Quyết định 3399/QĐ-UBND

Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 3399/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3399/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- CT, PCT UBND TP;
- VP UBND TP (2,3G,4);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,PM.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên TTHC rà soát

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1.

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

2.

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

3.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

4.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

5.

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

6.

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

7.

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

8.

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Dược, mỹ phẩm

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

9.

Cấp “Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm”

10.

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

11.

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

12.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

13.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

14.

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

15.

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Giám định y khoa

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

16.

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

17.

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

18.

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

19.

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

20.

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

21.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

22.

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Nhà ở

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

23.

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

24.

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

25.

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

26.

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý II

Quý III

 

27.

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

28.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

29.

Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao cá Tra thương phẩm

30.

Cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao cá Tra thương phẩm

31.

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Chăn nuôi thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

32.

Thông báo công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi

33.

Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

34.

Tiếp nhận Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

35.

Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón

36.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều buôn bán phân bón

37.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

38.

Tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

39.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

40.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

41.

Thu hồi Giấy phép lao động

Việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

42.

Cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

43.

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

44.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

45.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

46.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao

47.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam

48.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ

49.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay

50.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate

51.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

52.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

53.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

54.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

55.

Tiếp công dân tại Thanh tra thành phố

Tiếp công dân

Thanh tra thành phố

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

56.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

57.

Cấp giấy phép bưu chính

58.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

59.

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

60.

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

61.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoại tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

62.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoại tại Việt Nam

63.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

64.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

65.

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Điện

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

66.

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

67.

Xử lý đơn tại cấp thành phố

Khiếu nại, tố cáo

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

68.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

69.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

70.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

71.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

72.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

73.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

74.

Thi nâng ngạch công chức

Công chức

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý III

 

75.

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

76.

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

77.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giáo dục, xóa mù chữ

78.

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

79.

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

80.

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

81.

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

82.

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

83.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam

Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

84.

Thu hồi Giấy phép lao động

Lao động nước ngoài

Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý III

 

85.

Gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất

Tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

86.

Gia hạn Giấy phép khai thác nước mặt

87.

Gia hạn Giấy phép xả nước thải

88.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

89.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

90.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

91.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

92.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý I

Quý II

 

93.

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý I

Quý II

 

94.

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

95.

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

96.

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

97.

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

98.

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

99.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

100.

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

101.

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

102.

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Phi Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

103.

Xử lý đơn cấp thành phố tại Ban Tiếp công dân

Xử lý đơn

Văn phòng Ủy ban thành phố

-

Quý I

Quý III

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3399/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3399/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3399/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3399/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3399/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3399/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3399/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3399/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Cần Thơ

            • 24/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực