Quyết định 3370/QĐ-UBND

Quyết định 3370/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3370/QĐ-UBND 2018 danh mục mua sắm tập trung Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Cán cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4899/STC-CS ngày 23 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Máy vi tính để bàn;

2. Máy photocopy;

3. Máy điều hòa không khí.

Các loại tài sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, gồm các tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ba loại tài sản phải mua sắm tập trung nêu trên; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh được mua sắm trang bị theo quy định hiện hành.

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung của thành phố Hồ Chí Minh:

Danh mục tài sản mua sắm tập trung quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để Đơn vị mua sắm tập trung (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp) tổ chức mua sắm tập trung theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Kho bạc nnước thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Cg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3370/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3370/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3370/QĐ-UBND 2018 danh mục mua sắm tập trung Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3370/QĐ-UBND 2018 danh mục mua sắm tập trung Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3370/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Phong
        Ngày ban hành13/08/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3370/QĐ-UBND 2018 danh mục mua sắm tập trung Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3370/QĐ-UBND 2018 danh mục mua sắm tập trung Hồ Chí Minh

            • 13/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực