Quyết định 337/QĐ-BGDĐT

Quyết định 337/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 337/QĐ-BGDĐT 2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 337/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu
: VT, PC (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 337/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành giáo dục;

b) Kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp luật trong toàn ngành, đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan;

c) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng;

d) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

II. NHIỆM VỤ

1. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thông qua báo cáo của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý; thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp: thực hiện thường xuyên;

b) Theo dõi, đánh giá chung tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục: thực hiện thường xuyên;

c) Theo dõi, rà soát việc thi hành các văn bản trong lĩnh vực giáo dục để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung: thực hiện thường xuyên;

d) Xây dựng các báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất, chuyên đề và định kỳ hàng năm: thực hiện theo quy định.

2. Các hoạt động quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tiếp tục phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức: thực hiện lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn;

b) Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung: thực hiện thường xuyên;

c) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: hoàn thành trong tháng 6/2019;

d) Xây dựng báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: thực hiện theo quy định hiện hành;

đ) Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính do các bộ, ngành gửi lấy ý kiến: thực hiện thường xuyên;

e) Các công việc khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quy định tại khoản 1 Mục II và các nhiệm vụ tại điểm a,b,d,đ,e khoản 2 Mục II của Kế hoạch này.

2. Thanh tra chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ tại điểm c khoản 2 Mục II của Kế hoạch này.

3. Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan lập dự toán triển khai Kế hoạch theo quy định gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí trong nguồn chi thường xuyên 2019.

4. Các Vụ, Cục, Văn phòng và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ tại khoản 1 Mục II của Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo năm 2019 gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/9/2019 để tổng hợp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 337/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu337/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2019
Ngày hiệu lực13/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 337/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 337/QĐ-BGDĐT 2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 337/QĐ-BGDĐT 2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu337/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành13/02/2019
        Ngày hiệu lực13/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 337/QĐ-BGDĐT 2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 337/QĐ-BGDĐT 2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

           • 13/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực