Quyết định 3388/QĐ-UBND

Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ phát sinh năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3388/QĐ-UBND khoa học và công nghệ phát sinh Thừa Thiên Huế 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3388/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT SINH CỦA TỈNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 20 tháng 12 năm 2016 và kết luận số 302/KL-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1262/SKHCN-QLKH ngày 22 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ phát sinh năm 2017 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phê duyệt theo đúng các quy định về quản lý khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
- VP: CVP và PCVP Đ.N.Trân;
- CV: NN, YT, VH;

- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT SINH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu định hướng

Sản phẩm dự kiến

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Dự án KHCN “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787) tại Thừa Thiên Huế”

Có được quy trình hoàn thiện sản xuất chủ động giống cá Dìa an toàn, sạch bệnh được thị trường chấp nhận.

- Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ (Cá bố mẹ thành thục đạt 80% và Tỷ lệ đẻ 70%);

- Quy trình sản xuất giống cá Dìa (Tỷ lệ sống từ các bột lên cá giống 13%);

- 100 cặp cá bmẹ thành thục, ccá từ 0,5-01kg/con;

- 2.000.000 con ging đạt chất lượng, cỡ cá từ 1,2-1,5 cm/con;

- Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án;

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Giao trực tiếp Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3388/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3388/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3388/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3388/QĐ-UBND khoa học và công nghệ phát sinh Thừa Thiên Huế 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3388/QĐ-UBND khoa học và công nghệ phát sinh Thừa Thiên Huế 2016 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3388/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực27/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3388/QĐ-UBND khoa học và công nghệ phát sinh Thừa Thiên Huế 2016 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3388/QĐ-UBND khoa học và công nghệ phát sinh Thừa Thiên Huế 2016 2017

            • 27/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực