Quyết định 334/QĐ-UBND

Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh Quyết định 1017/QĐ-UBND quy định về mức chi, sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 334/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh Quyết định 1017/QĐ-UBND Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1017/QĐ-UBND NGÀY 01-10-2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM QUY ĐỊNH MỨC CHI, SỬ DỤNG KINH PHÍ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Căn cứ thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25-7-2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 53/TT-TTrS ngày 14-3-2011; Công văn số 176/CV-SGTVT ngày 24-3-2011 của Sở Giao thông Vận tải; Công văn số 28/CV-BATGT ngày 28-3-2011 của Ban An toàn Giao thông về việc tăng mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thanh tra GTVT; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 523/TC-QLNS ngày 29-3-2011; tại cuộc họp giao ban ngày 13-4-2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiết a, điểm 2, mục II Điều 1 của Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 01-10-2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi, sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, cụ thể như sau:

Tại tiết a, điểm 2, mục II, Điều 1 quy định:

“Dành 80% để chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mức chi tối đa 600.000 đồng/người/tháng."

Điều chỉnh lại như sau:

“Dành 80% để chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người/tháng."

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 01-10-2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH
(T.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu334/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2011
Ngày hiệu lực15/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2015
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 334/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh Quyết định 1017/QĐ-UBND Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 334/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh Quyết định 1017/QĐ-UBND Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu334/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành15/04/2011
        Ngày hiệu lực15/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2015
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 334/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh Quyết định 1017/QĐ-UBND Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 334/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh Quyết định 1017/QĐ-UBND Kon Tum

            • 15/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực