Quyết định 3386/QĐ-UBND

Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhóm đối tượng và khung lãi suất cho vay vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhóm đối tượng khung lãi suất cho vay


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG VÀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY VỐN ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI\

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư và Phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính – Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 3191/TTr-LS: STC-QĐTPT ngày 16/7/2012 về việc phê duyệt các nhóm đối tượng cho vay và khung lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhóm đối tượng và khung lãi suất cho vay vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố quyết định cho vay hoặc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ, UBND Thành phố quyết định cho vay theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Quỹ, theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay đối với các nhóm đối tượng được nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh các nhóm đối tượng cho vay và khung lãi suất cho vay phù hợp với thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các nhóm đối tượng vay và mức lãi suất cho vay vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Các hợp đồng tín dụng đã ký và đang triển khai trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục thực hện theo mức lãi suất quy định tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 và các Quyết định khác (nếu có) của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Đồng quản lý, Trưởng ban Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG VÀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY VỐN ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Nhóm đối tượng

Lãi suất cho vay

I

Nhóm 1: Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước

1

Dự án xây dựng đường giao thông, bãi đỗ xe

2

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ công nghiệp và sinh hoạt

3

Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải/ nước thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện và cụm công nghiệp làng nghề và các dự án cải tạo bảo vệ môi trường khác

4

Dự án đầu tư phát triển điện

5

Các dự án ĐTXD kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

6

Dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ di dân GPMB, nhà ở thu nhập thấp

7

Dự án cải tạo khu nhà ở chung cư cũ, bị hư hỏng xuống cấp

8

Dự án đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề, văn hóa thông tin, thể dục thể thao

II

Nhóm 2: Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước

1

Dự án xây dựng mới, mở rộng cơ sở chăn nuối, chế biến gia súc gia cầm tập trung

2

Dự án phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp

3

Dự án sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

4

Các dự án khác thuộc chương trình xât dựng nông thôn mới của Thành phố

III

Nhóm 3: Các dự án xây dựng nhà ở khu đô thị và khu dân cư, các dự án di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề

Bằng trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành tại thời điểm hiện hành

IV

Nhóm 4: Các dự án đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng khác do UBND Thành phố quyết định

UBND Thành phố quyết định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2012
Ngày hiệu lực26/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhóm đối tượng khung lãi suất cho vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhóm đối tượng khung lãi suất cho vay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành26/07/2012
        Ngày hiệu lực26/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhóm đối tượng khung lãi suất cho vay

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhóm đối tượng khung lãi suất cho vay

            • 26/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực