Quyết định 3341/QĐ-UBND

Quyết định 3341/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3341/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3341/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM TẬP TRUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính tại Tờ trình số 01/TTr-TCGLKHLCNT ngày 09/9/2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 3174/BC-STC ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Đơn vị mua sắm tập trung Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên thực hiện thanh, quyết toán kinh phí mua sắm tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Bí thư Huyện ủy Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU: MUA SẮM TẬP TRUNG MÁY MÓC,THIẾT BỊ VĂN PHÒNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016

642.850.000

Nguồn ngân sách; Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; Nguồn thu sự nghiệp được để lại đơn vị

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10 năm 2016

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016

215.000.000

Nguồn ngân sách; Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; Nguồn thu sự nghiệp được để lại đơn vị

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10 năm 2016

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016

124.590.000

Nguồn ngân sách

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10 năm 2016

Trọn gói

45 ngày

Tổng trị giá gói thầu: 982.440.000 đồng

(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)

Chi tiết về dự toán, số lượng, đặc tính kỹ thuật máy móc, thiết bị theo các Quyết định phê duyệt số 78/QĐ-VPUBND ngày 30/6/2016 và số 100/QĐ-VPUBND ngày 16/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh, số 804/QĐ-VPĐK ngày 18/8/2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai, số 276-QĐ/HU ngày 25/8/2016 của Huyện ủy Vân Canh, số 298/QĐ-TTYT ngày 31/8/2016 của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2016
Ngày hiệu lực22/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3341/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3341/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3341/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành22/09/2016
        Ngày hiệu lực22/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3341/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3341/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng Bình Định 2016

            • 22/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực