Quyết định 3370/QĐ-BTNMT

Quyết định 3370/QĐ-BTNMT năm 2018 về Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3370/QĐ-BTNMT 2018 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn quy định kỹ thuật


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 như tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, KHCN, ĐH.50.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định s
ố 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

TT

Lĩnh, vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức xây dựng TCVN

Tổ chức biên son/ Ban kỹ thut xây dng TCVN

Thi gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đu

Kết thúc

Khí tượng thủy văn (07)

1.

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 4. Quan trắc bức xạ

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

2.

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 5. Quan trắc Ôzôn - bức xạ cực tím

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

3.

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 6. Quan trắc thám không vô tuyến

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

4.

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 7. Quan trắc gió trên cao

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

5.

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 8. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

6.

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phn 9. Quan trc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

7.

Khí tượng thủy văn

Các yếu tố Khí tượng Thủy văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2019

2019

 

Địa chất khoáng sản (20)

8.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 1. Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích Đệ tứ

Xây dựng mới;

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

9.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phn 2. Phương pháp đo vẽ các thành tạo trm tích trước Đệ tứ

Xây dựng mới;

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

10.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất lin: Phn 3. Phương pháp đo vẽ các thành tạo biến cht

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

11.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 4. Phương pháp đo vẽ các thành tạo núi lửa không phân tng

Xây dựng mới;

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

12.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 6. Phương pháp đo vẽ cấu trúc - kiến tạo

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

13.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 7. Phương pháp đo vẽ vỏ phong hóa

Xây dựng mới;

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

14.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 8. Phương pháp điều tra tai biến địa chất

Xây dựng mới;

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

15.

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 9. Phương pháp điều tra địa chất môi trường

Xây dựng mới;

Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

16.

Địa chất khoáng sản

Điu tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cc ĐCKSVN

2019

2019

 

17.

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

18.

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng ngoài nhà do bức xạ gamma gây ra.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đtài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cc ĐCKSVN

2019

2019

 

19.

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng trong nhà do bức xạ gamma gây ra.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đtài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

20.

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều bức xạ do các nhân phóng xạ xâm nhập qua đường tiêu hóa.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

21.

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ radon ngoài nhà.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

22.

Địa chất khoáng sản

Điu tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ radon trong nhà.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

23.

 

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ suất liều gamma ngoài nhà.

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

24.

Địa chất khoáng sản

Quặng Uran - Xác định hàm lượng urani, thory - Phương pháp khối phổ (ICP-MS)

Xây dựng mới dựa trên kết quả đtài KHCN và TCCS đã áp dụng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

25.

Địa chất khoáng sản

Đất, đá quặng đất hiếm - Xác định hàm lưng các nguyên tố đất hiếm - Phương pháp khối phổ ICP-MS

Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và TCCS đã áp dng

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

26.

Địa chất khoáng sản

Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật vgia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học

Xây dựng mới; sửa đổi TCN trước đây

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

27.

Địa chất khoáng sản

Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu khoáng tướng

Xây dựng mới; sửa đổi TCN trước đây

Tổng cục ĐCKSVN

2019

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

TT

Lĩnh vực/đối tưng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức xây dựng TCVN

Tổ chức biên son/ Ban kỹ thut xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bt đu

Kết thúc

Khí tượng thủy văn (09)

1

Khí tượng thủy văn

Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Vtrí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng cao không

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

2

Khí tượng thủy văn

Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phn 5: Mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

3

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 10. Quan trắc lưu lượng cht lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

4

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 11. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông vùng sông ảnh hưởng thủy triều

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

5

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phn 12. Quan trắc ra đa thời tiết

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

6

Khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 13. Quan trắc khí tượng nông nghiệp

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

7

Khí tượng thủy văn

Đánh giá chất lượng dự báo - phần 1: đánh giá chất lượng dự báo các yếu tố khí tượng

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

8

Khí tượng thủy văn

Đánh giá chất lượng dự báo - phần 2: đánh giá chất lượng dự báo các yếu tố thủy văn

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

9

Khí tượng thủy văn

Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hsơ kỹ thuật điện tử

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

 

Đa chất khoáng sản (20)

1

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ tổng liều bức xạ gamma tự nhiên.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

2

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp phân vùng môi trường phóng xạ tự nhiên.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

3

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phần I. Phương pháp đo hơi thủy ngân.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

4

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 2. Phương pháp đánh giá chất lượng tài liệu đo hơi thủy ngân.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

5

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 3. Phương pháp xử lý, đánh giá kết quả đo hơi thủy ngân.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

6

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ hơi thủy ngân.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

7

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 1. Phương pháp đo Detector vết hạt nhân

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

8

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 2. Phương pháp xử lý và phân tích tài liệu Detector vết hạt nhân.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

9

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp đo phổ gamma để xác định hoạt độ của U, Th, K trong đất phủ.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

10

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trưng-Phương pháp lập bản đồ hoạt độ phóng xạ riêng trong đất phủ.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

11

Địa chất khoáng sản

Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ tổng hoạt độ phóng xạ trong tầng đất phủ

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

12

Địa chất khoáng sản

Đất, đá và quặng - Xác định hàm lượng tantal, niobi - Phương pháp khi phổ ICP-MS

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

13

Địa chất khoáng sản

Đá quặng - Xác định tên đá - Phương pháp phân tích thạch học

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

14

Địa chất khoáng sản

Đá quặng - Xác định hàm lượng các khoáng vt quặng - Phương pháp phân tích khoáng tướng

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

15

Địa chất khoáng sản

Đá và khoáng vật - Xác định thành phần nguyên tố và tên khoáng vật trong các khoáng vật đất hiếm - Phương pháp microsond.

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

16

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 10. Phương pháp điều tra địa chất thủy văn

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

17

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 11. Phương pháp điều tra địa chất công trình

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

18

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất lin: Phần 12. Phương pháp điu tra di sản địa cht

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

19

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 13. Phương pháp điều tra khoáng sản

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

20

Địa chất khoáng sản

Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 14. Phương pháp phân tích tài liệu viễn thám

Xây dựng mới

Tổng cục ĐCKSVN

2020

2020

 

Viễn thám (02)

1

Viễn thám

Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Xây dựng mới

Cục Viễn thám quc gia

2020

2020

 

2

Viễn thám

Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Xây dựng mới

Cục Viễn thám quốc gia

2020

2020

 

Biến đổi khí hậu (01)

1

Biến đổi khí hậu

Sản xuất xốp - Sử dụng chất trợ nở có tính cháy

Xây dựng mới

Cục Biến đổi khí hậu

2020

2020

 

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Quyết định s
ố 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

TT

Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi QCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng QCVN

Thời gian thực hiện

Cơ quan đề xuất kế hoạch

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Năm 2019 (02)

Đo đc bản đồ và thông tin đa lý (01)

1

Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Sửa đổi, bổ sung QCVN 42: 2012/BTNMT

Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý

2019

2020

Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý

 

Khí tưng thủy văn (01)

1

Khí tượng thủy văn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Sửa đổi, bổ sung QCVN 18: 2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ)

Tổng cục KTTV

2019

2019

Tổng cục Khí tượng thủy văn

 

Năm 2020 (06)

Môi trưng (03)

1

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong lò hơi

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

 

2

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vnước thải lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

 

3

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với chất phân tán để xử lý dầu tràn

Xây dng mới

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

 

Khí tưng thủy văn (03)

1

Khí tượng thủy văn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

Tổng cục KTTV

 

2

Khí tượng thủy văn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

Tổng cục KTTV

 

3

Khí tượng thủy văn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

Xây dựng mới

Tổng cục KTTV

2020

2020

Tổng cục KTTV

 

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định s
ố 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

STT

Tên quy định kỹ thuật

Năm ban hành

Đơn vị chủ trì xây dng

Ghi chú

I

Lĩnh vực địa chất, khoáng sản (06)

 

 

 

1

Quy định công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá ốp lát

2019

Tổng cục ĐC&KSVN

 

2

Quy định về rút gọn, lưu giữ và bảo quản mẫu lõi khoan trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản

2019

Tổng cục ĐC&KSVN

 

3

Quy định kỹ thuật về công tác bay đo phổ gamma

2019

Tổng cục ĐC&KSVN

 

4

Quy định kỹ thuật về công tác khai đào trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản

2019

Tổng cục ĐC&KSVN

 

5

Quy định kỹ thuật công tác khoan trong đánh giá, thăm dò khoáng sản

2019

Tổng cục ĐC&KSVN

 

6

Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản urani

2019

Tổng cục ĐC&KSVN

 

II

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn (02)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

2019

Tổng cục KTTV

 

2

Quy định kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

2019

Tổng cục KTTV

 

III

Lĩnh vực Biển và Hải đảo (03)

 

 

 

1

Quy định quy trình quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kỹ thuật về giao khu vực biển

2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

2

Quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc các yếu tố khí tượng biển (nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, gió, áp suất không khí, bức xạ, mây, tầm nhìn xa)

2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

3

Quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc các yếu tthủy văn biển (sóng, dòng chảy, mực nước, nhiệt độ nước biển, độ muối, sóng âm)

2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

IV

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý (05)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật về sử dụng hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia trong đo đạc, thành lập bản đồ

2019

Cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

2

Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

2019

Cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

3

Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

2019

Cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

4

Quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000.

2019

Cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

5

Quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000.

2019

Cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

VI

Lĩnh vực Viễn thám (12)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật công tác bảo trì trạm thu ảnh viễn thám

2019

Cục VTQG

 

2

Quy định kỹ thuật giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

3

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

4

Quy định kỹ thuật giám sát biến động lớp phủ mặt đất bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

5

Quy định kỹ thuật giám sát dầu tràn trên biển bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

6

Quy định kỹ thuật giám sát sụt lún bằng công nghệ viễn thám radar giao thoa

2019

Cục VTQG

 

7

Quy định kỹ thuật giám sát nước ngoài biên giới

2019

Cục VTQG

 

8

Quy định kỹ thuật giám sát lượng khí thải các-bon bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

9

Quy định kỹ thuật giáp sát biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

10

Quy định kỹ thuật giám sát xói lở bờ biển bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

11

Quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

12

Quy định kỹ thuật giám sát hạn hán bằng công nghệ viễn thám

2019

Cục VTQG

 

VII

Lĩnh vực đất đai (04)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

2019

Tổng cục QLĐĐ

 

2

Quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ các khu vực đất trồng lúa cn bảo vệ

2019

Tổng cục QLĐĐ

 

VIII

Lĩnh vực Tài nguyên nước (04)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật về thành lập, quản lý, vận hành trạm quan trắc tài nguyên nước

2019

Cục Quản lý Tài nguyên nước

 

2

Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

2019

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

3

Quy định kỹ thuật về xây dựng bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

2019

Trung tâm Quy hoạch và Điu tra tài nguyên nước quốc gia

 

4

Quy định kỹ thuật về bổ sung nhân tạo nước dưới đất

2019

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quc gia

 

IX

Lĩnh vc khác (09) (Công nghệ thông tin và Dữ liệu)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật cấu trúc dữ liệu trao đổi giữa các lĩnh vực trong BTài nguyên và Môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

2

Quy định kỹ thuật cấu trúc dữ liệu trao đổi phục vụ công tác quản lý, chỉ đo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

3

Quy định kỹ thuật về việc quản lý, duy trì, cập nhật kiến trúc chính phủ đin tử BTài nguyên và Môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

4

Quy định kỹ thuật về việc tích hợp, kết nối liên thông tin với Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

5

Quy định kỹ thuật về thu thập, chuẩn hóa, tích hợp, cập nhật dữ liu quan trắc tài nguyên môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

6

Quy trình kỹ thuật về quản lý, chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

7

Quy định kỹ thuật về cấu trúc nội dung dữ liệu quan trắc môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

8

Quy định kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản dữ liu ngành TNMT

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

9

Quy định kỹ thuật về công tác thư viện ngành tài nguyên và môi trường

2019

Cục CNTT&DL TNMT

 

 

PHỤ LỤC 5

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

STT

Tên quy định kỹ thuật

Năm ban hành

Đơn vị chủ trì xây dng

Ghi chú

I

Lĩnh vực địa chất, khoáng sản (02)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật biên tập, thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:250.000

2020

Tổng cục ĐC&KSVN

 

2

Quy định vthăm dò và phân cấp trữ lượng và tài nguyên mỏ đá ốp lát

2020

Tổng cục ĐC&KSVN

 

II

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn (02)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật về kiểm soát tài liệu quan trắc bức xạ

2020

Tổng cục KTTV

 

2

Quy định kỹ thuật v đánh giá cht lượng tài liệu hải văn

2020

Tổng cục KTTV

 

III

Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ (05)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật vkiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

2020

Tổng cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

2

Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1.100.000.

2020

Tổng cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

3

Quy định kỹ thuật về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nn địa lý quc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10.000

2020

Tổng cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

4

Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nn địa lý quc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000.

2020

Tổng cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

5

Quy định kỹ thuật về bản đđịa hình quc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

2020

Tổng cục ĐĐBĐ&TTĐL

 

IV

Lĩnh vực Tài nguyên nước (01)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật đánh giá cht lượng cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

2020

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

V

Lĩnh vực Viễn thám (06)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

2020

Cục VTQG

 

2

Quy định kỹ thuật giám sát ô nhim môi trường biển ven bờ bng công nghệ viễn thám

2020

Cục VTQG

 

3

Quy định kỹ thuật giám sát ô nhiễm môi trường không khí bng công nghệ viễn thám

2020

Cục VTQG

 

4

Quy định kỹ thut giám sát xói mòn đất bằng công nghviễn thám

2020

Cục VTQG

 

5

Quy đnh kỹ thut giám sát ngp lt bằng công nghviễn thám

2020

Cục VTQG

 

6

Quy định kỹ thut giám sát xói lở bờ sông bằng công nghviễn thám

2020

Cục VTQG

 

VI

Lĩnh vực đất đai (01)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng

2020

Tổng cục Quản lý đất đai

 

VII

Lĩnh vực khác (10) (Công nghệ thông tin và Dữ liệu)

 

 

 

1

Quy định kỹ thuật về danh mục bảng mã dùng chung cần thiết là dữ liệu nn tảng và đảm bảo sự trao đổi dữ liệu giữa các HTTT trong ngành tài nguyên và môi trường

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

2

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Đất đai

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

3

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Tài nguyên nước

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

4

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Địa chất khoáng sản

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

5

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Môi trường

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

6

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Khí tượng thủy văn

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

7

Quy định kỹ thuật về mô hình và cu trúc CSDL Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

8

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Biển và Hải đảo

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

9

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Biến đổi khí hậu

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

10

Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Viễn thám

2020

Cục CNTT&DL TNMT

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3370/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3370/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3370/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 3370/QĐ-BTNMT 2018 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn quy định kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3370/QĐ-BTNMT 2018 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn quy định kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3370/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành06/11/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3370/QĐ-BTNMT 2018 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn quy định kỹ thuật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3370/QĐ-BTNMT 2018 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn quy định kỹ thuật

           • 06/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực