Quyết định 3387/QĐ-UBND

Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3387/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nông nghiệp Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3387/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công s dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính tại Công văn số 2975/LN:NN&PTNT-TC ngày 06/8/2019 về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

b) Xây dựng khung giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tnh và các quy định hiện hành của pháp luật, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

c) Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo chất lượng và sử dụng ngân sách đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh theo phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất.

b) Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo phân cấp và các quy định hiện hành.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hình thức giao kế hoạch, đặt hàng hoặc đấu thầu, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trường hợp văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh phù hp với thực tế và các quy định hiện hành ca pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN. (324.2019)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực trồng trọt

1

Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng.

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng

1

Chứng nhận quy trình sản xuất VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

2

Chứng nhận chất lượng sản phẩm theo Quy chuẩn Việt Nam.

3

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (HACCP, GMP, ISO 22000:2018).

4

Kiểm nghiệm chất lượng phân bón.

5

Kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(09/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3387/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nông nghiệp Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3387/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nông nghiệp Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3387/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (09/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3387/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nông nghiệp Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3387/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nông nghiệp Thanh Hóa

            • 26/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực