Quyết định 335/QĐ-UBND

Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tình Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 50/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 335/QĐ-UBND quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quảng Ngãi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 138/TTr-SGTVT ngày 21/9/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 184/BC-STP ngày 26/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Chương II “Trách nhiệm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” của Quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tình Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh.

Lý do: Trách nhiệm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được quy định tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 335/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2015
Ngày hiệu lực 06/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 335/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 335/QĐ-UBND quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quảng Ngãi 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 335/QĐ-UBND quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quảng Ngãi 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành 06/10/2015
Ngày hiệu lực 06/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 335/QĐ-UBND quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quảng Ngãi 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 335/QĐ-UBND quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quảng Ngãi 2015

  • 06/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực