.1. Chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

2.2. Chỉ đạo tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác cai nghiện và học viên tại các cơ sở cai nghiện, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện.

2.3. Chủ trì quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy", lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình mục tiêu "Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội" khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

a) Mục tiêu

- Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình, xã hội và an ninh, trật tự.

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma túy, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về cai nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và cai nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- Tăng số lượng, quy mô, khả năng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ của các cơ sở cai nghiện đáp ứng nhu cầu cai nghiện của 70% số người nghiện có hồ sơ quản lý; 90% cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật.

- Đa dạng hóa các mô hình can thiệp sớm, dự phòng cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 50% vào năm 2015 lên 70% vào năm 2020; trong đó, giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại Trung tâm từ 50% vào năm 2015 xuống còn 20% vào năm 2020.

- Tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được dạy nghề từ 25% năm 2015 lên 50% năm 2020.

- Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 9,9% năm 2015 lên 50% năm 2020.

- 100% các cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng; cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy.

b) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật của các loại hình cơ sở cai nghiện ma túy, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện.

- Rà soát, kiến nghị nâng cấp, chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới và Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, bao gồm:

+ Rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cơ sở cai nghiện ma túy đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa hoàn thiện, cơ sở cai nghiện bị xuống cấp, những cơ sở cai nghiện thực hiện chuyển đổi và các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy.

+ Đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đối mới công tác cai nghiện ma túy.

- Nghiên cứu các loại hình đào tạo nghề, giới thiệu tạo việc làm; đề xuất và dựng Đề án về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy để tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trong thời gian tới.

- Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên, đồng đẳng viên: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra và hoàn thiện chương trình đào tạo chuẩn hóa cán bộ làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cai nghiện ma túy (cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin quản lý; dịch vụ công trực tuyến; đào tạo về tư vấn, điều trị, cai nghiện trực tuyến...).

- Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy; tổ chức tuyên truyền các mô hình xã, phường, thị trấn làm tốt công tác cai nghiện; các điển hình cai nghiện thành công; tình nguyện viên, các cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

- Khảo sát, đánh giá và giám sát thực hiện các chính sách, Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy và kiến nghị giải pháp cơ chế chính sách phát triển hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy.

- Tổ chức triển khai nhân rộng các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện và các phương pháp cai nghiện trong nước vào công tác cai nghiện ma túy của tỉnh.

- Đề xuất chính sách đặc thù cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và cơ chế quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc.

+ Huy động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai.

+ Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác cai nghiện ma túy tại các địa phương trong tỉnh.

3. Sở Y tế

3.1. Ứng dụng các loại thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới theo phác đồ điều trị do Bộ Y tế hướng dẫn và ban hành.

3.2. Phối hợp đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; chỉ đạo các đơn vị y tế cử cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện đi học các khóa học do trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

3.3. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

3.4. Mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh.

3.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

4.1. Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy theo nội dung của kế hoạch.

4.2. Phối hợp, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

4.3. Chủ trì quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng".

a) Mục tiêu

- Từ năm 2017, thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo - đài, phát thanh truyền hình…).

- Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống ma túy.

- Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy và 50% số xã trên toàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy.

- Đến năm 2020, đạt 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy.

- 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi mảng pháp luật, xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

b) Nhiệm vụ

- Tăng cường công tác thông tin cơ sở, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của Đài Truyền thanh - Truyền hình và Đài truyền thanh cơ sở về phòng, chống ma túy đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; những nơi dân trí còn thấp, mức độ tìm hiểu, tiếp cận các văn bản, chính sách, pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Biên tập, cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin Internet bằng cách truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đăng tải bài viết, khẩu hiệu về phòng, chống ma túy trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội, điện thoại di động để tăng cường hiệu quả truyền thông; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng Internet và mạng xã hội.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống ma túy cho các đối tượng là phóng viên các cơ quan báo chí, cán bộ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, các phòng Văn hóa và Thông tin và các đài Phát thanh ở cơ sở.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

5.1. Triển khai các phần việc thuộc phạm vi trách nhiệm nêu trong kế hoạch; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và với các chương trình kinh tế - xã hội khác.

5.2. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy".

a) Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy của nhân dân ở các địa bàn thuộc huyện, thị xã, thành phố có người nghiện ma túy gia tăng.

- 100% các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- 100% đội chiếu bóng lưu động, đội tuyên truyền văn hóa, văn nghệ lưu động tiến hành các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết về phòng, chống ma túy; giáo dục kỹ năng giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; giới thiệu những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp.

- Sản xuất sản phẩm truyền thông; tổ chức các sự kiện định hướng tuyên truyền phòng, chống ma túy góp phần tạo nên không khí ra quân đồng bộ và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân về phòng, chống ma túy, cụ thể:

+ Tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật cao để làm tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các địa phương.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các thiết chế văn hóa, các điểm công cộng dưới các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; mít-tinh; giao lưu văn hóa; thi đấu thể thao với chủ đề "Thể thao đẩy lùi ma túy".

+ Cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động lồng ghép chiếu các phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

6.1. Thống nhất và đồng bộ công tác phòng, chống ma túy trong trường học, đảm bảo chương trình giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp trong tất cả các cấp học, bậc học.

6.2. Chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy".

a) Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên, viên chức và cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

- 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

- 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí "Trường học không có ma túy"; gắn với thực hiện tiêu chí đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

b) Nhiệm vụ

- Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học thuộc khu vực phức tạp về ma túy.

- Hỗ trợ phương tiện, thiết bị, kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ "Tuổi trẻ phòng, chống ma túy".

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp về phòng, chống ma túy trong trường học.

- Rà soát, bổ sung nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa; tăng cường tài liệu tuyên truyền giáo dục ngoại khóa ở các cấp học, trình độ đào tạo.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

- Thí điểm thử ma túy nhanh trong học sinh, sinh viên tại một số trường.

7. Bộ đội Biên phòng tỉnh

7.1. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy; tổ chức cho các cơ sở y tế trong ngành tham gia cai nghiện ma túy với phương châm "quân dân y" kết hợp.

7.2. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nội dung Dự án "Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy" khi Bộ Quốc phòng ban hành.

a) Mục tiêu

- Nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ các vụ án về ma túy tại khu vực biển do các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thực hiện lên 10% so với năm trước.

- Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho 100% cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong phòng, chống ma túy.

- Quản lý 100% người nghiện ma túy tại các địa bàn thuộc diện quản lý.

b) Nhiệm vụ

- Tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng, chống ma túy cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy.

- Trang cấp, nâng cấp, sửa chữa các phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng, chống ma túy cho các đơn vị chức năng.

8. Sở Công Thương: Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan Bình Thuận và Sở Y tế xây dựng các kế hoạch kiểm soát việc mua bán tiền chất theo quy định hiện hành; phối hợp theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư giám sát việc giải ngân, sử dụng nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy; tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân quyết định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí địa phương cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong toàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí; kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh giúp UBND tỉnh báo cáo với Trung ương mức dự trù kinh phí đầu tư cho chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy hàng năm của tỉnh. Đề xuất cơ chế và giải pháp huy động nguồn vốn cho công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và cai nghiện.

11. Các sở, ban, ngành khác thuộc UBND tỉnh: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch này đến cán bộ, công nhân viên thuộc ngành mình quản lý nhằm tạo sức mạnh và trách nhiệm chung đối với xã hội trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở địa phương.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiện phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Hội người cao tuổi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Báo Bình Thuận và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: tổ chức quán triệt kế hoạch này đến từng cán bộ hội viên, phóng viên, cộng tác viên để cùng góp sức đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng địa bàn dân cư và toàn thể nhân dân; phối hợp xây dựng những mô hình, tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng để phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ sớm trở thành người tốt; tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; gắn với thực hiện tiêu chí "An toàn về ANTT" và các phong trào của các tổ chức thành viên trên địa bàn dân cư; phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

13. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện Đề án "Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

a) Mục tiêu:

- Đến năm 2020, 70% bộ phận công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu biết đầy đủ về nhiệm vụ phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma túy.

- Hàng năm, có 80% trở lên số cơ quan, đơn vị tại các khu công nghiệp phối hợp với lực lượng Công an xây dựng mô hình an toàn về an ninh, trật tự.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân lao động các khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch Liên tịch phòng, chống ma túy giữa các cấp Công đoàn với Công an cùng cấp trên địa bàn.

- Triển khai cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

- Triển khai các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông chuyển đổi hành vi cho cán bộ, công nhân viên chức lao động về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông tổ nhóm; cấp phát tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội đến công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

- Phối hợp Công an tỉnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, làm trong sạch môi trường làm việc và địa bàn công tác của đơn vị, tuyên truyền và tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.

- Xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy tại các khu công nghiệp; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch và căn cứ thực tế tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp triển khai thực hiện. Phải xác định rõ công tác phòng, chống ma túy được thực hiện một cách quyết liệt từ cơ sở và xem các mục tiêu cụ thể của kế hoạch là tiêu chí bắt buộc phải phấn đấu đạt được; do đó, cần phải huy động và tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt, thường xuyên, sâu sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên toàn địa bàn mình phụ trách; đồng thời, huy động, bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

15. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình, Kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác phòng, chống ma túy; có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh; các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan Bình Thuận và nâng cao năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp"; nghiên cứu, tổ chức thực hiện thí điểm mô hình "Tòa ma túy"; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy trước pháp luật nhằm tuyên truyền, răn đe, giáo dục, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy lây lan, phát sinh

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ của kế hoạch này, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, UBND các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ở ngành mình, cấp mình. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, cuối giai đoạn… tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và có báo cáo gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo trên theo quy định.

2. Đề nghị Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, Báo Bình Thuận, Viện Kiểm sát, Tòa án tỉnh có kế hoạch phối hợp để thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả ở địa bàn tỉnh.

3. Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch này từ tỉnh đến cơ sở.

4. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn việc triển khai; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo định kỳ cấp trên theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3332/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3332/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3332/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực21/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3332/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3332/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Bình Thuận

         • 21/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực