Quyết định 336/QĐ-UBDT

Quyết định 336/QĐ-UBDT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Nội dung toàn văn Quyết định 336/QĐ-UBDT 2014 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực quản lý nhà nước Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan công tác dân tộc các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Stt

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư

03/2007/TT-UBDT; 08/6/2007

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

10/02/2014

2.

Thông tư liên tịch

05/2011/TTLT-UBDT-BTC; 16/12/2011

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

25/02/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 336/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu336/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2014
Ngày hiệu lực08/09/2014
Ngày công báo24/09/2014
Số công báoTừ số 873 đến số 874
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 336/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 336/QĐ-UBDT 2014 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực quản lý nhà nước Ủy ban Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 336/QĐ-UBDT 2014 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực quản lý nhà nước Ủy ban Dân tộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu336/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýGiàng Seo Phử
       Ngày ban hành08/09/2014
       Ngày hiệu lực08/09/2014
       Ngày công báo24/09/2014
       Số công báoTừ số 873 đến số 874
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 336/QĐ-UBDT 2014 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực quản lý nhà nước Ủy ban Dân tộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 336/QĐ-UBDT 2014 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực quản lý nhà nước Ủy ban Dân tộc

           • 08/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực