Quyết định 336/2011/QĐ-UBND

Quyết định 336/2011/QĐ-UBND bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 211/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 336/2011/QĐ-UBND Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện đã được thay thế bởi Quyết định 330/2012/QĐ-UBND trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư bên ngoài và được áp dụng kể từ ngày 19/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 336/2011/QĐ-UBND Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 336/2011/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 5 VÀO ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ TỐI THIỂU, THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ KÝ QUỸ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 211/2011/QĐ-UBND NGÀY 10/6/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 172/TTr-SKH ngày 19 tháng 9 năm 2011; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 110/BC-STP ngày 19/9/2011; Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh như sau:

“5. Đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (kể cả trước và sau khi Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành) mà tiến độ thực hiện dự án chậm, đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án, trong các trường hợp sau phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án:

a) Dự án đề nghị gia hạn lần thứ nhất nhưng tiến độ triển khai chậm so với các mốc thời gian đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư từ 12 tháng trở lên mà không có lý do khách quan, chính đáng.

b) Dự án đề nghị gia hạn lần thứ 2 trở lên.

c) Trong một số trường hợp cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc nộp tiền ký quỹ, hoàn trả, xử lý tiền ký quỹ được thực hiện theo Quy định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 336/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu336/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2011
Ngày hiệu lực03/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 336/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 336/2011/QĐ-UBND Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 336/2011/QĐ-UBND Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu336/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành23/09/2011
       Ngày hiệu lực03/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/10/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 336/2011/QĐ-UBND Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 336/2011/QĐ-UBND Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện