Quyết định 3345/QĐ-UBND

Quyết định 3345/QĐ-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn đoạn 2016-2020" do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3345/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3345/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN ĐOẠN 2016 - 2020"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn đoạn 2016 - 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tại công văn số 725/KHH-TTGSNH ngày 17 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn đoạn 2016 - 2020".

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (bc);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Báo KH, Đài PTTH KH;
- TT. Công báo tỉnh;
- TT. Cổng Thông tin và điện tử tỉnh;
- Các Phòng: TH, VX, XDNĐ, NC;
- Lưu: VT, HB, HN, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, cải thiện thanh khoản, nâng cao chất lượng tín dụng và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các TCTD, thị trường tiền tệ.

2. Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư thương mại, tiêu dùng, hỗ trợ thị trường phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa:

- Chỉ đạo các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn xây dựng Phương án cơ cấu lại Quỹ tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017 - 2020 và phê duyệt Phương án do các Quỹ tín dụng nhân dân xây dựng.

- Chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai, tích cực chủ động triển khai các giải pháp:

+ Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp;

+ Tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu;

+ Tiếp tục cơ cấu nợ xấu;

+ Tiếp tục hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi;

+ Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản đảm bảo;

+ Thu nợ và tăng cường xử lý tài sản bảo đảm;

+ Kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động;

+ Hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai.

- Tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với các chi nhánh TCTD trên địa bàn để đảm bảo mở rộng tín dụng phù hợp với khả năng nguồn vốn của TCTD, chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước và chỉ tiêu do Hội sở chính TCTD giao cho các chi nhánh, đồng thời kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng.

- Triển khai kịp thời các quy định của Ngân hàng Nhà nước, của ngành về lãi suất huy động, lãi suất cho vay, các lĩnh vực được ưu tiên về vốn và lãi suất để các doanh nghiệp, nông dân tiếp cận vốn.

- Theo dõi sát thị trường tài chính tiền tệ trên địa bàn để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các Chi nhánh TCTD trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện phổ biến, tuyên truyền để tạo sự ủng hộ và đồng thuận trong xã hội, nhân dân về chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các Chi nhánh TCTD cố tình che giấu nợ xấu, không thực hiện nghiêm túc các giải pháp xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chỉ đạo của NHNN trong quá trình xử lý nợ xấu, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật.

2. S Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh; xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư sớm triển khai kế hoạch, hoàn tất các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để có đủ điều kiện thanh toán theo quy định; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán vốn; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công, giải ngân của các dự án, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát khắc phục và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản

- Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, cơ quan, tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa trong công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi quy định tại Luật đất đai để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhận thế chấp là quyền sử dụng đất của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

- Chủ trì với các Sở, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia.

- Thực hiện lộ trình cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên môi trường để các bên nắm bắt. Trường hợp chưa xây dựng xong cơ sở dữ liệu đất đai, việc cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các bên liên quan nắm bắt thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu của các TCTD nhanh chóng, kịp thời.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

- Phối hợp, hỗ trợ các TCTD trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm.

- Phối hợp với các TCTD rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

7. Công an tỉnh

- Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Cơ quan Công an các cấp tăng cường phối hợp, hỗ trợ các TCTD đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ.

- Chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện trước ngày 01/6 và 30/11 hàng năm, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định (các sở, ban, ngành liên quan định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa trước 20/5 và 20/11 hàng năm)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3345/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3345/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3345/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3345/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3345/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3345/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3345/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3345/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Khánh Hòa

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực