Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB 2018 điều chỉnh nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRƯỚC THÔNG QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ci cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và ct giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;

Căn cứ Văn bản số 573-TB/BCSĐ.m ngày 16/7/2018 Thông báo Nghị quyết Ban cán sự đảng Bộ phiên họp ngày 09/7/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Cục Bảo vệ thực vật:

a) Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện kiểm dịch kén tằm, côn trùng theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thú y: Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ

1. Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y:

a) Có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan để thực hiện theo phân công nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Thông tin, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nêu tại Điều 1 sau thông quan theo quy định pháp luật.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính để thực thi các nội dung phân công tại Điều 1 Quyết định này.

3. Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng giao, chủ động trin khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các công việc Bộ đã phân công về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Chỉ thị s20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ trưng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB
. TMĐ.(150b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3346/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3346/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3346/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB 2018 điều chỉnh nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB 2018 điều chỉnh nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3346/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành23/08/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB 2018 điều chỉnh nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB 2018 điều chỉnh nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu

            • 23/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực