Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND

Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3350/2007/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khóang sản ngày 20/03/1996, Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Khóang sản ngày 14/06/ 2005;
Căn cứ Nghị định 160/2005/ NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khóang sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khóang sản;
Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số: 192/CV- TTr.HĐND ngày 24/08/2007 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại văn bản số: 2273/ STNMT- TNKS ngày 11/09/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

1.1. Xác định các vùng khảo sát, thăm dò, khai thác, vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo cho các hoạt động khóang sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

1.2. Đẩy mạnh công tác thăm dò, chuẩn bị đầy đủ cơ sở tài liệu về trữ lượng, chất lượng, điều kiện kỹ thuật khai thác của các mỏ, điểm mỏ sẽ đưa vào khai thác trước năm 2015;

1.3. Đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong tỉnh, đồng thời cung cấp tài nguyên cát, sỏi chất lượng tốt cho thị trường, tăng thu ngân sách Nhà nước;

1.4. Đảm bảo cho hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, an toàn đê điều và PCLB, chấp hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa theo đúng quy định của pháp luật;

2. Nội dung quy hoạch:

2.1. Khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt:

- Sông Mã gồm: 21 khu vực.

- Sông Chu gồm: 18 khu vực.

- Sông Lèn toàn bộ tuyến sông.

(Chi tiết theo Phụ lục 1)

2.2. Quy hoạch khu vực có thể khảo sát,thăm dò và khai thác:

- Sông Mã gồm: 9 khu vực.

- Sông Chu gồm: 8 khu vực.

 (Chi tiết theo Phụ lục 2)

2.3. Quy hoạch khu vực lập bãi tập kết:

- Sông Mã gồm: 51 bãi tập kết.

- Sông Chu gồm: 18 bãi tập kết.

- Sông Lèn gồm: 8 bãi tập kết.

(Chi tiết theo Phụ lục 3)

2.4- Kế hoạch khai thác:

- Từ nay đến năm 2010 dự kiến khảo sát, thăm dò, khai thác 37 mỏ (điểm mỏ):

+ Sông Mã gồm: 23 mỏ (điểm mỏ).

+ Sông Chu gồm: 14 mỏ (điểm mỏ).

- Từ năm 2011 đến năm 2015 dự kiến khảo sát, thăm dò, khai thác 68 mỏ (điểm mỏ)

+ Sông Mã gồm: 47 mỏ (điểm mỏ).

+ Sông Chu gồm: 21 mỏ (điểm mỏ).

(Chi tiết theo Phụ lục 4)

3. Giải pháp thực hiện Quy hoạch.

3.1. Đổi mới toàn diện công tác quản lý tài nguyên khóang sản cát, sỏi lòng sông. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển và tập kết cát, sỏi trái phép.

3.2. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch. Từng bước uỷ quyền việc cấp giấy phép khai thác cát, sỏi tại một số sông và khu vực cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3.3. Tăng cường thực hiện việc đấu thầu rộng rãi để lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực quản lý, năng lực tài chính, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong thăm dò khai thác khóang sản đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, môi sinh, an toàn giao thông đường thuỷ trong quá trình thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức công bố rộng rãi, công khai quy hoạch, hướng dẫn thực hiện quy hoạch. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để bàn giao mốc giới các khu vực quy hoạch cho địa phương quản lý.

- Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định các hồ sơ thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông đúng quy hoạch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép theo quy định hiện hành.

4.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và thẩm định hồ sơ xin cấp bến bãi tập kết cát sỏi. Phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

- Quản lý, bảo vệ tài nguyên cát sỏi trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền các hoạt động thăn dò, khai thác và tập kết cát sỏi trái phép. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các đơn vị có giấy phép thăm dò khai thác cát, sỏi trên địa bàn.

4.3. Trách nhiệm của các ngành.

Các ngành Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý các vi phạm trong hoạt động thăm dò; khai thác cát sỏi lòng sông.

4.4. Uỷ ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm tuyên truyền, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Điều 2. Giao cho Sở Tài nguyên Môi trường soạn thảo Quy chế cấp phép trình UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ cấp giấy phép phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 108/QĐ-CT ngày 13/1/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đề án quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường, các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ TNMT; Cục ĐCKSVN (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các Uỷ viên UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3350/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3350/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2007
Ngày hiệu lực15/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3350/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3350/2007/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
     Người kýNguyễn Văn Lợi
     Ngày ban hành05/11/2007
     Ngày hiệu lực15/11/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015