Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT

Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT văn bản pháp luật hết hiệu lực


BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 34/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 34/2000/QĐ-BVHTT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8/1/1993 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ VHTT;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ thoả thuận của các Bộ (Bộ Tài chính: Công văn số 46/TC-CSTC ngày 23/5/2000, Ban vật giá Chính phủ: Công văn 437/BVGCP-CNTDDV ngày 19/5/2000, Bộ Thương mại: Công văn số 2252 TM-PC ngày 18/5/2000, Bộ  Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công văn số1899/VP ngày 17/5/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo: công văn số 4399/VP ngày 18/5/2000).
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố Danh mục 461 văn bản qui phạm pháp luật kèm theo Quyết định này hết hiệu lực

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này,

 

Lưu Trần Tiêu 

(Đã ký)

 


DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP QUY NGÀNH VĂN HOÁ-THÔNG TIN TỪ NĂM 1976 ĐẾN 1997 HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2000/QĐ-Bộ VHTT ngày 20 tháng 12 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin)

STT

Số và ký hiệu VB

Ngày tháng ban hành văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Nội dung văn bản

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Năm 1976

1

11/VH-QĐ

27/2/1976

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành thể lệ quy định việc đăng ký  phim điện ảnh, máy quay phim và máy chiếu phim.

2

95/VH-QĐ

12/8/1976

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành tiêu chuẩn chất lượng một ấn phẩm hoàn chỉnh

3

96/VH-QĐ

12/8/1976

Bộ Văn hoá

QĐ chia ấn phẩm xuất bản ra làm 3 nhóm (1, 2, 3)

4

97/VH-QĐ

13/8/1976

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành bản quy định nguyên vật liệu  dùng cho tất cả các loại ấn phẩm (thay QĐ 916 ngày 19/8/1961)

5

103/VH-QĐ

20/8/1976

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành bản danh mục các ngành đào tạo cán bộ văn hoá nghệ thuật của Bộ VH

6

34/VH-VP

7/10/1976

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành bản điều lệ tạm thời về các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tập thể dân doanh ở vùng mới giải phóng

7

 

158/VH-QĐ

17/11/1976

Bộ Văn hoá

QĐ về kế hoạch giảng dạy công nhân chiếu  phim bậc 2/6

8

169/VH-QĐ

31/12/1976

Bộ Văn hoá

QĐ quy định về định mức tỷ lệ mất mát và tỷ lệ rách nát hư hỏng trong quá trình luân chuyển xuất bản phẩm ngành phát hành sách

9

133/VH-CT

03/10/1976

Bộ Văn hoá

Chỉ thị về việc đăng ký kinh doanh ngành điện ảnh tư nhân ở Miền Nam

10

15/TT-VH

MCTH

8/3/1976

Bộ-TT CHMNN

Thông tư của Bộ TT-CHMNVN về việc cấm lưu hành sách báo, văn hoá phẩm có nội dung chính trị phản động và dâm ô đồi truỵ

11

1762-VH/TV

19/10/1976

Bộ Văn hoá

Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều lệ ngân sách xã đối với công tác văn hoá ở xã

12

1134/BVH-BT

5/7/1976

Bộ Văn hoá

CV về việc bảo vệ di tích lịch sử thị xã Thanh Hoá và thị xã Sầm Sơn

13

1280/BVH-BT

2/8/1976

Bộ Văn hoá

CV về việc bảo vệ di tích nhà tù thị xã Hoà Bình trong quy hoạch công trình thuỷ điện Sông Đà

14

1472/BVH-TV

26/8/1976

Bộ Văn hoá

CV chế độ thanh toán cho ngành in

15

1814/VH-KH

28/10/1976

Bộ Văn hoá

CV quy định thống nhất ký hiệu tiêu chuẩn ngành của Bộ VH

16

1891/VH-TV

9/11/1976

Bộ Văn hoá

CV quy định giá bán buôn công nghiệp các loại máy thiết bị xưởng cơ khí ngành in

17

1848/VH-TV

4/11/1976

Bộ Văn hoá

CV quy định việc không thu tiền phiếu mượn sách đọc hàng ngày của các độc giả ở Thư viện Quốc gia.

18

2042/VH-TV

2/12/1976

 

CV bổ sung chế độ tài vụ của Nhà xuất bản

19

2442/VH-TV

03/12/1976

Bộ Văn hoá

CV xây dựng công trình văn hoá cấp huyện

 

 

 

 

Năm 1977

20

57/VH-QĐ

8/4/1977

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành điều lệ tạm thời về đại lý phát hành sách văn hoá phẩm cho các tỉnh phía Nam

21

96/VH-QĐ

22/6/1977

Bộ Văn hoá -  Thông tin

QĐ ban hành bản quy chế về công tác cơ điện ngành in

22

133

16/8/1977

Bộ Văn hoá -  Thông tin

QĐ quy định giá bán buôn xí nghiệp cho một số sản phẩm của xưởng nhạc cụ

23

 

134

23/8/1977

 

 

Bộ Văn hoá - Thông tin

 

QĐ quy định tạm thời giá bán buôn xí nghiệp cho một số sản phẩm của xưởng vật liệu in

24

28/VH-CT

23/2/1977

Bộ Văn hoá

Chỉ thị về tăng cường công tác tư liệu trong ngành văn hoá

25

43/VH-CT

12/3/1977

Bộ Văn hoá

Chỉ thị về hoạt động văn hoá phục vụ nông thôn

26

54/VH-QC

5/4/1977

Bộ Văn hoá

Chỉ thị về việc chỉ đạo các ngày hội

27

73

17/5/1977

Bộ Văn hoá

Chỉ thị về ba cuộc vận động văn nghệ ở cơ sở

28

76/CT-KT

19/5/1977

Bộ VH-TW đoàn

Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào hát múa trong thanh niên - thiếu nhi

29

181

VHTT-CT

1/12/1977

Bộ VHTT

Chỉ thị đẩy mạnh công tác văn hoá thông tin ở vùng các dân tộc ít người

30

64/VH-TT

20/4/1977

Bộ Văn hoá

Thông tư hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 8/CT-TW của Ban bí thư TW về công tác VH-VN trong giai đoạn cả nước tiến lên CNXH

31

76B/VH-TT

21/5/1977

Bộ VHTT

Thông tư ban hành các tiêu chuẩn về các mặt hoạt động văn hoá quần chúng

32

214/TT-LB

5/8/1977

Liên bộ VHTT-UBPTTH

Thông tư về việc hợp nhất Ty văn hoá và Ty thông tin thành Ty văn hoá thông tin

33

316/VH-TT

6/8/1977

Bộ VHTT

Thông tư về việc xử lý các di tích lịch sử và văn hoá trong quá trình tổ chức lại sản xuất theo hướng XHCN

34

150/VHTT-TC

21/9/1977

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thi hành QĐ của Thủ tướng Chính phủ số 250/TTg ngày 14/6/1977

35

194

24/12/1977

Bộ VHTT

Thông tư liên bộ về đẩy mạnh công tác văn hoá và thông tin trong khu vực sản xuất lâm nghiệp và vùng định canh định cư

36

159/VH-CT

26/12/1977

Bộ VHTT

 

Thông tư về việc lập quy hoạch tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng tượng đài và hệ thống bảo tàng

 

 

 

 

Năm 1978

37

4

14/1/1987

Bộ Văn hoá

QĐ quy định thời giá bán lẻ của tạp chí điện ảnh, dày khoảng 60 trang khổ 21x30cm là 0,60

38

45b

12/5/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định môn thi để xét tuyển và chọn các lớp cao đẳng, đại học và lớp bồi dưỡng sau đại học

39

54/VHTT-QĐ

27/5/1978

Bộ VHTT

QĐ ban hành bản quy định chính sách lãi đối với những cơ sở tư nhân sản xuất và kinh doanh trong ngành văn hoá và thông tin ở các tỉnh và thành phố miền Nam được cải tạo bằng hình thức công tư hợp doanh

40

92/VHTT-QĐ

3/7/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục văn hoá quần chúng

41

117/VHTT-QĐ

22/7/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục thông tin và cổ động

42

55/VHTT-QĐ

27/7/1978

Bộ VHTT

QĐ ban hành bản quy định chính sách lãi đối với cơ sở tư nhân sản xuất và kinh doanh trong ngành VHTT

43

118/VHTT-QĐ

28/7/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục xuất bản và báo chí

44

119/VHTT-QĐ

29/7/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Đối ngoại

45

128/VHTT-QĐ

14/8/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ nghệ thuật sân khấu

46

132/VHTT-QĐ

15/8/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ âm nhạc và múa

47

143/VHTT-QĐ

29/8/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định về việc bảo vệ khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pắc Pó

48

2397
VHTT-QĐ

18/9/1978

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy tắc sử dụng xe văn hoá (xe câu lạc bộ văn hoá)

49

177/VHTT-QĐ

30/9/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Cục xây dựng cơ bản ngành VHTT

50

2379

VHTT/QĐ

6/10/1978

 

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy chế đội nghệ thuật quần chúng

51

193/VHTT-QĐ

8/11/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục điện ảnh

52

200/VHTT-QĐ

21/11/1978

Bộ VHTT

QĐ ban hành bản điều lệ tạm thời của Hợp tác xã nhiếp ảnh để áp dụng việc cải tạo XHCN và tổ chức quản lý sản xuất các cơ sở nhiếp ảnh tư nhân tại các tỉnh thành phố, miền nam.

53

210/VHTT-QĐ

11/12/1978

Bộ VHTT

QĐ quy định chức năng nhiệm vụ của Vụ Mỹ thuật

54

211/VHTT-QĐ

11/12/1978

Bộ VHTT

QĐ của Bộ VHTT quy định nhiệm vụ và quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Bảo tồn bảo tàng

55

39/VH-CT

06/05/1978

Bộ VHTT

Chỉ thị về tổ chức Hội nghị liên hoan thông tin cơ sở nông thôn lần thứ 8

56

202/VHTT-CT

21/11/1978

Bộ Văn hoá - Thông tin

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành cải tạo XHCN và xây dựng đối với ngành sân khấu, phát hành sách, điện ảnh, sản xuất đĩa hát và băng nhạc, nhiếp ảnh tư nhân ở các tỉnh miền Nam

57

26/VHTT-TT

17/04/1978

Bộ Văn hoá

Thông tư về hoạt động văn hoá văn nghệ ở Tây Nguyên

58

1440
VHTT-TT

20/06/1978

Bộ Văn hoá - Thông tin

Thông tư về việc thực hiện QĐ số 113/CP ngày 15/4/1977 của HĐCP về chính sách cải tạo XHCN đối với các cơ sở in tư nhân ở các tỉnh miền Nam

59

83/VHTT-VP

27/06/1978

Bộ Văn hoá

Thông tư hướng dẫn thi hành các luật lệ về nộp lưu chiểu văn hoá phẩm

60

113/VHTT-VP

22/07/1978

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn các hoạt động thông tin ở vùng cao biên giới

61

157/VHTT-VP

11/09/1978

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng đơn vị văn hoá mới

62

 

2180
VHTT-VP

27/06/1978

Bộ VHTT

Thông tư quy định nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban văn hoá - thông tin huyện

63

2624

VHTT/TT

30/10/1978

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thi hành thể lệ của HĐCP số 56/QĐ-CP ngày 18/3/1975 về việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày hội theo nếp sống mới

64

2641

VHTT/TT

31/10/1978

Bộ VHTT

Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành chế độ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân xưởng phim hoạt hoạ

65

205

21/11/1978

Liên Bộ VHTT- Nông nghiệp

Thông tư liên bộ về việc tổ chức quản lý các mặt hoạt động ở các xã và hợp tác xã nông nghiệp

66

325 VH/VP

21/2/1978

Bộ VH

CV về việc cấm mua bán và xuất khẩu cổ vật

 

 

 

 

Năm 1979

67

35/VHTT-QĐ

2/4/1979

Bộ VHTT

QĐ ban hành chế độ quản lý tài chính cho ngành điện ảnh

68

39/VHTT-QĐ

13/4/1979

Bộ VHTT

QĐ chức năng, nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ

69

40/VHTT-QĐ

13/4/1979

Bộ VHTT

QĐ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Đào tạo

70

46b/VHTT-QĐ

20/4/1979

Bộ VHTT

QĐ sửa đổi phần C trong Điều 2 về tổ chức bộ máy Cục thông tin và cổ động

71

45 VHTT-QĐ

20/4/1979

Bộ VHTT

QĐ ban hành tổ chức và điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty phát hành sách huyện.

72

1150

21/5/1979

Bộ VHTT

QĐ ban hành tiêu chuẩn cấp bậc KT tạm thời cho nhân viên bán hàng và kho của Phát hành sách.

73

1244

31/5/1979

Bộ VHTT

QĐ ban hành nguyên tắc xác định giá cố định cho các sản phẩm của ngành văn hoá.

74

96VHTT-QĐ

26/7/1979

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy chế quản lý sáng tác của ngành điện ảnh.

75

132 VHTT-QĐ

18/8/1979

Bộ VHTT

QĐ nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ âm nhạc và múa.

76

138 VHTT-QĐ

27/9/1979

Bộ VHTT

QĐ sửa đổi điểm 2 trong Điều 1 QĐ số 120/VHTT-TC ngày 31/8/1979 của Bộ VHTT (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được uỷ quyền ký các quyết định nhân sự).

77

154 VHTT-QĐ

18/10/1979

Bộ VHTT

QĐ ban hành điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của hiệu sách nhân dân.

78

08 VHTT-CT

02/1/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về  một số công tác lớn của ngành nghệ thuật sân khấu trong hai năm 1979-1980.

79

09

2/1/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về tổ chức hội diễn nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp năm 1980

80

1044 VHTT-CT

10/5/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc giữ gìn bảo quản hồ sơ tài liệu trong tình hình có chiến sự

81

138 VHTT-CT

23/1/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về công tác văn hoá thông tin năm 1979

82

78 VHTT-CT

26/6/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc phân bổ lại các cơ sở của Bộ VHTT trong tình hình mới

83

82 VHTT-CT

7/7/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về công tác sưu tầm nghiên cứu liên quan đến bộ đàn đá Khánh Sơn

84

112 VHTT-CT

17/8/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc tổ chức hội thi thông tin cơ sở và hội thi kết hợp hội nghị chuyên đề thông tin lưu động chuyên nghiệp

85

116 VHTT- CT

30/8/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc gấp rút cùng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động văn hoá và thông tin ở vùng biên giới phía Bắc

86

128 VHTT- CT

15/9/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị tăng cường công tác thông tin cổ động trong tình hình mới

87

162 VHTT-VP

2/11/1979

Bộ VHTT

Chỉ thị về công tác VHTT chuẩn bị chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược.

88

839

148/4/1979

Bộ VHTT

Thông tư tạm thời quy định một số chế độ phụ cấp đối với đơn vị, CBCNV, các đoàn làm phim truyện

89

825

14/4/1979

Bộ VHTT

Thông tư bổ sung quy định tạm thời về hệ thống chỉ tiêu thống kê KH của ngành phát hành sách

90

1151

18/5/1979

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn việc xếp bậc lương theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của phát hành sách

91

2218

30/8/1979

Bộ VHTT

Thông tư quy định tạm thời về quản lý và sử dụng giấy in

92

2388- BT

7/9/1979

Bộ VHTT

Thông tư quy định về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan văn hoá và thông tin ở cấp tỉnh, huyện và xã

93

235/ VHTT

12/2/1979

Bộ VHTT

CV hướng dẫn hoạt động các ngày hội trong cả nước

94

18

26/2/1979

Bộ VHTT

Nay quy định về dùng con dấu đóng các văn bản giấy tờ của các cuộc liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc,

95

2410 VHTT

8/1979

Bộ VHTT

CV tăng cường công tác chỉ đạo triệt để bài trừ mê tín dị đoan

 

 

 

 

Năm 1980

96

722 VHTT/QĐ

9/4/1980

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy chế bảo tàng tỉnh và thành phố

97

96 VHTTT/QĐ

18/7/1980

Bộ VHTT

QĐ ban hành chương trình lý luận và lịch sử mỹ thuật dùng trong các trường cao đẳng mỹ thuật

98

116 VHTT/QĐ

21/8/1980

Bộ VHTT

QĐ ban hành chế độ đặt làm hàng mẫu, thu mua, nhận ký gửi các loại văn hoá phẩm của ngành phát hành sách

99

2416 VHTT/QĐ

15/11/1980

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy định tạm thời định mức tiêu dùng giấy in báo cho đơn vị sản phẩm của ngành in

100

19 VHTT/CT

9/2/1980

Bộ VHTT

Chỉ thị về công tác văn hoá thông tin năm 1980

101

32 VHTT/CT

24/3/1980

Bộ VHTT

Chỉ thị về xây dựng nếp sống mới

102

68/VHTT-CT

12/5/1980

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác văn hoá và thông tin chống chiến tranh tâm lý của địch

103

81 VHTT-CT

7/6/1980

Bộ VHTT

Chỉ thị về tăng cường quản lý các đoàn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tập thể dân doanh ở các tỉnh phía Nam

104

163 VHTT/CT

23/12/1980

Bộ VHTT

Chỉ thị công tác văn hoá trong năm quốc tế những người tàn tật 1981

105

40 VHTT-TT

7/4/1980

Bộ VHTT

Thông tư quy định nhiệmvụ và tổ chức bộ máy của công ty phát hành sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

106

736 VHTT-TT

10/4/1980

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 2 trong QĐ số 113 VH/QĐ ngày 20/12/1975 về chế độ nhuận bút

107

49 LĐVH-ĐH

21/4/1980

Bộ VHTT-ĐH

Thông tư liên bộ về việc công nhận đặc cách tốt nghiệp trung học lâu năm trong ngành văn hoá nghệ thuật

108

90 VHTT-TT

20/6/1980

Bộ VHTT

Thông tư về việc  hướng dẫn phong trào biểu diễn ca khúc chính trị trong quần chúng

109

114VH/VP

21/8/1980

Bộ VHTT

Chế độ tạm thời về tiền thưởng khuyến khích sử dụng phế liệu, phế phẩm, tiết kiẹm khai thác vật tư phục vụ sản xuất của ngành in.

 

 

 

 

Năm 1981

110

70a

29/5/1981

Bộ VHTT

Ban hành quy định tạm thời chế độ tiền thưởng cho những bộ phim đạt tiêu chuẩn chất  lượng

111

142

21/10/1981

Bộ VHTT

QĐ ban hành bản chương trình ngành hội hoạ  bậc  đại học của ngành Mỹ thuật VN dùng  trong các trường cao đẳng mỹ thuật Hà Nội, Huế và thành phố Hồ  Chí Minh

112

784

10/11/1981

Bộ VHTT

QĐ chuyển thời gian đào tạo lớp thể nghiệm đại học âm nhạc dân tộc của Viện  nghiên cứu  âm nhạc từ 4 năm lên 5 năm

113

01TV-VHTT

9/1/1981

Bộ VHTT

Chỉ thị về đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh thực hiện 3 lợi ích trong các đơn vị của Bộ đóng tại địa phương

114

02 VHTT-CT

20/1/1981

Bộ VHTT

Chỉ thị  về công tác văn hoá thông tin năm 1981

115

28

23/3/1981

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc chiếu phim

116

67 VHTT-VP

20/5/1981

Bộ VHTT

Chỉ thị về quản lý các hoạt động văn hoá văn nghệ trong quần chúng

117

71

1/6/1981

Bộ VHTT

Chỉ thị công tác văn hoá và thông tin tổ chức ở các tỉnh biên giới phía Bắc

118

03 VHTT-TT

19/1/1981

Bộ VHTT

Thông tư về công tác của ngành nghệ thuật sân khấu năm 1981

119

2367/VHTT-TC

24/2/1981

Bộ VHTT

Thông tư quy định việc thực hiện chế độ phụ cấp cho người làm mẫu vẽ trong các trường cao đẳng mỹ thuật

120

19 VHTT-TT

9/3/1981

Bộ VHTT

Thông tư về công tác của ngành âm nhạc và múa năm 1981

121

43 VHTT-TT

11/4/1981

Bộ VHTT

Thông tư quy định bổ sung chế độ phụ cấp cho các đội chiếu bóng lưu động

122

711 TT-LĐ

24/4/1981

Bộ VHTT-Tài chính

Thông tư liên bộ quy định tạm thời về quỹ văn hoá (thi hành QĐ số 33/TTg ngày 10/2/1981) của Thủ tướng Chính phủ

123

1155 VHTT-QVH

1/7/1981

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thi hành bản quy định tạm thời của liên bộ VHTT-TC về quỹ văn hoá

124

2366VHTT-TC

24/12/1981

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp buổi biểu diễn cho diễn viên và cán bộ các đoàn nghệ thuật

125

2392 VH TT-VH

30/12/1981

Bộ VHTT

Thông tư bổ sung và sửa đổi một số điều về mức đài thọ của quỹ văn hoá cho tác giả đi thực tế và tham quan sáng tác

 

 

 

 

Năm 1982

126

01/VH-QĐ

4/1/1982

Bộ VH

QĐ ban hành điều lệ tạm thời về tiêu chuẩn  hoá đạo diễn chính phim truyện (điều  lệ này áp dụng cho 2 xí nghiệp làm phim truyện trực thuộc Cục điện ảnh quản  lý)

127

31 VH-QĐ

27/1/1982

Bộ VH

QĐ quy định tổ chức bộ máy của Vụ KH-TV

128

29a VH-QĐ

26/3/1982

Bộ VH

QĐ quy định tạm thời giá mua bán sản phẩm phim theo tiêu chuẩn chất lương

129

40

13/4/1982

Bộ VH

Chỉ thị về công tác thư viện năm 1982

130

64VH/CT

31/5/1982

Bộ VH

Chỉ thị thi đua nâng cao chất lượng công tác toàn ngành cải thiện đời sống văn hoá cơ sở

131

148VH/VP

30/12/1982

Bộ VH

Chỉ thị tiếp tục tổ chức đời sống văn hoá ở cơ sở

132

48

23/4/1982

Bộ VH

Thông tư về công tác của ngành âm nhạc và múa năm 1982

133

108VH/TC

4/6/1982

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ quản lý ngành văn hoá

 

 

 

 

Năm 1983

134

08

10/2/1983

Bộ VH

QĐ ban hành kèm theo quy chế về nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động của ban vận động khai thác phát huy vốn ca nhạc truyền  thống Việt Nam

135

43

30/4/1983

Bộ VH

QĐ nâng mức thù lao đối với tài liệu sử dụng nội bộ lên 3 làn mức hiện hành theo QĐ 1100/VHTT-QĐ ngày 23/6/1981 của Bộ VH và TT

136

144

16/12/1983

Bộ VH

QĐ sửa đổi chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ  máy cục  Văn hoá quần chúng

137

03VH-CT

24/1/1983

Bộ VH

Chỉ thị về việc tổ chức quản lý đồ cổ và mở các cửa hàng thu mua đồ cổ

138

22 VH-TC

7/1/1983

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn việc thi hành NĐ 252/CP (ngày 12/6/1981) của HĐBT quy định các danh hiệu nghệ sĩ

139

30

24/3/1983

Bộ VH

Thông tư sửa đổi 1 số điểm về mức đài thọ của quỹ  văn hoá cho tác giả đi thực tế và tham gia sáng tác tại các khu sáng tác  và an dưỡng thuộc Bộ VH

140

815VH-TC

4/5/1983

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn QĐ số 43/VH-TC (30/4/1983) của Bộ về nâng mức thù lao đối với tài  liệu sử dụng nội bộ lên 3 lần mức hiện hành

141

816 VH-TC

4/5/1983

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn QĐ 784/VH-QĐ (19/9/1981) của Bộ về nâng 100% mức nhuận bút cơ bản hiện hành

142

1135-VH/TT

16/6/1983

Bộ VH

Thông tư quy định 1 số vấn đề về xuất bản, phát hành các loại lịch

143

1693VH-KHTV

26/8/1983

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn thực hiện NQ 188/HĐBT ngày 23/11/1982 của HĐBT về tăng cường thương nghiệp XHCN và quản  lý thị trường đối với mặt hàng sách và văn hoá phẩm

144

2200/VH

5/11/1983

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn mẫu dấu thống nhất cho các nhà văn hoá trung tâm tỉnh, thành  phố

145

2569/TT-LB

22/12//1983

Bộ VH-TC

Thông tư liên bộ Văn hoá - Tài chính quy định  chế độ bồi dưỡng tập luyện của giáo  viên, học sinh các trường nghệ thuật

146

99aVH/VP

21/1/1983

Bộ VH

CV về việc ngăn chặn VHP các nước tư bản nhập vào lan tràn trong nội bộ nhân dân

147

2612 VH-VP

26/12/1983

Bộ VH

CV về quản lý video cassette

148

1697VH-VP

28/8/1983

Bộ VH

CV hướng dẫn quản lý video casset

149

123

9/11/1983

Bộ VH

Ban hành phương hướng kế hoạch đề tài sáng tác điện ảnh

 

 

 

 

Năm 1984

150

40VH-QĐ

13/4/1984

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp (có Thông tư 96/VH-TT ngày 19/7/1984 hướng dẫn)

151

111VH-QĐ

16/8/1984

Bộ VH

QĐ ban hành "quy chế tổ chức và hoạt động" của Cục xuất bản và báo chí

152

2288VH-QĐ

12/10/1984

Bộ VH

QĐ quy định khung giá vé xem chiếu phim, xem biểu diễn nghệ thuật và tỷ lệ cho thuê sân, bãi biểu diễn

153

15VH-CT

5/2/1984

Bộ VH

Chỉ thị về tổ chức hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985

154

10VH-CT

16/2/1984

Bộ VH

Chỉ thị công tác văn hoá và thông tin năm 1984

155

373VH-VP

7/3/1984

Bộ VH

Chỉ thị các hoạt động văn hoá thông tin kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

156

19VH-CT

12/3/1984

Bộ VH

Chỉ thị tổ chức hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985

157

24 VH-CT

19/3/1984

Bộ VH

Chỉ thị về công tác mỹ thuật chuẩn bị cho triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1985

158

654VH-CT

11/4/1984

Bộ VH

Chỉ thị về công tác bảo tồn bảo tàng phục vụ những ngày kỷ niệm lớn trong năm 1985

159

745VH-CT

23/4/1984

Bộ VH

Chỉ thị về những hoạt động điện ảnh phục vụ những ngày kỷ niệm lịch sử trong năm 1985

160

1636VH-VP

20/8/1984

Bộ VH

Chỉ thị về việc phục vụ các ngày kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1984

161

1700VH-KHTV

23/8/1984

Bộ VH

Chỉ thị lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất các sản phẩm văn hoá và hoạt động văn hoá Việt Nam 1986-2000

162

2305VH-CT

22/10/1984

Bộ VH

Chỉ thị về việc thực hiện Chỉ thị số 83/HĐBT về biện pháp bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa

163

138 VH-CT

19/11/1984

Bộ VH

Chỉ thị về việc chấm dứt hoạt động của các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp do bầu chủ quản lý hoặc khống chế

164

2876VH-CT

19/12/1984

Bộ VH

Chỉ thị về việc mời anh chị em sáng tạo nghệ thuật ở Trung ương về địa phương xây dựng tiết mục nhưng không đảm bảo thủ tục

165

346VH-TT

5/2/1984

Bộ VH

Thông tư về công tác của ngành âm nhạc và múa năm 1984

166

96VH-TT

24/4/1984

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn thi hành "quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp (nhà nước và tập thể) thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc TW, đặc khu ở phía Nam

167

2082VH-VP

24/4/1984

Bộ VH

Thông tư đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống mới, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội

168

158VH-TC

11/12/1984

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp  người làm mẫu vẽ

169

165Tt-LB

25/12/1984

Bộ VH-LĐ-TC

Thông tư liên bộ hướng dẫn sửa đổi một số chế độ đối với diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp

170

157VH

26/12/1984

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp hoạt động chiếu bóng trong ngành văn hoá

 

 

 

 

Năm 1985

171

17VHTT-QĐ

27/2/1985

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy chế chiếu phim điện ảnh trong nhà văn hoá

172

376VHTT/QĐ

1/3/1985

Bộ VHTT

QĐ giá bán buôn xí nghiệp và giá bán buôn thương nghiệp cấp 1 các loại sơ, vĩ đàn xuất khẩu

173

376 VHTT-QĐ

1/3/1985

Bộ VH

QĐ quy định giá bản buôn nhạc cụ

174

428VHTT-QĐ

9/3/1985

Bộ VHTT

QĐ giá bán lẻ báo VHNT 16 trang khổ 29x42

175

21VHTT-QĐ

13/3/1985

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế bảo tàng huyện

176

558VHTT-QĐ

22/3/1985

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế thu lệ phí kiểm tra văn hoá phẩm xuất nhập khẩu phi mậu dịch

177

576VHTT-QĐ

25/3/1985

Bộ VH

QĐ quy định giá bán lẻ các loại báo nhập khẩu của Liên Xô và các nước XHCN

178

750VH-QĐ

10/4/1985

Bộ VH

QĐ quy định khung giá bán lẻ các báo địa phương

179

812VH-QĐ

10/4/1985

Bộ VH

QĐ giá bán buôn xí nghiệp các sản phẩm của Tổng công ty sản xuất và cung ứng vật phẩm  VHTT

180

813VH-QĐ

16/4/1985

Bộ VH

QĐ giá bán buôn xí nghiệp các sản phẩm của Tổng công ty sản xuất và cung ứng vật phẩm VHTT

181

690VH-QĐ

31/4/1985

Bộ VH

QĐ giá gia công tem và bưu ảnh xuất khẩu của Công ty XNK sách báo và VHP

182

996VH-QĐ

6/5/1985

Bộ VH

QĐ quy định giá bán lẻ các loại báo, tập san

183

1297VH-QĐ

12/6/1985

Bộ VH

QĐ giá thu mua đĩa sơn mài xuất khẩu

184

1464VH/QĐ

3/7/1985

Bộ VH

QĐ giá gia công sản xuất máy sấy ảnh do Tổng công ty sản xuất và cung ứng vật phẩm văn hoá và thông tin

185

87VH-QĐ

10/7/1985

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế phổ biến phim điện ảnh trên lãnh thổ Cộng hoà XHCN Việt Nam

186

1586

VH-QĐ

16/7/1995

Bộ VH

QĐ giá bán buôn XN các sản phẩm nhạc cụ 

187

1558

VH-QĐ

17/7/1985

Bộ VH

QĐ giá bán buôn XN các sản phẩm do XN thiết bị điện ảnh sản xuất

188

1589

VH-QĐ

17/7/1985

Bộ VH

QĐ giá gia công văn hoá phẩm xuất khẩu

189

1714

VH-QĐ

2/8/1985

Bộ VH

QĐ giá thu mua tranh nghệ thuật xuất khẩu

190

98 VH-QĐ

2/8/1985

Bộ VH

QĐ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức chuyên nghành báo chí - xuất bản - biểu diễn nghệ thuật thư viện

191

1837 VH  QĐ

14/7/1985

Bộ VH

QĐ giá bán buôn xí nghiệp các sản phẩm do xí nghiệp thiết bị điện ảnh sản xuất

192

1865 VH-QĐ

19/8/1986

Bộ VH

QĐ quy định giá bán các sản phẩm ngành điện ảnh

193

107
VH-TCKT/LB

26/8/1985

BộVH-TCKT

QĐ ban hành chỉ tiêu báo biển tổng kiểm kê các công trình văn hoá nghệ thuật hiện vật bảo tồn bảo tàng, sách thư viện

194

1947/VH/QĐ

28/8/1985

Bộ VH

Quy định giá bán buôn xí nghiệp cho 1000 trang sách khổ 13x19 cm của nhà xuất bản văn hoá

195

1948 VH-QĐ

28/8/1985

Bộ VH

Quy định giá bán buôn XN cho các sản phẩm chữ đúc

196

1966/VH-QĐ

29/8/1985

Bộ VH

Quy định giá bán buôn bình quân các sản phẩm cho nhà xuất bản văn hoá

197

109/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng của vụ đào tạo

198

110/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng của ban thanh tra và pháp chế

199

111/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng của vụ tổ chức cán bộ

200

112/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng của văn phòng bộ

201

113/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng của vụ hợp tác quốc tế

202

114/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng của vụ kế hoạch

203

115/VH-QĐ

6/9/1985

Bộ VH

Quy định nhiệm vụ chức năng vụ tài chính kế toán

204

2059
VH-QĐ

10/9/1985

Bộ VH

QĐ giá bán buôn thương nghiệp cấp 1 các văn hoá phẩm nhập khẩu

205

2196/VH-QĐ

16/9/1985

Bộ VH

QĐ giá bán lẻ bình quân 1000 trang ruột khổ sách 13x14 cm

206

2197/VH-QĐ

28/9/1985

Bộ VH

QĐ quy định khung giá vé phim biểu diễn nghệ thuật và tỷ lệ cho thuê rạp

207

129/VH-QĐ

14/10/1985

Bộ VH

QĐ quy định giá bán lẻ các báo phát hành tại Hà Nội

208

127/VH-QĐ

17/10/1985

Bộ VH

QĐ giá thu mua tranh nghệ thuật xuất khẩu của xunhasaba

209

134/VH-QĐ

26/10/1985

Bộ VH

QĐ tạm thời giá công in bằng 1,5 lần so với giá quy định tại QĐ 1337/VH-QĐ ngày 14/7/1982

210

136/VH-QĐ

29/10/1985

Bộ VH

QĐ giá bán lẻ lịch và văn hoá phẩm năm 1986

211

143/VH-QĐ

6/11/1985

Bộ VH

QĐ giá khôi phục các thiết bản xuất vi phim và các thiết bị sân khấu, nhạc cụ

212

162/VH-QĐ

19/11/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục âm nhạc - múa

213

1609/VH-QĐ

19/11/1985

Bộ VH

QĐ giá bán buôn xí nghiệp và giá bán buôn công nghiệp các sản phẩm của nhà máy cơ khí in

214

163/VH-QĐ

21/11/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Cục nghệ thuật sân khấu

215

166/VH-QĐ

22/11/1985

Bộ VH

QĐ giá bán lẻ các báo tạp chí

216

167/VH-QĐ

28/11/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn chức năng của Cục thư viện

217

3266/VH-QĐ

29/11/1985

Bộ VH

QĐ quy định giá bán lẻ báo địa phương

218

171 a

9/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định tạm thời giá bán lẻ sách nhập của các nước XHCN

219

182/QĐ

24/12/1985

Bộ VH

QĐ ban hành  điều lệ quỹ văn hoá

220

183/VH-QĐ

24/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng của Cục Thông tin cổ động

221

184/VH-QĐ

24/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng của Cục Triển lãm

222

185/VH-QĐ

24/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng của Cục Mỹ thuật

223

186/VH-QĐ

24/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng của Cục bảo tồn bảo tàng

224

195/VH-QĐ

25/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng của Cục Văn hoá quần chúng

225

196/VH-QĐ

25/12/1985

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng của Cục Xuất bản báo chí

226

204/VH-QĐ

31/12/1985

Bộ VH

QĐ nâng mức nhuận bút cơ bản 13 lần cho các thể loại trong QĐ 784

227

57/VH-VP

4/1/1985

Bộ VH

Chỉ thị công tác văn hoá thông tin năm 1985

228

02/VHTT

7/1/1985

Bộ VH

Chỉ thị về việc tổ chức hội thi thông tin cổ động phục vụ các ngày kỷ niệm lớn năm 1985

229

07/TTLB-VHTT-NT

17/1/1985

Bộ VH - NT

Thông tư liên bộ quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá

230

804/VP

15/4/1985

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế bảo tàng huyện

231

1595/VHTT

18/7/1985

Bộ VH

Thông tư về việc tổ chức các hoạt động VHTT phục vụ năm "quốc tế về rừng"

232

2233/VHTT

1/10/1985

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá bán lẻ sách

233

2248/VH-TC

4/10/1985

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 88/HĐBT của HĐBT về tổ chức bộ máy nghành VHTT (cấp tỉnh, huyện, xã)

234

173/VH-TT

12/10/1985

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn thi hành QĐ số 2166/V7 ngày 25/4/1985 của HĐBT về việc quyền sử dụng ngoại tệ của ngành văn hoá

235

202/TT-LB

30/12/1985

Bộ VH-LĐ-TC

Thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp

236

203/TT-LB

30/12/1985

Bộ VH - Bộ nông nghiệp

Thông tư liên bộ hướng dẫn chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên trong các hợp tác xã - tập đoàn nông nghiệp

 

 

 

 

Năm 1986

237

41/VH-QĐ

5/3/1986

Bộ VH

QĐ ban hành quy định tạm thời về xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh

238

57/VH-QĐ

15/3/1986

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Cục điện ảnh

239

179/VH-QĐ

17/6/1986

Bộ VH

QĐ ban hành quy định phân cấp công tác tổ chức cán bộ

240

217/VH-QĐ

8/8/1986

Bộ VH

QĐ ban hành tiêu chuẩn công nhân sửa chữa thiết bị chiếu phim (thay cho Quyết định số 326/VH-QĐ ngày 3/7/1960)

241

219/VH-QĐ

14/8/1986

Bộ VH

QĐ ban hành danh mục sản phẩm ngành in

242

239/VH-QĐ

17/9/1986

Bộ VH

QĐ mức thu lệ phí kiểm tra VHP xuất nhập khẩu phi mậu dịch

243

248/VH-QĐ

27/9/1986

Bộ VH

QĐ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên ngành VHQC, mỹ thuật, bảo tồn bảo tàng và PHS

244

250/VH-QĐ

30/9/1986

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế giao nhận sách, báo văn hoá phẩm nhập khẩu giữa Xunhasaba và Tổng công ty PHS

245

264/VH-QĐ

21/10/1986

Bộ VH

QĐ ban hành bổ sung phụ lực biểu 05A-TV-CS để thay thế các chỉ tiêu kiểm kê băng hình video cassette

246

291/VH-QĐ

7/11/1986

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động ngành điện ảnh địa phương

247

377/VH-QĐ

21/12/1986

Bộ VH

QĐ nâng mức nhuận bút cho các tác phẩm VHNT, khoa học kỹ thuật

248

376/VH-QĐ

31/12/1986

Bộ VH

QĐ nâng mức phụ cấp chế độ hoạt động VHNT chuyên nghiệp

249

23/VH- CT

31/1/1986

Bộ VH

Chỉ thị về tăng cường xây dựng phòng tuyến văn hoá vững mạnh

250

132 VH-CT

26/5/1986

Bộ VH

Chỉ thị về liên hoan ca khúc toàn quốc và ngày văn hoá các dân tộc

251

1917

TC-TCTK

14/10/1986

Bộ VH

Chỉ thị về việc đẩy mạnh các dịch vụ văn hoá thu ngoại tệ

252

265/VH-CT

20/10/1986

Bộ VH

Chỉ thị về tăng cường quản lý XB địa phương

253

89/VHTT

14/4/1986

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn thi hành Chỉ thị 339/CT ngày 22/10/1985 về quản lý và sử dụng băng hình

254

177/VHTT

14/6/1986

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn về nâng mức nhuận bút

255

197/VHTT

12/7/1986

Bộ VH

Thông tư quy định tạm thời xếp hạnh các tổ chức sự nghiệp ngành văn hoá thông tin các tỉnh, thành phố

256

205/VHTT

22/7/1986

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn tổ chức những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam.

 

257

207/VH-TT

8/8/1986

Bộ VH

Thông tư ban hành giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 

258

217A/VH-TT

13/8/1986

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn xếp hạng một số Công ty kinh doanh ngành VH

 

259

368/VH/TT

24/12/1986

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn chế độ trả công người làm mẫu vẽ

 

260

1020/VH-TC

21/6/1986

Bộ VH

Cv về công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn nghiệp vụ

 

261

1516/VH-VP

4/8/1986

Bộ VH

CV về việc giải tán và cấm các đoàn nghệ thuật tư nhân hoạt động ở địa phương

 

262

1388/VH-VP

18/08/1986

Bộ VH

CV về việc quản lý hoạt động chiếu băng hình và máy video cho công ty chiếu bóng địa phương

 

263

1513/VH-VP

4/9/1986

Bộ VH

CV về việc giải tán các đoàn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp cấp quận, huyện thành phố trực thuộc tỉnh.

 

264

1676/VH-ĐT

15/9/1986

Bộ VH

CV về việc giảng dạy ngoại ngữ trong các trường VHNT (đại học cao đẳng và trung học)

 

265

244/VH-TC

20/09/1986

Bộ VHTT

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức chuyên ngành VHQC, Mỹ thuật, BTBT và PHS

 

266

1794/VH-VP

30/09/1986

Bộ CVH

CV về việc đình chỉ chiếu băng hình tư bản chủ nghĩa và phim tư liệu

 

267

2294/VH-ĐT

8/12/1986

Bộ VH

CV về quy định giờ giảng dạy chính trị trong các trường VHNT

 

 

 

 

 

Năm 1987

 

268

02/VH-QĐ

5/1/1987

Bộ VH

QĐ giá bán lẻ sách nhập của Liên Xô

 

269

03/VH-VG

5/1/1987

Bộ VH

QĐ quy định giá xem chiếu bóng và vé xem NT

 

270

07/VH-QĐ

12/1/1987

Bộ VH

QĐ giá bán các sản phẩm do Tổng Công ty vật phẩm văn hoá sản xuất

 

271

22/VH-TCKT

11/2/1987

Bộ VH

QĐ quy định giá báo Thủ công nghiệp

 

272

226/VH-VP

12/2/1987

Bộ VH

Quy định giá bán lẻ văn hoá phẩm

 

273

33/VH-QĐ

27/2/1987

Bộ VH

QĐ ban hành quy chế tổ chức của Cục thông tin cổ động

 

274

36/VH-TCKT

7/3/1987

Bộ VH

QĐ giá bán các loại báo

 

275

37/VH-QD

11/3/1987

Bộ VH

QĐ giá bán báo An ninh thủ đô

 

276

44/VH-QĐ

16/3/1987

Bộ VH

QĐ giá bán lẻ báo Điện ảnh VN

 

277

64a/VH-QĐ

28/3/1987

Bộ VH

QĐ quy định giá bán lẻ tạp chí nhập khẩu (các loại) 

 

278

48/QĐ-BTT

27/4/1987

Bộ Thông tin

QĐ giao nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật truyền thanh từ VTCCB lao động và đào tạo chuyển sang cục phát thanh truyền hình 

 

279

131/VH-QĐ

2/7/1987

Bộ VH

QĐ chuyển giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ từ Vụ đào tạo sang Vụ TCCB

 

280

150/QĐ-LB

3/8/1987

Bộ VH-UBVGNN

QĐ giá vé xem biểu diễn nghệ thuật cho thuê rạp

 

281

151/QĐ-LB

3/8/1987

 

Bộ VH-UBVGNN

QĐ quy định giá xem phim thống nhất cả nước

 

282

302/QĐ-BTT

29/10/1987

Bộ TT

QĐ về việc tính lại nhuận bút cơ bản lên 13 lần so với mức hiện hành

 

283

2421/VH-VP

25/11/1987

Bộ VH

Quy định mức chế độ nhuận bút

 

284

321/QĐ-BTT

28/11/1987

Bộ Thông tin

QĐ giá bán buôn vật tư các máy tăng âm do XN cơ khí điện tử sản xuất

 

285

582/BTT

15/12/1987

Bộ Thông tin

QĐ kể từ ngày 1/1/1998 đánh chỉ số trên xuất bản phẩm định kỳ (báo, tạp chí, tập san) của VN theo tiêu chuẩn quốc tế

 

286

388/QĐ-BTT

21/12/1987

Bộ Thông tin

QĐ giá bán buôn vật tư kỹ thuật thiết bị và linh kiện điện tử của CT vật tư kỹ thuật PTTH

 

287

196/VH-CT

27/10/1987

Bộ VH

Chỉ thị về xử lý vật tư thiết bị tồn kho ứ đọng

 

288

270/VH-CT

30/10/1987

Bộ VH

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác VHVN thông tin các dân tộc thiểu số trong năm tới

 

289

04/VH-TT

7/1/1987

Bộ VH

Thông tư về việc hướng dẫn giải thích NĐ 142/HĐBT ngày 14/11/1986 về quyền tác giả

 

290

45

TTLB-VH-HQ

12/1/1987

Bộ VH-HQ

Thông tư liên bộ Văn hoá - Hải quan về việc quản lý sử dụng máy video và băng hình

 

291

87/TT

20/4/1987

Bộ VH

Thông tư quy định việc tổ chức các hoạt động trong các cơ sở dịch vụ

 

292

11/TT-LB

29/10/1987

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với các hoạt động VHTT

 

293

493/BTT

6/11/1987

Bộ thông tin

Thông tri giữ gìn kỷ luật trong công tác xuất bản

 

294

517/TT-BTT

7/11/1987

Bộ Thông tin

Thông tư hướng dẫn về việc đẩy mạnh thi hành QĐ số 140/HĐBT  ngày 15/09/1987 của HĐBT về triệt để tiết kiệm

 

295

279/BTT

30/7/1987

Bộ Thông tin

CV chỉ đạo thực hiện quy định về xuất bản nhất thời trong toàn quốc

 

296

1719/VH-VP

17/08/1987

Bộ VH

CV bổ sung danh mục văn hoá phẩm trong tờ khai hải quan

 

297

492/BTT-BC

6/11/1987

Bộ Thông tin

CV hướng dẫn thi hành QĐ số 302/QĐ-BTT ngày 29/10/1987 về điều chỉnh nhuận bút cho ngành báo chí

 

298

3058/VH-VP

31/12/1987

Bộ VH

Cv chế độ chính sách tài chính kinh tế trong các hoạt động văn hoá

 

 

 

 

 

Năm 1988

 

299

26/QĐ-BTT

23/1/1988

Bộ Thông tin

QĐ  điều chỉnh giá bán lẻ các báo và tạp chí

 

300

43/BTT-BC

28/1/1988

Bộ thông tin

QĐ quy định khung giá bán lẻ các báo XB ở các tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW 

 

301

68/VH-QĐ

8/2/1988

Bộ VH

QĐ ban hành tiêu chuẩn "đàn ghi ta phổ thông yêu cầu kỹ thuật chung, ký hiệu TC

 

302

70/QĐ-LB

9/2/1988

Bộ VH-UBVGNN

Quy định khung giá vé xem phim thống nhất trong cả nước

 

303

71/QĐ-LB

9/2/1988

Bộ VH-UBVGNN

Quy định khung giá vé xem biểu diễn nghệ thuật thực hiện thống nhất trong cả nước

 

304

81/QĐ-BTT

20/2/1988

Bộ Thông tin

QĐ về giá bán lẻ sách

 

305

190/VH-QĐ

21/3/1988

Bộ Văn hoá

QĐ về sửa đổi nhiệm vụ và tổ chức Cục triển lãm

 

306

94/TC-QĐ

8/4/1988

Bộ Thông tin

QĐ chức năng quản lý KHKT trong lĩnh vực PTTH

 

307

330/TT-QĐ

21/05/1988

Bộ Thông tin

Quy định về một số công việc trước mắt trong công tác quản lý xuất bản địa phương

 

308

522/VH-QĐ

28/5/1988

Bộ Văn hoá

QĐ về mức thuế thu lệ phí kiểm tra VHP xuất nhập phi mậu dịch

 

309

570/VH-KH

8/6/1988

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành 1 số biện pháp khuyến khích CB, công nhân kỹ thuật hoạt động KHKT, điện ảnh 

 

310

607/VH-QĐ

17/6/1988

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành tiêu chuẩn nhà VH cấp huyện - tiêu chuẩn thiết kế ký hiệu tiêu chuẩn 46TCN-12-87

 

311

672/QĐ-LB

25/6/1988

Bộ VH-UBVGNN

QĐ quy định mức giá xem phim thống nhất trong cả nước

 

312

211/TC-QĐ

29/6/1988

Bô Thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ của cơ quan thường trú tại TPHCM

 

313

872/QĐ

5/8/1988

Bộ Văn hoá

QĐ ban hành "Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động máy và băng ghi hình

 

314

396

31/8/1988

Bộ Thông tin

QĐ về giá công in chuẩn

 

315

397

15/9/1988

Bộ Thông tin

QĐ về giá bán buôn CN các sản phẩm vật liệu in

 

316

406

26/10/1988

Bộ thông tin

QĐ điều chỉnh giá các loại báo

 

317

415/TC-QĐ

26/10/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của vụ KHTV vật tư

 

318

456

15/9/1988

Bộ thông tin

QĐ giá bán buôn CN máy tăng âm 300W do XN cơ khí điện tử sản xuất

 

319

508/TC-QĐ

29/11/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của vụ HTQT

 

320

509/TC-QĐ

29/11/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của vụ TCCB và đào tạo

 

321

510/TC-QĐ

29/11/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban thanh tra

 

322

1345/QĐ-LB

2/12/1988

Bộ VH-UBVGNN

QĐ quy định khung giá vé xem biểu diễn nghệ thuật thực hiện trong cả nước 

 

323

1346/QĐ-LB

2/12/1988

Bộ VH-UBVGNN

QĐ quy định mức giá xem phim thống nhất trong cả nước

 

324

530/TC-QĐ

8/12/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cục TT-PT-TH

 

325

541/TC-QĐ

13/12/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của vụ báo chí

 

326

542/TC-QĐ

13/12/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cục TTCĐ

 

327

545/TC-QĐ

15/12/1988

Bộ thông tin

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục xuất bản

 

328

16/CH-TC

17/3/1998

Bộ VH

Chỉ thị xây dựng danh mục đào tạo

 

329

17/VH-TC

24/3/1998

Bộ VH

Chỉ thị về việc bình xét "giáo viên dạy tốt" hàng năm trong các trường Văn hoá trực thuộc Bộ 

 

330

264/BTT

19/04/1998

Bộ Thông tin

Chỉ thị tăng cường công tác thông tin phục vụ công tác dân số kế hoạch hoá gia đình

 

331

331/TT-CT

21/5/1988

Bộ thông tin

Chỉ thị về việc tăng cường công tác công tác thông tin cổ động, triển lãm 3 năm 1988-1990

 

332

62/VH-VP

16/7/1988

Bộ VH

Chỉ thị về phương hướng xây dựng hoạt động của ngành sân khấu ca nhạc trong giai đoạn hiện nay

 

333

87/VH-VP

7/11/1988

Bộ VH

Chỉ thị tăng cường quản lý và tiếp tục đưa hoạt động video cassette vào nề nếp

 

334

07/VH-TT

12/1/1988

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn trả nhuận bút bổ sung cho các tác giả khi có tác phẩm được sử dụng những nơi công cộng có bán vé hoặc doanh thu

 

335

49/VH-VP

13/4/1988

Bộ VH

Thông tư về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý các ngày hội

 

336

332/TT-TTr

21/5/1988

Bộ Thông tin

Thông tư hướng dẫn công tác PT-truyền thanh truyền hình năm 1988 và những năm năm tới

 

337

146/TT-BTT

1/6/1988

Bộ Thông tin

Thông tư hướng dẫn việc sắp xếp một bước tổ chức thông tin địa phương

 

338

63/VH-TT

16/7/1988

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn sử dụng và phân phối nhuận bút đối với các tác phẩm VHNT, khoa học hết thời hạn hưởng quyền tác giả 

 

339

661/TT-BTT

2/10/1988

Bộ Thông tin

thông tư hướng dẫn thực hiện QĐ 323/QĐ-BTT về sắp xếp tổ chức bộ máy chuyên ngành PHS

 

340

22/TT-LB

8/12/1988

Bộ LĐTBXH-VH

Thông tư LB " hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp"

 

341

101/VH-LB

8/12/1988

Bộ LĐTBXH-VH

Thông tư hướng dẫn đưa hoạt động video casete vào nền nếp

 

342

102/VH-LB

15/12/1988

Bộ VH- TDTT

Thông tư liến kết các hoạt động văn hoá TDTT 1989-1990

 

343

403

9/4/1988

Bộ Thông tin

CV về việc thực hiện nộp lưu chiểu, tổng hợp hàng tháng những vụ việc tiêu cực mà báo chí đã nêu, đã và chưa trả lời 

 

344

404/BC

28/6/1988

Bộ Thông tin

CV về việc trả lưòi phê bình trên báo đài (giao nhiệm vụ cho sở VHTT theo dõi đôn đốc, kiểm tra các ngành các cấp thuộc địa phương) theo luật báo chí 

 

345

1684/VH-TC

24/9/1988

Bộ VH

CV về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức biên chế của ngành VHTT ở địa phương

 

 

 

 

 

Năm 1989

 

346

01/QĐ-BTT

2/1/1988

Bộ Thông tin

QĐ ban hành quy chế tạm thời về chế độ quản lý kinh tế của hiệu sách trung tâm quận, huyện thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

 

347

209

3/3/1989

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng Vụ văn hoá quần chúng

 

348

235

13/3/1989

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng liên hiệp điện ảnh

 

349

482

3/5/1989

Bộ VH

QĐ chức năng nhiệm vụ Cục bảo tồn bảo tàng

 

350

636

6/6/1989

Bộ VH

QĐ quy định nhiệm vụ chức năng vụ Mỹ thuật nhiếp ảnh

 

351

958/VH-QĐ

4/7/1989

Bộ VH

QĐ về việc chấn chỉnh chiếu video

 

352

961/VHQC

4/7/1989

Bộ Thông tin

QĐ về việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn xuất bản truyền bá âm nhạc

 

353

1007/VH-QĐ

20/7/1989

Bộ VH

QĐ ban hành "Quy chế hoạt động video trên Lãnh thổ cộng hoà XHCNVN”

 

354

346

25/8/1989

Bộ thông tin

QĐ quy định phụ cấp thâm niên giáo viên cho trường truyền thanh

 

355

1680

30/9/1989

Bộ VH

QĐ ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật băng hình

 

356

758/BTT

10/10/1989

Bộ thông tin

QĐ ban hành kèm theo quy hoạch tần số sóng cực ngắn cấp huyện sử dụng cho các đài địa phương trong toàn quốc

 

357

54/VHQC

4/11/1989

Bộ VH

Quy chế mở hội truyền thống dân tộc

 

358

1870

18/11/1989

Bộ VH

QĐ ban hành điều lệ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

 

359

18/VH-CT

29/4/1989

Bộ VH

Chỉ thị về định hướng một số hoạt động VHNT gần đây phù hợp với NQ6 của TW Đảng

 

360

659/VH-VP

13/5/1989

Bộ VH

Chỉ thị về các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng những ngày lễ lớn năm 1990

 

361

356

22/5/1989

Bộ thông tin

Chỉ thị công tác PHTH địa phương những năm trước mắt

 

362

1116/VH-VP

14/8/1989

Bộ VH

Chỉ thị về việc "tăng cường quản lý chiếu video và âm nhạc"

 

363

312/BTT

7/9/1989

Bộ thông tin

Chỉ thị của Bộ trưởng về việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế sản xuất kinh doanh lưu thông phân phối và trong quản lý ngành

 

364

47

2/10/1989

Bộ VH

Chỉ thị về hoạt động không chuyên 1990

 

365

691/BTT

5/10/1989

Bộ thông tin

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo xuất bản lịch 1990 và kiểm tra xử lý các xuất bản phẩm nước ngoài và phát hành trái phép

 

366

707/BTT

13/10/1989

Bộ thông tin

Chỉ thị về tuyên truyền cổ động chống nhập lậu thuốc lá, bia rượu, ôtô con, xe máy, ấn phẩm và đẩy mạnh công tác tận thu thuế nhập khẩu.

 

367

49

17/10/1989

Bộ VH

Chỉ thị về thực hiện NQ07 của Bộ Chính trị

 

368

450

27/10/1989

Bộ thông tin

Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện NQ07 ngày 30/11/1987 của Bộ Chính trị

 

369

68

17/2/1989

Bộ thông tin

Thông tư về việc tổ chức ngày biên phòng

 

370

12

4/4/1989

Bộ VH

Thông tư về cuộc vận động sáng tác văn nghệ không chuyên phục vụ các ngày lễ lớn

 

371

35-NSM

20/7/1989

Ban chỉ đạo nếp sống mới TƯ

Thông tư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hoá mới

 

372

262/TTLB

20/7/1989

Bộ TT-TC

Thông tư liên bộ thông tin và tài chính quy định chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong ngành thông tin

 

373

14/TTLB

1/8/1989

Bộ VH-TƯ đoàn thanh niên cộng sản HCM

Thông tư LB "về việc giáo dục nghệ thuật và xây dựng đời sống văn hoá trong trường học 1989-1995”

 

374

560

11/8/1989

Bộ thông tin

Thông tư hướng dẫn một số điểm về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước công tác thông tin ở địa phương

 

375

326/BTT

16/8/1989

Bộ thông tin

Thông tư hướng dẫn việc thi hành chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị, xã hội, văn hoá - giáo dục, văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật

 

376

52/VH-TC

31/10/1989

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn xếp hạng các bảo tàng Việt Nam

 

377

62

5/12/1989

Bộ VH

Thông tư hướng dẫn tặng danh hiệu Nhà giáo

 

378

915/TTLK

15/12/1989

Bộ VH-Tổng cục TDTT

Thông tư về "liên kết các hoạt động văn hoá - thể dục thể thao năm 1989-1990”

 

379

216/BTT

1/4/1989

Bộ thông tin

CV về việc quản lý phát thanh truyền hình địa phương

 

380

1201/BVH

1/9/1989

Bộ VH

CV về việc uốn nắn hoạt động sân khấu chào mừng những ngày kỷ niệm năm 1990

 

381

725/BTT

24/10/1989

Bộ Thông tin

CV quy chế tổ chức và hoạt động của đội thông tin lưu động chuyên nghiệp ở cấp huyện và tỉnh

 

 

 

 

 

Năm 1990

 

382

01/VH

15/1/1990

Bộ VH

Quy định thủ tục thành lập và hoạt động của các đơn vị sản xuất phim video

 

383

614

VHTT-TT-DL

20/7/1990

Bộ VHTT-TT

Quy định về tổ chức và hoạt động của các đại lý bán và cho thuê băng hình video

 

384

619/QĐ

21/7/1990

Bộ VHTT-TT

QĐ ban hành "quy chế duyệt các tác phẩm điện ảnh"

 

385

585/QĐ

15/8/1990

Bộ VHTT-TT

QĐ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Điện ảnh

 

386

587/QĐ

15/8/1990

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Đào tạo

 

387

589/QĐ

15/8/1990

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tổ chức cán bộ

 

388

590/QĐ

15/8/1990

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế

 

389

599/QĐ

20/8/1990

Bộ VHTT-TT

QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra

 

390

600/QĐ

20/8/1990

Bộ VHTT-TT

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tài chính kế toán

 

391

601/QĐ

20/8/1990

Bộ VHTT-TT

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kế hoạch

 

392

869/QĐ-VP

8/9/1990

Bộ VHTT-TT

QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng TW xét duyệt các tác phẩm điện ảnh phim nhựa, băng ghi hình, địa ghi hình

 

393

291/VHTT-TT-DL/QĐ

27/9/1990

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ ban hành ban hành tiêu chuẩn ngành "kỹ thuật điện ảnh thuật ngữ" ký hiệu tiêu chuẩn 46 TCN 14-90

 

394

255 CT-VHTT-TT-DL

2/6/1990

Bộ VHTT-TT-DL

Chỉ thị hoạt động mỹ thuật kỷ niệm những ngày lễ lớn và triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1990

 

395

561 VHTT-TT-DL/CT

12/7/1990

Bộ VHTT-TT-DL

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý in băng nhạc và băng sân khấu

 

396

658/CT-VHTT-TT

31/7/1990

Bộ VHTT-TT

Chỉ thị về công tác VHTT-TDTT ở miền núi và vùng các dân tộc thiểu số

 

397

738/VP

10/8/1990

Bộ VHTT-TT

Chỉ thị về công tác quảng cáo

 

398

1082/ĐA

11/10/1990

Bộ VHTT-TT

Chỉ thị về tăng cường quản lý bản quyền điện ảnh

 

399

1083/ĐA

11/10/1990

Bộ VHTT-TT

Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động phát hành phổ biến phim và băng video

 

400

221/TT-TC

25/6/1990

Bộ VHTT-TT-DL

Thông tư hướng dẫn thi hành chi tiết việc thi hành pháp lệnh và NĐ về danh hiệu nghệ sĩ

 

401

129/KHCT

29/6/1990

Bộ VHTT-TT-DL

Thông tu hướng dẫn kiểm kê và đánh giá tài sản của ngành Văn hoá Thông tin-TT-DL

 

402

281/TT-LB

25/9/1990

Bộ VHTT-TT-DL-TC

Thông tư LB hướng dẫn chế độ đặt hàng sách báo và chế độ trợ giá đối với báo chí

 

403

975/TT-LB

29/10/1990

Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ -Bộ VHTT-TT-DL

Thông tư liên bộ hướng dẫn thành lập sở VHTT và TT về tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao ở địa phương

 

404

74/VH

22/1/1990

Bộ VH

CV chấn chỉnh hoạt động cho thuê băng video

 

405

02

12/4/1990

Bộ VHTT-TT-DL

Về việc giữ nguyên tổ chức và công tác tổ chức văn hoá thông tin phát thanh và truyền hình du lịch tỉnh, huyện hiện có để đảm bảo hoạt động bình thường

 

406

935/VP

18/9/1990

Bộ VHTT-TT

CV về việc xử lý văn hoá phẩm và du lịch xuất nhập khẩu

 

407

1526

14/12/1990

Bộ VHTT-TT

Chế độ bồi dưỡng đối với diễn viên

 

 

 

 

 

Năm 1991

 

408

103/QĐ-ĐA

18/1/1991

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ ban hành băng hình chuẩn Video (hình và tiếng) do Liên hiệp điện ảnh Việt Nam sản xuất

 

409

271/PT-TH

21/2/1991

Bộ VHTT-TT-DL

Quy chế nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng hệ thống thu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam

 

410

274/QĐ

21/2/1991

Bộ VHTT-TT

QĐ ban hành quy chế "Về nhập khẩu. Lắp đặt và sử dụng hệ thống thu phát thanh - truyền hình trực tiếp từ vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam"

 

411

439/QĐ-TC

11/3/1991

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ chuyển chức năng Nhà nước về nhiếp ảnh thuộc Vụ mỹ thuật và nhiếp ảnh sang cục TTCĐ triển lãm thành Cục thông tin triển lãm nhiếp ảnh thuộc Bộ VHTT-TT-DL. Vụ Mỹ thuật và nhiếp ảnh nay gọi là Vụ Mỹ thuật thuộc Bộ VHTT-TT-DL

 

412

440/QĐ-TC

11/3/1991

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ thành lập Vụ văn hoá quần chúng và Thư viện trên cơ sở sát nhập Vụ VHQC và Vụ thư viện thuộc Bộ VHTT-TT-DL.

 

413

441/QĐ-TC

11/3/1991

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ thành lập Vụ dân tộc thiểu số (gọi tắt là Vụ các dân tộc) trực thuộc Bộ VHTT-TT-DL

 

414

446/QĐ-TC

12/3/1991

Bộ VHTT-TT-DL

QĐ Cục xuất bản là cơ quan của Bộ VHTT-TT-DL có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tổ chức thức hiện sự nghiệp xuất bản, in, phát hành sách theo đường lối chính sách của đảng và Nhà nước

 

415

1060/QĐ-ĐA

14/6/1991

Bộ VHTT-TT-DL

Quy định sửa đổi về việc nộp và thu lệ phí xét duyệt các tác phẩm điện ảnh

 

416

1774/QC

8/10/1991

Bộ VHTT-TT

Quy chế về thông tin báo cáo

 

417

2132/BC

3/12/1991

Bộ VHTT

Quy định tạm thời một số điểm về hoạt động của báo chỉ Việt Nam liên quan đến nước ngoài

 

418

2244/QĐ-TC

29/12/1991

Bộ VHTT-TT

QĐ tổ chức bộ máy của cục xuất bản gồm 5 phòng và một tổ thường trực tại TPHCM

 

419

1906/CT

29/10/1991

Bộ VHTT-TT

Chỉ thị (khẩn cấp) về việc chấn chỉnh một số lệch lạc trong hoạt động báo chí, xuất bản và phát hành sách báo

 

420

2158/CV-ĐA

6/12/1991

Bộ VHTT-TT

Chỉ thị về việc nhập và làm đại lý phát hành phim của nước ngoài

 

421

1191/TTLB

26/9/1991

Bộ VHTTTT-DL-UBKHNN

Thông tin liên bộ quy định quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá

 

422

19/VP-ĐA

4/1/1991

Bộ VHTTTT-DL

Cv tăng cường biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm chỉnh quy định phát hành phim và băng video vào nề nếp

 

423

667/VH-ĐA

19/4/1991

Bộ VHTT-TT-DL

CV về việc quản lý việc sử dụng video tại các quán cà phê - giải khát

 

424

1116/VP

22/6/1991

Bộ VHTT-TT-DL

CV về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật pháp xuất bản, in và phát hành

 

425

2005

CV-VHQC

14/11/1991

Bộ VHTT-TT

CV hướng dẫn thực hiện quy chế tặng thưởng huy chương về sự nghiệp căn hoá quần chúng

 

 

 

 

 

Năm 1992

 

426

2369

5/8/1992

Bộ VHTT-TT- Ban TT-VHTƯ

Thông báo của bộ VHTT và ban tư tưởng VHTƯ về ý kiến của Ban bí thư và thường trực HĐBT về việc sắp xếp tổ chức báo chí và xuất bản

 

427

19/QC-KH

3/4/1992

Bộ VHTT-TT

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định doanh nghiệp Nhà nước của Bộ VHTT-TT

 

428

417/TC-QĐ

8/4/1992

Bộ VHTT-TT

QĐ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Điện ảnh

 

429

568/QĐ-PC

8/5/1992

Bộ VHTT-TT

QĐ ban hành quy chế xây dựng tượng đài tranh hoành tráng

 

430

580/VHTT-QĐ

11/5/1992

Bộ VHTT-TT

QĐ ban hành quy chế triển lãm mỹ thuật (tranh, tượng) trong và ngoài nước

 

431

1079

VH-TT

21/8/1992

Bộ

VHTT-TT

QĐ ban hành quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in

 

432

1388

QĐ-ĐA

8/10/1992

Bộ VHTT

QĐ ban hành "quy định về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa, điện ảnh, băng hình video"

 

433

64/MT-CT

11/9/1992

Bộ

VHTT-TT

Chỉ thị về việc tổ chức triển lãm, phổ biến và tiêu thụ tác phẩm mỹ thuật

 

434

2858/MT-CT

11/9/1992

Bộ

VHTT-TT

Chỉ thị về việc tổ chức triển lãm, phổ biến và tiêu thụ tác phẩm mỹ thuật

 

435

1906/CT

29/10/1992

Bộ

VHTT-TT

Chỉ thị về việc chấn chỉnh một số lệch lạc trong hoạt động báo chí, xuất bản, in và phát hành sách báo

 

436

85/CT

5/11/1992

Bộ

VHTT-TT

Chỉ thị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá nghệ thuật thông tin

 

437

99/CT

14/12/1992

Bộ VHTT

Chỉ thị của Bộ trưởng về quỹ hỗ trợ văn nghệ sĩ lão thành

 

438

14/TT

19/3/1992

Bộ

VHTT-TT

Thông tư hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức biên chế và một số chính sách trong sắp xếp lại thuộc khu vực hành chính sự nghiệp thuộc Bộ VHTT-TT

 

439

54/TT-LB

11/8/1992

Bộ

VHTT-TT-TC

Thông tư liên bộ VHTTTT-TC về chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với các bảo tàng di tích lịch sử văn hoá

 

440

80b/TT-LB

1/11/1992

Bộ

VHTT-TC

-LĐTBXH

Thông tư liên bộ VHTT/TC/LĐTBXH về việc bổ sung tạm thời một số chính sách đối với văn nghệ sĩ và vận động viên

 

441

108/VHTT-TT

30/12/1992

Bộ VHTT

 

 

Thông tư của Bộ VHTT hướng dẫn nhập lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam

 

442

1317/TT-TC

2/5/1992

Bộ VHTT-TT

CV về việc cấm lưu hành những phim băng hình sản xuất ở miền Nam truớc năm 1975

 

443

1534/CV-ĐA

26/5/1992

Bộ VHTT-TT

CV quản lý sản xuất và hoạt động dịch vụ, phim, bằng hình, băng nhạc

 

444

2424

VHTT-TT

10/8/1992

Bộ VHTT-TT

Hướng dẫn thực hiện quy chế triển lãm mỹ thuật (tranh tượng) trong và ngoài nước

 

445

3554/CV-ĐA

30/10/1992

Bộ VHTT

CV giải thích và hướng dẫn việc thực hiện "quy định về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình video"  

 

 

 

 

 

Năm 1993

 

446

60

VHTT-QĐ-KT

28/7/1992

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt tặng thưởng huy chương chiến sĩ văn hoá 

 

 

 

 

 

Năm 1994

 

447

371

10/3/1994

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy định về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và hoạt động của các cơ sở sản xuất phim và băng hình

 

448

524/QĐ-ĐA

9/4/1994

Bộ VHTT

QĐ ban hành quy chế phổ biến tác phẩm điện ảnh 

 

449

579/QĐ-TC

2/5/1994

Bộ VHTT

QĐ chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục nghệ thuật biểu diễn

 

450

2910/QĐ-MT

5/11/1994

Bộ VHTT

QĐ bổ sung sửa đổi những điều khoản vào quy chế xây dựng tượng đài, trang hoành tráng ban hành theo QĐ 568 (8/5/1992) của Bộ 

 

451

3330/QĐ-ĐT

26/12/1994

Bộ VHTT

QĐ Ban hành quy chế các concours hội diễn triển lãm mỹ thuật các trường VHNT trên cả nước

 

452

27/TT-LB

 

15/4/1994

Liên Bộ VHTT-TM

Thông tư liên bộ VHTT - Thương mại quy định về việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị in  

 

453

2805/PC

22/9/1994

Bộ VHTT

CV về việc nộp lưu chiểu sách báo nhập khẩu 

 

 

 

 

 

Năm 1995

 

454

2524/TC-QĐ

 

29/7/1995

Bộ VHTT

QĐ chức năng nhiêm vụ của Cục bản quyền tác giả 

 

455

01/CT-ĐT

6/1/1995

Bộ VHTT

Chỉ thị về việc các trường VHNT toàn quốc tham gia các ngày kỷ niệm lớn năm 1995

 

456

593/TTr

11/3/1995

 

Chỉ thị về công tác thanh tra năm 1995

 

457

10/CT-VP

13/3/1995

Bộ VHTT

Chỉ thị về tổ chức hoạt động kỷ niệm lần thứ 50 ngày hành lập ngành VHTT

 

458

38/TT-PC

1/7/1995

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 02/CP ngày 5/1/1995 quy định về hàng hoá dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

 

459

46/TC-CV

16/9/1995

Bộ VH

Thông tư quy định chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc

 

460

67/TC-TT

12/10/1995

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhà hát, đoàn nghệ thuật  

 

 

 

 

 

Năm 1997

 

461

46/TC-TT

17/6/1995

Bộ VHTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của ngành VHTT

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2000/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2000/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2000
Ngày hiệu lực20/12/2000
Ngày công báo22/04/2001
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2000/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT văn bản pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT văn bản pháp luật hết hiệu lực
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu34/2000/QĐ-BVHTT
      Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
      Người kýLưu Trần Tiêu
      Ngày ban hành20/12/2000
      Ngày hiệu lực20/12/2000
      Ngày công báo22/04/2001
      Số công báoSố 15
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật18 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT văn bản pháp luật hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT văn bản pháp luật hết hiệu lực

          • 20/12/2000

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/04/2001

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/12/2000

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực