Quyết định 3352/QĐ-UBND

Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3352/QĐ-UBND danh mục dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ PHẢI THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang tại Báo cáo số 414/BC-STC ngày 27 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có trách nhiệm:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc kê khai đối với các loại giá dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường theo đúng quy định hiện hành.

2. Các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và các ngành chức năng có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kê khai giá đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ THUỘC DIỆN PHẢI KÊ KHAI GIÁ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

Stt

Tên phí

1

Giá dịch vụ đấu thầu

2

Giá dịch vụ khai thác tư liệu tại các bảo tàng, khu di tích lịch sử văn hóa

3

Giá dịch vụ giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

4

Giá dịch vụ giới thiệu việc làm

5

Giá dịch vụ dự thi, dự tuyển

6

Giá dịch vụ kiểm định phương tiện đo lường

7

Giá dịch vụ giám định tư pháp

8

Giá dịch vụ sử dụng bến bãi, mặt nước

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3352/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3352/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3352/QĐ-UBND danh mục dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3352/QĐ-UBND danh mục dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3352/QĐ-UBND danh mục dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3352/QĐ-UBND danh mục dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2016

  • 30/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực