Quyết định 3384/QĐ-UBND

Quyết định 3384/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 3384/QĐ-UBND 2018 ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2545/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/10/2018 về việc đính chính Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kthuật trình bày tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Tại Điều 9. Quy định chuyển tiếp, hiệu lực thi hành, có ghi là:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết s 01/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của HĐND tỉnh được hưởng mức miễn tiền thuê đất theo quy định này k từ ngày 15/6/2008”.

Nay đính chính thành:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của HĐND tỉnh được hưởng mức miễn tiền thuê đt theo quy định này k từ ngày 24/6/2008”.

Các nội dung khác gi nguyên theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực: T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (đ/c Trườn
g);
- Trung t
âm thông tin tnh;
- Lưu
: VT, TH.
tungnd,10/2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3384/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3384/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực06/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3384/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3384/QĐ-UBND 2018 ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3384/QĐ-UBND 2018 ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3384/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành06/11/2018
       Ngày hiệu lực06/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3384/QĐ-UBND 2018 ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa Thái Nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3384/QĐ-UBND 2018 ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa Thái Nguyên

          • 06/11/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/11/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực