Quyết định 3375/QĐ-UBND

Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2014 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3375/QĐ-UBND thủ tục hành chính của sở nội vụ Đà Nẵng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3375/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếu thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 7012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Bộ Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực quản lí văn thư, lưu trữ

1.           

Chứng thực tài liệu lưu trữ

VII. Lĩnh vực quản lí nhà nước về tôn giáo

1.           

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

2.           

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

3.           

Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một quận, huyện

4.           

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5.           

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực quản lí văn thư, lưu trữ

1

Thẩm định tài liệu hết giá trị

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

II. Lĩnh vực quản lí cán bộ, công chức

1

Nâng bậc lương thường xuyên

- Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

- Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (Trừ Mục I đã được bãi bỏ bởi Thông tư 08/2013/TT-BNV);

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2

Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc

III. Lĩnh vực quản lí hội

1.                    

Thủ tục cho phép thành lập Hội

Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

2.                    

Phê duyệt điều lệ hội

3.                    

Cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

4.                    

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt điều lệ hội (sửa đổi, bổ sung)

5.                    

Chấp thuận giải thể hội (trong trường hợp tự giải thể)

6.                    

Báo cáo tổ chức đại hội

IV. Lĩnh vực quản lí quỹ

1.                    

Thủ tục cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/nđ-cp ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

2.                    

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, từ thiện

3.                    

Đổi tên quỹ xã hội, từ thiện và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, từ thiện

4.                    

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lí Quỹ

5.                    

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện

6.                    

Giải thể quỹ xã hội, quỹ từ thiện

V. Lĩnh vực thi đua khen thưởng

1.                    

Khen thưởng chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT

2.                    

Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố

3.                    

Hiệp y khen thưởng

VI. Lĩnh vực quản lí nhà nước về tôn giáo

1.                    

Lễ hội tín ngưỡng tôn giáo

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số 7003/QĐ-UBND ngày 12/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền xem xét, quyền giải quyết trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 04/QĐ-SNV ngày 06/01/2011 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 1404/QĐ-SNV ngày 21/01/2011 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phân công xem xét, giải quyết một số công việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên thành phố Đà Nẵng.

2.                    

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3.                    

Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

4.                    

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

5.                    

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng của các tổ chức tôn giáo hợp pháp

6.                    

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

7.                    

 

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

8.                    

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện trong hoặc ngoài thành phố Đà Nẵng

9.                    

Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo

10.                

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11.                

Thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành bị vi phạm kỷ luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực quản lí nhà nước về tôn giáo

1.

T-THA-008128-TT

Thỏa thuận về việc cấp giấy phép xây dựng, cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2014
Ngày hiệu lực27/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3375/QĐ-UBND thủ tục hành chính của sở nội vụ Đà Nẵng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3375/QĐ-UBND thủ tục hành chính của sở nội vụ Đà Nẵng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành27/05/2014
        Ngày hiệu lực27/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3375/QĐ-UBND thủ tục hành chính của sở nội vụ Đà Nẵng 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3375/QĐ-UBND thủ tục hành chính của sở nội vụ Đà Nẵng 2015

            • 27/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực