Quyết định 3332/QĐ-UBND

Quyết định 3332/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 3332/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Công Thương Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3332/QĐ-UBND

Long An, ngày 15 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đi, bsung một s điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dn công b, niêm yết thủ tục hành chính và các báo cáo về tình hình, kết quthực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1804/TTr-SCT ngày 07/9/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1171/STP-KSTTHC ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An (kèm theo 03 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Cục KSTTHC- BTP;
- CT.UBND tnh;
-
Phòng KSTTHC-STP;
-
Phòng NC-NC;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

17

 

Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu sản phẩm thép đtrực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

IX. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu

17. Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của S Công thương tỉnh Long An, địa chsố 112 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp:

P Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kế quả ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xử lý.

P Nếu hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định thì không tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hp doanh nghiệp nộp hồ sơ qua đường bưu điện:

Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi biên nhận hsơ có hẹn ngày trả kết quả gửi cho thương nhân qua đường bưu đin và chuyn h sơ đến phòng chuyên môn xử lý.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Nếu hồ sơ không cn giải trình hoặc bổ sung thêm thì xem xét, nếu cần thiết th tiến hành kim tra thực tế các nội dung cam kết của doanh nghiệp để đảm bảo khai báo của doanh nghiệp là chính xác. Trường hp từ chối xác nhn thì phi có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không xác nhận.

Bước 4: Trả kết quả:

Người đại diện của doanh nghiệp đem theo Giấy biên nhận (trường hợp np hsơ trực tiếp) hoặc Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp nộp hồ sơ qua đưng bưu điện) đến nhận Giy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

Thi gian tiếp nhn và trkết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày l).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lưng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản cam kết nhập khu sản phm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất gia công;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giy chứng nhận đầu tư 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính ca thương nhân).

+ Các chứng từ liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thtục hành chính: Bản cam kết của thương nhân có xác nhận của Sở Công Thương.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.

+ Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dng cho mục đích sản xuất, gia công không nhm mục đích kinh doanh, số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất ca dây chuyn sản xut, gia công trong một thời gian nhất đnh theo khai báo của doanh nghiệp.

+ Việc gia công, sản xuất không phải là những hoạt động gia công đơn giản như un, ct, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn gin khác.

- Căn cứ pháp lý ca thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt đng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

+ Thông tư số 12/2015/TT-NCT ngày 12/6/2014 của Bộ Công Thương quy định vic áp dụng chế độ cp Giy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3332/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Công Thương Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3332/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Công Thương Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3332/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3332/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Công Thương Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3332/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Công Thương Long An

            • 15/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực