Quyết định 3391/QĐ-UBND

Quyết định 3391/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3391/QĐ-UBND 2017 chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện thị xã Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3391/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giao ch tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/3/2013 phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020;

Thực hiện Chthị số 23-CT/TU ngày 10/5/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Ch thị s 11/CT-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tnh về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 54/TTr- BHXH ngày 19/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bo hiểm y tế (tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh) đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 (đính kèm Phụ lục số 04).

Điều 2. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; Phòng KGVX, TH;
- Lưu: VT(qđ147-17).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 04

GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước)

Stt

Đơn vị

Tỷ lệ % dân số tham gia BHYT

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

 

Thị xã Đồng Xoài

90,93%

92,00%

92,32%

92,45%

2

Huyện Bù Đăng

73,50%

77,00%

83,00%

90,00%

3

Huyện Bù Gia Mập

97,60%

97,00%

97,00%

97,00%

4

Thị xã Phước Long

76,50%

82,20%

86,20%

90,00%

5

Huyện Bù Đốp

86,50%

88,90%

89,00%

90,00%

6

Huyện Lộc Ninh

73,50%

80,30%

85,00%

90,00%

7

Thị xã Bình Long

75,00%

82,20%

86,20%

90,00%

8

Huyện Hớn Quản

75,00%

80,30%

85,00%

90,00%

9

Huyện Chơn Thành

91,56%

92,00%

92,40%

92,62%

10

Huyện Đồng Phú

85,00%

87,00%

89,00%

90,00%

11

Huyện Phú Riềng

75,65%

80,30%

85,00%

90,00%

 

Cộng:

81,00%

85,00%

88,00%

91,00%

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3391/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3391/QĐ-UBND 2017 chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện thị xã Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3391/QĐ-UBND 2017 chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện thị xã Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3391/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tiến Dũng
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3391/QĐ-UBND 2017 chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện thị xã Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3391/QĐ-UBND 2017 chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện thị xã Bình Phước

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực