Quyết định 3358/QĐ-UBND

Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2015 về Phương án phòng, tránh, ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3358/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng tránh ứng phó với bão mạnh siêu bão Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3358/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 16 tháng 9 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố tại Tờ trình số 132/TTr-SNN ngày 02 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án phòng, tránh, ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Ch
đạo TW về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP
(để báo cáo);
- C
ác PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- BCH: PCTT, TKCN TP;
- Đài KTTV khu vực ĐB Bắc Bộ;
- VPUB: Các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, SNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của y ban nhân dân Thành phố)

Phần I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão mạnh, siêu bão gây ra, đặc biệt là người, tài sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, nhất là đối với người già, trẻ em và phụ nữ.

II. Yêu cầu

1. Các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại ch; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian trước, trong và sau khi xảy ra bão; đồng thời chủ động, nâng cao ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão mạnh, siêu bão gây ra.

III. Các tình huống thiên tai:

1. Tình huống 01: Bão mạnh, siêu bão (bão mạnh cấp 11, cấp 12, trên cấp 12; giật cấp 13, 14, trên cấp 14) làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện; sức phá hại cực kỳ lớn.

2. Tình huống 02: Bão mạnh, rất mạnh (bão mạnh cấp 11, cấp 12, trên cấp 12; giật cấp 13, cấp 14) kèm theo mưa to kéo dài từ 2 đến 3 ngày với tổng lượng mưa trên 500mm, gây ngập lụt trên diện rộng; làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, với sức phá hại cực kỳ lớn.

Phần II

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ BÃO MẠNH, SIÊU BÃO

I. Dự báo, cảnh báo, truyền tin về thiên tai

- Các đài truyền hình, truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường thời lượng đưa tin, cảnh báo, lưu ý cho người dân, các cơ quan, đơn vị về cường độ, sức tàn phá của bão để mọi người nâng cao mức độ cảnh giác.

- Truyền tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, địa phương trên phương tiện thông tin đến các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đài truyền hình, truyền thanh... ưu tiên phát tin, đưa tin về thiên tai; những đơn vị không chấp hành xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hình thức truyền thông tin từ quận, huyện đến cộng đồng:

+ Qua hệ thống truyền thanh của địa phương.

+ Qua loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động.

+ Qua các Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

- Phương thức truyền phát văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai bao gồm: Fax, hệ thống nhắn tin (SMS), hệ thống truyền hình phát thanh, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, truyền đạt trực tiếp bằng các hình thức khác.

- Tần suất, thời lượng phát tin, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

II. Công tác triển khai thực hiện trước khi bão đổ bộ

1. Đối với các sở, ban, ngành:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai Thành phố.

+ Chủ động triển khai phương án hộ đê bảo vệ các trọng điểm xung yếu, phương án chống úng ngập ngoại thành, phương án bảo vệ sản xuất.

+ Lập phương án khắc phục hậu quả về thủy lợi, đê điều, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn.

+ Chỉ đạo các công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố triển khai phương án phòng chống và khắc phục hậu quả cho công trình và hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô - cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy TKCN Thành phố

+ Cùng với Công an Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Thành Đoàn Thành phố chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như: Ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu.

+ Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi thông tin cứu hộ, cứu nạn thông qua số máy trực ban cứu nạn 069698016 của Bộ Tư lệnh Thủ đô để triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, tiếp ứng cho các địa phương khi cần thiết.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố nhu cầu hỗ trợ các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của các đơn vị quân đội được hiệp đồng, giúp Thành phố trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của bão. Kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai tại khu vực được hiệp đồng, các khu vực nhà ở cấp 4 hoặc các khu nhà ở xuống cấp để hỗ trợ sơ tán dân; tuyệt đối không để dân ở lại nhà khi có bão mạnh, siêu bão.

- Công an Thành phố:

+ Chủ động nguồn nhân lực ứng phó thiên tai, phương tiện, vật tư, trang thiết bị (kể cả dự phòng), cơ chế thông tin, liên lạc chỉ huy... phục vụ công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.

+ Rà soát phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra để trộm cp, cướp giật.

+ Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác TKCN, ứng phó với thiên tai tại các địa phương trên địa bàn Thành phố.

- Sở Xây dựng:

+ Đảm bảo chống úng ngập nội thành, phòng, chống cây đổ, đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng; chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, xưởng, công trình, công trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần trục tháp), chung cư cũ xuống cp, công trình ngm trước khi xảy ra giông lốc, bão.

+ Trước mùa mưa bão, kiểm tra, rà soát, phân loại, thống kê các khu nhà ở tập thể, chung cư cao tầng đã xuống cấp, các khu nhà ở ngoài đê, sát bờ sông, vùng trũng thp không đảm bảo an toàn; các công trình đang xây dựng dở dang. Phối hợp với các quận, huyện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, phân loại nhà ở, các công trình có thể sử dụng làm nơi sơ tán dân.

+ Triển khai phương án phòng, chống, đổ, sập nhà, công trình khi có thông tin về bão.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Chuẩn bị các phương án đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra các tình hung mưa bão: Công tác phân luồng, tổ chức giao thông, phương án tổ chức vận tải qua các điểm ngập úng; phương án vận tải khi có sự cố vỡ đê, đập, lũ rừng ngang; phương án phối hợp hỗ trợ trong công tác TKCN.

+ Rà soát phương án chuẩn bị và huy động các trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác sơ tán, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ. Triển khai phương án ngay khi có yêu cầu.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ, nhu cầu cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

- Sở Công Thương:

+ Rà soát phương án phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm an toàn các khu vực khai thác khoáng sản, an toàn về nguồn điện và đường dây tải điện đối với tất cả các loại điện thế trên địa bàn Thành phố và các cơ sở công nghiệp.

+ Triển khai phương án chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố; chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp vin thông; tổ chức huy động, bố trí và sử dụng các trang thiết bị thông tin liên lạc của mạng thông tin chuyên dụng phòng, chống thiên tai được Tập đoàn Bưu chính vin thông Việt Nam giao cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Thành phố; trực tiếp quản lý, khai thác.

+ Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện quy trình định vị thuê bao di động phục vụ cứu hộ, cứu nạn và triển khai phương án truyền, phát tin dự báo, cảnh báo về thiên tai theo quy định, tổ chức ph biến kịp thời các văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của Trung ương, lãnh đạo Thành phố và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai đến cộng đồng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Lập phương án khắc phục, xử lý môi trường, rác thải sau thiên tai, xử lý sự c môi trường đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân khi xảy ra lụt bão.

+ Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra các địa đim di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm do thiên tai.

+ Xây dựng phương án khắc phục hậu quả khi có sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, chất phóng xạ xảy ra.

+ Xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố Hà Nội theo kịch bản đề ra.

- SY tế:

+ Triển khai phương án cấp cu, cấp cứu lưu động và tiếp nhận người bị nạn do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra.

+ Chuẩn bị đủ cơ số phương tiện, vật tư, thiết bị, thuốc men cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương.

+ Lập phương án phòng, chống và xử lý bệnh dịch, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thiên tai, trong đó có dự phòng thuốc và phương tiện y tế.

+ Phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng bệnh nhân, nhân viên y tế, trang thiết bị máy móc, thuốc....Kịp thời triển khai phương án khi có thông tin về bão.

+ Chuẩn bị phương án di chuyển những cơ sở y tế trực thuộc có khả năng bị ngập úng.

+ Tuyên truyền và hướng dẫn về cách phòng, chống các bệnh dịch phát sinh tới các địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Triển khai phương án phòng chống lụt bão; đảm bảo an toàn cho trường học, học sinh và khắc phục hậu quả đối với các trường học trên địa bàn Thành phố.

+ Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra các trường học, cơ sở dạy nghề để ứng cứu kịp thời và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân viên, yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, du lịch, sinh hoạt ngoại khóa khi bão có hướng di chuyển vào Thành phố hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng; tổ chức cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi bão mạnh, siêu bão đ bộ.

+ Phối hợp với UBND cấp cơ sở sử dụng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo thành nơi tập kết, sơ tán nhân dân.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai; mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và các nội dung công việc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo... đúng kỹ thuật, đề phòng gió, lc, bão gây sự c, tai nạn. Thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch không tổ chức các tour du lịch khi có bão.

- Hội Chữ thập đỏ Thành phố: Rà soát phương án cứu trợ, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn, thảm họa, thiên tai.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Vận động, tiếp nhận và phối hợp với Sở Công Thương phân phi tiền, hàng cứu trợ cho các vùng bị ảnh hưởng bởi tai nạn, thảm họa thiên tai.

- Tổng Công ty Điện lực Thành phố: bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc, bơm tiêu cho toàn Thành phố. Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; xử lý, khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi Thành phố bị ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Thông báo cho các khu công nghiệp, khu chế xuất về tình hình, bão mạnh và siêu bão đang đổ bộ vào khu vực Hà Nội; chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các kho tàng, nhà xưởng trọng yếu. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ven sông phải đề phòng tình huống mưa lớn kết hợp lũ trên sông gây sạt lở đất ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người lao động.

- Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội: Đảm bảo an toàn hệ thống, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho Thành phố; dự kiến các phương án tổ chức cung cấp nước sạch kịp thời cho người dân tại các khu vực bị mất nguồn nước và thiệt hại do bão gây ra.

- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội: Triển khai kế hoạch khơi thông cng rãnh, nạo vét các tuyến mương, kênh dẫn, cống ngầm, cống ngang tăng cường khả năng tiêu thoát úng; thực hiện kế hoạch tiêu cục bộ ở những điểm thường xuyên úng ngập; triển khai lực lượng ứng trực, mở nắp ga, khơi thông hàm ếch ga thu, cảnh giới và hướng dẫn phương tiện giao thông tránh các điểm úng ngập.

- Các Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội, Mê Linh; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích: Tập trung tu sửa máy móc, thiết bị sẵn sàng vận hành 100% các trạm bơm tiêu úng. Đầu tư tu sửa các công trình thủy lợi nội đng, tăng cường khả năng tiêu thoát ra các sông nội đồng.

- Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh: Rà soát, phát hiện và kịp thời chặt hạ những cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn khi có bão (chặt hạ cây chết, sâu mục, cây nặng tán).

- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai Thành phố: Tổ chức đi kiểm tra trực tiếp tại các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; chỉ đạo, đôn đốc, rà soát công tác phòng, chống, ứng phó với bão tại các địa bàn phụ trách.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội: Kịp thời thông tin về tình hình, din biến, hướng di chuyển của bão để nhân dân chủ động tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn.

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin tọa độ, cấp độ, phạm vi ảnh hưởng, diễn biến, hướng di chuyển của bão cho các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng. Đặc biệt phải cụ thể hóa địa bàn bị ảnh hưởng của bão để người dân dễ hiểu và phòng tránh. Các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, nhất là hệ thống đài truyền hình Duyên hải Việt Nam đảm bảo thông tin về diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định về dự báo cảnh báo truyền tin thiên tai để các tổ chức, nhân dân biết và chủ động phòng, tránh, ứng phó.

2. Đối với UBND các cấp:

a) Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, lực lượng chi viện, hỗ trợ từ cấp trên và huy động lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân ở các khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần, trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư. Bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập và giúp đỡ các gia đình bị nạn. Triển khai ngay kế hoạch chi tiết việc huy động lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão và khắc phục hậu quả sau bão; đồng thời, nắm chắc các phương tiện, trang thiết bị hiện có do các đơn vị trực thuộc quản lý và các phương tiện, trang thiết bị trưng dụng trong nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để kịp thời huy động ứng cứu khi cần thiết.

b) Chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Trạm Y tế huy động lực lượng y - bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.

c) Các quận, huyện, thị xã ven sông tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để chủ động quyết định sơ tán, di dời dân đến các địa điểm tạm cư kiên cố, chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi bão đổ bộ kèm theo mưa to kết hợp xả lũ trên các hồ chứa.

d) Thông báo cho các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn kiểm tra kho hàng, máy móc, thiết bị để chủ động di dời đến địa điểm an toàn nhằm giảm thiu thiệt hại khi bão đ bộ. Khn trương huy động, trưng dụng (đã có hiệp đng) các phương tiện, vật tư, máy móc, thiết bị hiện có do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn quản lý; sẵn sàng vận hành hiệu quả bơm tiêu chng úng, hỗ trợ di chuyn dân cư, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, cháy - nổ và khắc phục hậu quả khi có s cố xảy ra.

e) Các phường, xã, thị trấn tổ chức lực lượng xung kích, trực chiến để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các tình huống xấu như sập nhà, sập công trình, cháy - n...; huy động và phân công lực lượng trợ giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. Xác định các khu vực trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng nặng khi bão đi qua đ thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý, ứng phó.

3. Công tác di dời, sơ tán dân

Các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn và cơ quan chức năng tổ chức di dời dân trong các nhà ở không kiên cố, có khả năng bị đổ, sập và những khu vực xung yếu đ đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân:

a) Công việc này phải được hoàn thành trước 12 giờ so với thời điểm dự báo siêu bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Thành phố.

b) Huy động lực lượng gồm: Quân sự, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên... cùng các phương tiện để giúp nhân dân di chuyển nhanh.

c) Phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai và TKCN các quận, huyện, thị xã trực tiếp xuống địa bàn phường, xã, thị trấn tại khu vực phải di dời dân và các điểm tạm cư để kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch chu đáo, an toàn.

d) Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân tại nơi tạm cư và bảo vệ công trình, tài sản, nhà ở của dân tại những nơi đã di dời.

(Đính kèm Phụ lục 1 - Tổng hợp số liệu phương án sơ tán dân; Phụ lục 2 - Tng hợp địa đim sơ tán nhân dân).

III. Công tác trong bão

1. Đối với UBND các cấp

- Trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên.

- Tiếp tục sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đặc biệt đối tượng dễ bị tn thương. Đặc biệt phải an toàn tuyệt đối cho bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

- Bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn.

- Huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... trên địa bàn đ tổ chức ứng phó.

- Cấm người đi ra ngoài nếu không có nhiệm vụ khi bão đổ bộ vào đặc biệt là thời đim lặng gió; thông báo cho học sinh tạm nghỉ học tránh bão khi có lệnh của cấp trên.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó thiên tai.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, chốt chặn, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản.

- Đảm bảo thông tin liên lạc, kiểm soát tình hình, các khu vực trọng điểm cần phải tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, báo cáo thành phố.

- Thường xuyên báo cáo tình hình lên cơ quan cấp trên.

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp mình, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp báo cáo, đề nghị cơ quan cấp trên hỗ trợ.

2. Đối với các sở, ban, ngành

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban tại Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai; triển khai các phương án chng bão, úng ngập khu vực ngoại thành.

+ Kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều, công trình thủy lợi.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô:

+ Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục tiến hành công tác sơ tán người và tài sản đến địa điểm sơ tán.

+ B trí lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm.

+ Đảm bảo an toàn trú ẩn cho người dân trong bão.

+ Bố trí lực lượng phương tiện 24/24 sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lũ bão, úng ngập.

- Công an Thành phố:

+ Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân đặc biệt tại các địa điểm sơ tán dân.

+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các địa phương phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, cht chặn các tuyến đường và các khu vực nguy him.

+ Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác TKCN, ứng phó với thiên tai tại các địa phương trên địa bàn Thành phố.

- Sở Xây dựng:

+ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh xử lý khẩn cấp cây đổ, cành gy; đảm bảo vệ sinh môi trường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đảm bảo tiêu thoát nước ở các điểm ngập úng trong thành phố.

+ Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công trình đặc biệt là công trình đang xây dựng.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Huy động các trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác TKCN.

+ Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, các tuyến đường có nhiều công trình đang xây dựng.

+ Triển khai phương án phòng chống, xử lý sự cố hư hỏng, khắc phục hậu quả và khắc phục khn cấp do lụt bão gây ra đối với các công trình giao thông.

+ Phối hợp với Công an Thành phố và các địa phương đảm bảo an toàn giao thông, cht chặn các tuyến đường và các khu vực nguy hiểm.

- Sở Công Thương:

+ Bảo đảm an toàn về nguồn điện và đường dây tải điện đối với tất cả các loại điện thế trên địa bàn Thành phố và các cơ sở công nghiệp.

+ Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tiếp tục cung cấp các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Triển khai phương án đảm bảo an toàn, thông suốt cho mạng thông tin liên lạc.

+ Kịp thời phát tin bão, các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN Thành phố cho chính quyền, cộng đồng, người dân.

+ Phân công phóng viên đến các vùng trọng điểm về thiên tai để kịp thời đưa tin về tình hình thiên tai, ứng phó và khắc phục.

+ Đảm bảo an toàn các cơ sở phát thanh, truyền hình, các công trình viễn thông, các trụ ăng ten trong khu dân cư; đảm bảo an toàn, thông suốt liên lạc với Trung ương, Thành phố và các quận, huyện.

- Sở Tài Nguyên và Môi trường: Triển khai khẩn cấp phương án khắc phục khi có sự c rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, chất phóng xạ xảy ra.

- Sở Y tế:

+ Triển khai phương án cấp cứu, cấp cứu lưu động và tiếp nhận người bị nạn do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra.Thành lập các đội cấp cứu lưu động tại các địa phương.

+ Đảm bảo an toàn cho tính mạng bệnh nhân, nhân viên y tế, trang thiết bị máy móc, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh...

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Phối hợp với quận, huyện sử dụng cơ sở giáo dục đào tạo làm nơi sơ tán nhân dân.

+ Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức cho học sinh nghỉ học trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão mạnh, siêu bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Thành phố.

IV. Công tác triển khai thực hiện sau khi bão đi qua

1. Thủ trưởng các sở - ngành, cơ quan, đơn vị Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước bão về nơi ở cũ an toàn, trật tự. Giải tỏa lệnh cấm, hoạt động vận tải hành khách trên sông hồ, và cho phép học sinh đến trường học tập bình thường.

b) Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân.

d) Trong thời gian ngắn nhất, huy động nguồn lực tổ chức thu dọn cây xanh, cột điện, công trình, thiết bị gãy đổ; sửa chữa trường học, bệnh viện, các công trình bị hư hỏng; đảm bảo giao thông, nước sạch, điện, viễn thông thông sut; tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ảnh hưởng của bão...

e) Tổ chức ngay công tác thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” có hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả tại các đơn vị, cơ sở.

f) Tổ chức kiểm kê, đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp trên.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an Thành phố... phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Thành phố và chính quyền địa phương huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để triển khai ngay các phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành thu dọn các cây xanh bị ngã đổ đảm bảo giao thông được thông sut, nhất là các tuyến đường chính trong Thành phố và tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường phố sạch sẽ. Rà soát các cây xanh có nguy cơ bị ngã, đổ để có biện pháp chặt tỉa, khôi phục.

4. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phố điều động lực lượng y, bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng các quận, huyện để cứu thương, điều trị bệnh nhân, phòng dịch kịp thời.

5. Thành Đoàn, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện trực tiếp xuống địa bàn giúp nhân dân sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng.

6. Tổng Công ty Điện lực Thành phố đảm bảo an toàn mạng lưới điện, huy động lực lượng và các phương tiện, thiết bị để khắc phục sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất.

7. Sở Công Thương chỉ đạo các công ty thương mại, siêu thị tổ chức các chợ tạm, xe bán hàng lưu động để cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, chất đốt.

8. y ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cùng các quận, huyện, thị xã tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn.

9. Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại và đề xuất chính sách hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại có điều kiện sớm phục hồi sản xuất; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị thiệt hại do bão gây ra. (Đính kèm Phụ lục 3 - Tổng hợp dự trữ vật tư, lương thực nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu)

Phần III

LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ BÃO MẠNH, SIÊU BÃO

1. Lực lượng

Lực lượng dự kiến huy động từ các sở, ngành, đơn vị Thành phố đến quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tham gia công tác phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố đảm bảo khoảng 50.000 đến 52.000 người. Trong đó, lực lượng chuyên trách cấp Thành phố hơn 5.000 người; lực lượng của quận, huyện trên 45.000 người và lực lượng của các sở ban - ngành, đoàn thể khoảng 1.700 đến 2.000 người; dân quân, thanh niên xung kích, tình nguyện viên, các đơn vị đoàn thể, doanh nghiệp huy động tại các xã, phường, thị trấn khoảng 102.000 người; lực lượng của các đơn vị quân đội hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Thủ đô (61 đơn vị) khoảng 12.765 người, 317 phương tiện các loại. Tùy theo tình hình diễn biến và mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố quyết định việc điều động và phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương theo yêu cầu.

(Đính kèm Phụ lục 4 - Lực lượng dự kiến huy động ứng phó).

2. Phương tiện, trang thiết bị

Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng, tránh, ứng phó với bão mạnh, siêu bão gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị Thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các quận, huyện, thị xã.

(Đính kèm Phụ lục 5 - Phương tiện, trang thiết bị cần huy động)

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ phương án này rà soát, bổ sung hoàn chỉnh Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ trực tiếp đến quận, huyện, thị xã.

2. Trong chỉ đạo, điều hành ứng phó bão mạnh, siêu bão cần tập trung lực lượng, phương tiện ứng cứu hiệu quả các khu vực xung yếu, di dời dân đến nơi an toàn để tránh xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

3. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN của đơn vị, địa phương mình thực hiện nhiệm vụ được phân công khi có bão mạnh siêu bão đổ bộ. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách.

4. Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn Thành phố phải chịu mọi sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các địa phương để đảm bảo cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiệt hại do bão mạnh, siêu bão gây ra; đảm bảo quá trình xử lý sự c thiên tai được kịp thời, nhanh chóng và an toàn cho nhân dân.

5. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp, các ngành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Phương án này được phổ biến đến các phường, xã, thị trấn, thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3358/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3358/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3358/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3358/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng tránh ứng phó với bão mạnh siêu bão Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3358/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng tránh ứng phó với bão mạnh siêu bão Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3358/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực16/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3358/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng tránh ứng phó với bão mạnh siêu bão Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3358/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng tránh ứng phó với bão mạnh siêu bão Hà Nội

            • 16/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực