Quyết định 3336/QĐ-UBND

Quyết định 3336/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3336/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính theo 32/2016/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3336/QĐ-UBND

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2016/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số …../TTr-SKHĐT ngày …. tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm CB - TH (đăng công báo);
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3336/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3336/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3336/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3336/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính theo 32/2016/QĐ-UBND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3336/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính theo 32/2016/QĐ-UBND An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3336/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3336/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính theo 32/2016/QĐ-UBND An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3336/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính theo 32/2016/QĐ-UBND An Giang

            • 03/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực