Quyết định 3395/QĐ-UBND

Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương và dự toán dự án đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2007 đề cương dự toán đánh giá tác động môi trường Phú Thọ đến 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3395/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng; về đấu thầu; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 806/TTr-KH&ĐT ngày 10/12/2007 về việc đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán dự án đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán dự án đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Đánh giá, dự báo tổng hợp các tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường.

3. Nội dung dự án:

a) Thu thập bổ sung, phân tích các tài liệu, số liệu về tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tỉnh Phú Thọ.

b) Khái quát về mục tiêu, quy mô, đặc điểm của dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến môi trường.

c) Mô tả tổng quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường có liên quan đến dự án quy hoạch.

d) Dự báo tác động tiêu cực đối với môi trường có thể xảy ra khi thực hiện dự án quy hoạch.

đ) Phương hướng, giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện dự án quy hoạch.

e) Hoàn thiện tệp dữ liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường và đánh giá môi trường chiến lược trong GIS.

(Chi tiết các nội dung điều chỉnh, bổ sung như đề cương do Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển thuộc Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập tháng 11/2007, gửi kèm theo).

4. Sản phẩm của dự án:

- Các tệp dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, các yếu tố môi trường của tỉnh Phú Thọ;

- Tập số liệu về kết quả dự báo xu hướng biến đổi của điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội do tác động của dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ.

- Các bản đồ, sơ đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tỉnh Phú Thọ;

- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp ĐMC theo quy định của Thông tư 08/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Tiến độ thực hiện:

- Trong tháng 12/2007: Xây dựng và bảo vệ đề cương nhiệm vụ; nghiên cứu; lập báo cáo ĐMC và tổ chức hội thảo khoa học, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Trong tháng 01/2007: Thông qua Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉnh sửa lần cuối và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

6. Kinh phí bổ sung thực hiện dự án:

a) Kinh phí thực hiện: 94.259.000 đồng (Chín mươi tư triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng chẵn).

Kinh phí được tính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006; số 44/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 7/5/2007; số 93/2006/ TTLT-BTC-BTNMT ngày 4/10/2006 và Văn bản số 524/BTN&MT-KHTC ngày 26/3/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết kinh phí thực hiện của dự án có phụ lục kèm theo).

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư XDCB tập trung kế hoạch năm 2008.

7. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ;

- Đơn vị tư vấn lập dự án: Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển - Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết các nội dung theo đề cương dự án do Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển - Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập tháng 11/2007.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, các ngành, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển - Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(Kèm theo Quyết định số: 3395/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: VN đồng

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị tính

Định mức chi

Tổng số

 

TỔNG SỐ

 

 

94.259.000

I

Xây dựng đề cương

 

500.000

500.000

II

Hoạt động nghiên cứu

 

 

11.500.000

1

Thuê xe (hợp đồng)

 

 

4.000.000

-

Khảo sát, kiểm tra quy hoạch và nhận định về tình trạng ô nhiễm môi trường

400km

5.000đ/km

2.000.000

-

Hội thảo khoa học

200km

5.000đ/km

1.000.000

-

Nghiệm thu

200km

5.000đ/km

1.000.000

2

Công tác phí

50 ngày

50.000đ/ngày

2.500.000

3

Tiền ngủ

50 ngày

100.000đ/ngày

5.000.000

III

Nội dung nghiên cứu

 

 

54.000.000

1

Thu nhập, chỉnh lý các tài liệu, số liệu về tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tỉnh Hưng Yên

 

 

6.000.000

-

Số liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (địa chất, khí hậu, thủy văn, đất, rừng, đa dạng sinh học...)

 

 

2.000.000

 

Số liệu về kinh tế - xã hội (dân cư, lao động văn hóa, giáo dục, y tế, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp dịch vụ, sử dụng đất...)

 

 

2.000.000

-

Tài liệu, số liệu về hiện trạng môi trường

 

 

2.000.000

2

Báo cáo khoa học chuyên đề

 

 

48.000.000

-

Khái quát về mục tiêu, quy mô, đặc điểm của quy hoạch liên quan đến môi trường

1

1.000.000

1.000.000

-

Mô tả tổng quát các điều kiện tự nhiên và môi trường

 

 

21.000.000

+

Điều kiện về địa chất, địa mạo và môi trường địa động lực

1

1.000.000

1.000.000

+

Điều kiện về khí hậu, khí tượng và môi trường không khí

1

1.000.000

1.000.000

+

Điều kiện về thủy văn và môi trường nước mặt

1

1.000.000

1.000.000

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị tính

Định mức chi

Tổng số

+

Điều kiện về địa chất thủy văn và môi trường nước ngầm

1

1.000.000

1.000.000

+

Điều kiện về thổ nhưỡng và môi trường đất

1

1.000.000

1.000.000

+

Điều kiện về sinh vật và đa dạng sinh học

1

1.000.000

1.000.000

+

Thành lập và biên tập một số bản đồ chuyên đề (địa chất, địa mạo, địa động lực, địa chất thủy văn, đất, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng rừng)

5

3.000.000

15.000.000

3

Mô tả tổng quát điều kiện kinh tế - xã hội

 

 

2.000.000

-

Điều kiện dân cư và kinh tế (kinh tế chung và kinh tế ngành)

1

1.000.000

1.000.000

-

Điều kiện về xã hội

1

1.000.000

1.000.000

4

Dự báo tác động xấu đối với môi trường có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch

 

 

8.000.000

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô bị tác động và xu hướng biến đổi của điều kiện địa hình, địa mạo, tai biến môi trường

1

1.000.000

1.000.000

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô bị tác động và xu hướng biến đổi của điều kiện khí hậu và môi trường không khí

1

1.000.000

1.000.000

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô tác động và xu hướng biến đổi của điều kiện thủy văn và môi trường nước mặt

1

1.000.000

1.000.000

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô bị tác động và xu hướng biến đổi của điều kiện địa chất thủy văn và môi trường nước ngầm

1

1.000.000

1.000.000

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô bị tác động; xu hướng biến đổi của môi trường đất

1

1.000.000

1.000.000

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô bị tác động và xu hướng biến đổi của rừng và đa dạng sinh học

1

1.000.000

1.000.000

-

Dự báo các nguồn và khả năng phát sinh chất thải rắn

1

1.000.000

1.000.000

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị tính

Định mức chi

Tổng số

-

Dự báo nguồn gây tác động, quy mô bị tác động; xu hướng biến đổi của các yếu tố, điều kiện kinh tế - xã hội (các ngành kinh tế, các công trình văn hóa xã hội, di tích lịch sử...)

1

1.000.000

1.000.000

5

Đánh giá tổng hợp các tác động tiềm ẩn đối với các thành phần môi trường bằng phương pháp ma trận

1

2.000.000

2.000.000

6

Phương hướng và giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện dự án

 

 

6.000.000

-

Định hướng về ĐTM trong giai đoạn xây dựng các dự án đầu tư quy hoạch

1

2.000.000

2.000.000

-

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật tổng thể và cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai quy hoạch

1

2.000.000

2.000.000

-

Đề xuất các giải pháp quản lý và chương trình quản lý giám sát môi trường trong quá trình triển khai quy hoạch

1

2.000.000

2.000.000

7

Hoàn thiện tệp dữ liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường trong GIS

1

8.000.000

8.000.000

IV

Viết báo cáo tổng hợp

1

 

5.000.000

V

Hội thảo khoa

 

 

1.700.000

VI

Hội nghị nghiệm thu

 

 

1.550.000

VII

Hội nghị thẩm định

 

 

1.550.000

VIII

Chi khác

 

 

2.100.000

IX

Quản lý dự án

 

 

12.464.000

X

Thế VAT (5%)

 

 

3.895.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3395/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3395/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3395/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2007 đề cương dự toán đánh giá tác động môi trường Phú Thọ đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2007 đề cương dự toán đánh giá tác động môi trường Phú Thọ đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3395/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Doãn Khánh
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2007 đề cương dự toán đánh giá tác động môi trường Phú Thọ đến 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2007 đề cương dự toán đánh giá tác động môi trường Phú Thọ đến 2020

         • 19/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực