Quyết định 334/QĐ-BXD

Quyết định 334/QĐ-BXD năm 1999 về chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2) khoá VIII do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 334/QĐ-BXD chương trình hành động Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/QĐ-BXD

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 6 (LẦN 2) KHOÁ VIII

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TW ngày 10/02/1999 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 199/CP-TH ngày 03/3/1999 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (lần 2).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (lần 2), khoá VIII của Bộ Xây dựng.

Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào chương trình hành động này, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, triển khai tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chất lượng và thời gian quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ giao Vụ Tổ chức lao động, Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Chương trình hành động này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

BỘ XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2)
(Ban hành kèm Quyết định số: ngày tháng năm 1999)

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình duyệt hoặc hoàn thành

Rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và cán bộ (do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo)

1

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết TW6 (lần 2) Triển khai Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Hướng dẫn thực hiện một số Quy chế của TW.

Thường trực Ban cán sự Đảng

Đảng uỷ cơ quan Bộ XD, Vụ Tổ chức Lao động, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Trong tháng 4 và đầu tháng 5/1999

2

Rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, Viện, Trường. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ để sao cho không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Vụ TCLĐ

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

tiếp tục tiến hành, kết thúc vào tháng 4-5

3

Sắp xếp biên chế thực hiện chính sách cán bộ (nghỉ hưu, chuyển công tác), kiện toàn lãnh đạo, thi nâng ngạch, bậc lương cho CBCNVC

Vụ TCLĐ

Văn phòng, các Vụ liên quan và các đơn vị cần sắp xếp

Tháng 4 đến 10

5

Rà soát lại quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ (kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển)

Vụ TCLĐ

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Tháng 6

6

Xây dựng các quy định về: Đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiễm, luân chuyển cán bộ, học tập... trên cơ sở các quy chế của Trung ương, tiêu chuẩn cán bộ của Chính phủ Cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ quan, Chính sách xây dựng (Do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Quân phụ trách)

Vụ TCLĐ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 6.

7

Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ Xây dựng

Văn phòng Bộ

Các đơn vị cơ quan Bộ

Tháng 3

8

Ban hành Quy chế dân chủ ở các Cục, Vụ, Văn phòng, Viện,

Các đơn vị

Các đơn vị liên quan

Tháng 3

9

Hướng dẫn Quy chế thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp Nhà nước trong Ngành Xây dựng

TCLĐ

Vụ pháp chế và các vụ có liên quan

Tháng 5,7,8

10

Xây dựng chế độ kiểm tra, báo cáo, sinh hoạt, hội họp,

Văn phòng Bộ

Đảng uỷ cơ quan Bộ,

 Tháng 4-5

11

Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách quản lý hành chính

Văn phòng Bộ

Vụ PC, Vụ TCLĐ, Vụ CSXD và các Vụ có liên quan

Tháng 4-10

12

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 38/CP về cải cách một bước thủ tục hành chính

Vụ Phát chế, Văn phòng Bộ

Các đơn vị

Tháng 4

13

Tổ chức phát động và tổng kết các phong trào thi đua, chọn những người tiêu biểu đi dự Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000

Công đoàn XDVN

Vụ TCLĐ, Văn phòng Bộ, Đảng uỷ CQ Bộ

Năm1999

14

Luật xây dựng

Vụ CSXD

Các Vụ liên quan

Tháng 12

15

Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng

Vụ CSXD

Các Vụ liên quan

Tháng 12

16

Thông tư hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý năng lực hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng và các tổ chức xây lắp

Vụ CSXD

Viện KT, TCLĐ, Vụ Pháp chế

Tháng 5

17

Soạn thảo các Thông tư hướng dẫn cụ thể, chi tiết thực hiện Luật Xây dựng

Vụ CSXD

Các Vụ liên quan

Quý IV năm 2000

18

Quyết định ban hành Quy chế về chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định

Vụ KHCN, Vụ Pháp chế

Tháng 5

19

Hoàn thành việc soạn thảo sửa đổi bổ sung các văn bản trong Danh mục "Văn bản cần sửa đổi, bổ sung" theo kết quả tổng rà soát của Bộ Xây dựng

Các Vụ liên quan

 

Tháng 5/2001

Kiến trúc, quy hoạch Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở (Do TT Nguyễn Tấn Văn phụ trách)

20

Nghị định về quản lý và xử dụng nhà làm việc

Cục QL nhà

Các Vụ liên quan

Tháng 9

21

Nghị định xử lý tồn đọng về nhà ở do nhà nước quản lý hoặc đã bố trí sử dụng

Cục QL nhà

CSXD, PC, KTQL

Tháng 5

22

Thông tư liên tịch về quản lý đầu tư các dự án phát triển nhà

Cục QL nhà

Bộ Kế hoạch đầu tư

Tháng 11

23

Quyết định ban hành Quy chế QL nhà sau dự án

Cục QL nhà

Các Vụ liên quan

Tháng 11

24

Quyết định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Cục QL nhà

Vụ TCKT, Viện KT, Vụ PC

Tháng 12

25

Nghị định về khuyến khích các thành phần kinh tế và tư nhân đầu tư xây dựng nhà ở

Cục QL nhà

Các Vụ liên quan

Tháng 8

26

Quyết định ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

Vụ KTQH

Các Vụ liên quan

Tháng 6

27

Nghị định về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị

Vụ KTQL

Các Vụ liên quan

Tháng 12

28

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý

Vụ KTQH

Vụ KHCN, PC, CSXD

Tháng 5

29

Thông tư hướng dẫn về bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm kiến trúc

Vụ KTQH

Vụ KHCN, CSXD, PC

Tháng 6

30

Quyết định ban hành Quy chế hành nghề kiến trúc sư

Vụ KTQH

Các Vụ liên quan

Tháng 9

Chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm (TT Đặng Nghiêm Chính phụ trách)

31

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc, Bộ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá

Vụ TCLĐ

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Tháng 5-6

32

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/CP (sửa đổi) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thanh tra XD

Vụ PC, CSXD, TCLĐ

Tháng 6

33

Chỉ thị về việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo

Thanh tra XD

Vụ PC, Văn phòng, TCLĐ

Tháng 5

34

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra

Thanh tra XD

Vụ PC, TCLĐ

Tháng 6

35

Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 64-CP của Chính phủ về việc thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng

Thanh tra Xây dựng

Các vụ có liên quan

Tháng 4

36

Thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp xác định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

Viện KT

Vụ TCTK, Vụ PC

Tháng 5

37

Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình

Viện KT

Vụ TCKT, Vụ Pháp chế

Tháng 5

38

Quyết định ban hành chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư xây dựng

Viện KT

Vụ TCTK, Vụ Pháp chế

Tháng 5

39

Quyết định ban hành định mức dự toán cấp thoát nước

Viện KT

Bộ Tài chính, Ban vật giá Chính phủ

Tháng 6

40

Thông tư hướng dẫn việc xác định ranh giới giữa vật tư và thiết bị trong xây dựng

 Viện KT

Vụ CSXD, Vụ KHCN, Vụ PC

Tháng 8

41

Thông tư hướng dẫn và quản lý giá khảo sát xây dựng

Viện KT

Các vụ liên quan

Tháng 9

42

Quyết định ban hành đơn giá tổng hợp trong xây dựng cơ bản

Viện KT

Các Vụ liên quan

Tháng 9

43

Quyết định ban hành quy chế lập, thẩm định, trình duyệt, cấp phát, thanh toán các dự án sự nghiệp kinh tế

Vụ TCTK

Bộ Tài chính

Tháng 5

44

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư

Vụ TCKT

Bộ Tài chính

Tháng 5

45

Thông tư liên tịch về cơ chế quản lý giá xi măng theo cơ chế quản lý giá mới

Vụ TCKT

Vụ CSXD, Viện KT, Vụ PC

Tháng 4

46

Chương trình thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Vụ TCKT

Thanh tra XD, Viện KT,

Tháng 3

47

Thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách tài chính của Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long

Vụ TCKT

Viện KT, CSXD, PC

Tháng 8

48

Thông tư liên tịch hướng dẫn thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong XDCB

Viện KT

Vụ TCKT, Vụ Pháp chế

Tháng 4

49

Thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp xác định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, KCN, cụm dân cư nông thôn

Vụ TCKT

Ban Vật giá Chính phủ, Vụ KTQH, Ban QLDA nước

Tháng 5

50

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ kế toán, đơn vị chủ đầu tư

Vụ TCKT

Bộ Tài chính

Tháng 5

51

Quyết định ban hành định mức dự toán cấp thoát nước

Viện Kinh tế

Vụ CSXD, TCKT

Tháng 4

52

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện định mức chi phí các Ban quản lý dự án (thay thế Thông tư 18/BXD-VKT ngày 10-6-1995)

Viện Kinh tế

Vụ TCKT, CSXD

Quí II/99

53

Sửa đổi điều chính, bổ sung định mức dự toán cấp thoát nước

Viện kinh tế

Vụ TCKT, KTQH

Xong trong tháng 3/1999

54

Bảng giá thiết kế công trình xây dựng (thay thế quyết định số 179/BXD-VKT ngày 17-7-1995

Viện Kinh tế

Vụ TCKT

Quí II/1999

55

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về mặt hàng VLXD kinh doanh có điều kiện

Vụ VLXD

Các Vụ liên quan

Tháng 5/1999

56

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Qui chế quản lý chất lượng sản phẩm Vật liệu Xây dựng

Vụ VLXD

Các Vụ liên quan

Tháng 12

57

Hoàn chỉnh dự án qui hoạch tổng thể phát triển ngành VLXD đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Vụ VLXD

Các Vụ liên quan

Quí II

58

Triển khai chương trình sản xuất Vật liệu chịu lửa, chương trình phát triển ngành cơ khí xây dựng để thực hiện qui hoạch phát triển công nghiệp xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Vụ VLXD

Các vụ liên quan

Tháng 4-10

Đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng (Do TT Nguyễn Văn Liên phụ trách)

59

Quyết định ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Cao đẳng xây dựng

Vụ TCLĐ

Các Vụ liên quan

Tháng 12

60

Quyết định ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học xây dựng cấp thoát nước

Vụ TCLĐ

Các Vụ liên quan

Tháng 12

61

Quyết định ban hành mục tiêu, chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật sản xuất VLXD

Vụ TCLĐ

Các Vụ liên quan

Tháng 12

62

Thông tư hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng quốc tế trong xây dựng

Vụ KHCN

Các vụ liên quan

Tháng 4

63

Quyết định về Quy chế đăng ký hành nghề nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật tiến bộ

Vụ KHCN

PC, CSXD, TCLĐ

Tháng 6

64

Thông tư về áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình; quy phạm kỹ thuật xây dựng

Vụ KHCN

CSXD, PC

Tháng 8

65

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Ngành xây dựng

Vụ KHCN

CSXD, PC

Tháng 6

66

Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng

Vụ KTQH

Các Vụ liên quan

Tháng 5

67

Về quản lý sử dụng phụ gia vào công trình xây dựng

Vụ KHCN

Các Vụ liên quan

Tháng 9

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu334/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/1999
Ngày hiệu lực21/03/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 334/QĐ-BXD chương trình hành động Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 334/QĐ-BXD chương trình hành động Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu334/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
        Ngày ban hành21/03/1999
        Ngày hiệu lực21/03/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 334/QĐ-BXD chương trình hành động Bộ Xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 334/QĐ-BXD chương trình hành động Bộ Xây dựng

            • 21/03/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực