Quyết định 3388/QĐ-UBND

Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 về ủy quyền trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3388/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 946/TTr-SKHCN ngày 09/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nội dung trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Nhận và tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến tư vấn xác định danh mục để công bố nhiệm vụ đặt hàng cấp tỉnh.

2. Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

3. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ; điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn.

b) Thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao trực tiếp:

a) Tham mưu UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Quyết định Phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tổ chức, cá nhân thực hiện.

5. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nội dung khoa học, tiến độ thực hiện và việc sử dụng kinh phí. Trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh nội dung khoa học, tiến độ và phương thức sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

6. Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành hoặc thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo đúng quy định nhà nước về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
D:\Thanh a 2014\KHCN\QD 291014 uy quyen thuc hien nhiem vu KHCN lan 2-HC.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3388/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3388/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2014
Ngày hiệu lực30/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3388/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3388/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành30/10/2014
        Ngày hiệu lực30/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3388/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Quảng Nam