Quyết định 335/QĐ-UBND

Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 335/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 4 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 27/TTr-PTP ngày 15 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Quận 4 (đính kèm các Danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Trưởng Phòng Tư pháp Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4

Không có

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.

19/10/2010

 

2

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.

11/3/2011

 

3

Quyết định

03/2011/QĐ- UBND ngày 30/5/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 4.

08/6/2011

 

4

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4.

23/6/2011

 

5

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4.

06/7/2011

 

6

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng y ban nhân dân Quận 4.

25/4/2017

 

7

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 4.

17/6/2017

 

8

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4.

25/12/2017

 

9

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4.

12/4/2018

 

10

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4.

27/4/2018

 

11

Quyết định

03/2018/QĐ- UBND ngày 15/6/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4.

28/6/2018

 

12

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 4.

03/12/2018

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

13

Quyết định

1067/2006/QĐ-UBND-TH ngày 27/9/2006

Về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường.

27/9/2006

 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

14

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành từ năm 2004 đến năm 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp luật.

22/6/2007

 

15

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của y ban nhân dân Quận 4.

01/11/2012

 

16

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4

01/6/2017

 

17

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018

Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4

28/11/2018

 

18

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

Bãi bỏ Quyết định số 633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 4

07/12/2018

 

IV. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

19

Quyết định

02/2010/QĐ- UBND ngày 05/3/2010

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn Quận 4.

13/3/2010

 

V. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

20

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử công vụ.

01/7/2013

 

21

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4.

09/8/2014

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4

Không có

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

1

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

30/6/2016

2

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của UBND Q4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

30/6/2016

3

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

07/9/2016

4

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1356/QĐ-UBND-NC ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/10/2016

5

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của y ban nhân dân Quận 4 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/11/2016

6

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/4/2017

7

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4

01/6/2017

8

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4

12/4/2018

9

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4.

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4

28/6/2018

10

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

Quyết định Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa đim sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4

28/11/2018

11

Quyết định

633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

Quyết định về ban hành trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4

07/12/2018

12

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

15/01/2016

13

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 12/5/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

15/01/2016

14

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 24/3/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1355/QĐ-UBND-NC ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/10/2016

15

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND ngày 11/5/2011

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tạo sự chuyn biến mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Quận 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

28/11/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì son thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1.

Quyết định

1067/2006/QĐ- UBND-TH ngày 27/9/2006

Về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường.

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, bổ sung.

- Điều 5 văn bản quy định thời điểm có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký là không phù hợp với hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- Nội dung văn bản đã thực hiện xong.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4

Quý I/2019

2.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4719/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 phê duyệt Đề án sắp xếp lại các Ban QLDA của thành phố, quận - huyện, Ban quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA, trong đó giao Chủ tịch UBND quận - huyện kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận - huyện trên cơ sở Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện.

Phòng Tư pháp Quận 4

Quý I/2019

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4

Không có

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC B MÁY NHÀ NƯỚC

1……

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.

19/10/2010

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

2…...

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.

11/3/2011

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

3…...

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 4.

08/6/2011

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

4…...

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4.

23/6/2011

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

5…...

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4.

06/7/2011

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

6…...

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4.

25/4/2017

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

7…...

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 4.

17/6/2017

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

8…...

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4.

25/12/2017

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

9…...

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4.

12/4/2018

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

10…...

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4.

27/4/2018

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

11......

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4.

28/6/2018

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

12......

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 4.

03/12/2018

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

13......

Quyết định

1067/2006/QĐ- UBND-TH ngày 27/9/2006

Về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tchịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường.

27/9/2006

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

14......

Quyết định

09/2007/QĐ- UBND ngày 14/6/2007

Quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành từ năm 2004 đến năm 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp luật.

22/6/2007

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

15......

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

01/11/2012

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

16......

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

01/6/2017

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

17......

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018

Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

28/11/2018

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

18......

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

Bãi bỏ Quyết định số 633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

07/12/2018

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

IV. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

19......

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn Quận 4.

13/3/2010

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

V. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Quyết định

03/2013/QĐ -UBND ngày 24/6/2013

Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử công vụ.

01/7/2013

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

 

Quyết định

02/2014/QĐ -UBND ngày 01/8/2014

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4.

09/8/2014

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 335/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo15/04/2019
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 335/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 335/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 4 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 335/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 4 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu335/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Hoàng Quân
       Ngày ban hành20/02/2019
       Ngày hiệu lực20/02/2019
       Ngày công báo15/04/2019
       Số công báoSố 28
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 335/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 4 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 335/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 4 Hồ Chí Minh

           • 20/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực