Quyết định 3386/QĐ-UBND

Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp thành phố (Đình Cổ Mân) do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp thành phố Đình Cổ Mân Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP THÀNH PHỐ (ĐÌNH CỔ MÂN)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 174/TTr-SVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng Đình Cổ Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.

Điều 2. UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này thực hiện việc quản lý, bảo vệ di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản văn hoá, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, Chủ tịch UBND phường Mân Thái và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở: XD, TNMT;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp thành phố Đình Cổ Mân Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp thành phố Đình Cổ Mân Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp thành phố Đình Cổ Mân Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp thành phố Đình Cổ Mân Đà Nẵng

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực