Quyết định 34/2006/QĐ-UBND

Quyết định 34/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật ưu đãi, khuyến khích đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 34/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ CÁC QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật đầu tư năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình liên ngành số 503/TTr-KHĐT-TP ngày 21/3/2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội có các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư không còn phù hợp với Luật đầu tư năm 2005 (Danh mục kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy HN (để b/c);
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- Các Đ/c Phó CT UBND TP;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Hà Nội Mới, Đài PT&TH HN;
- Lưu V1, V2, V3, VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quốc Triệu  

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2005 (ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005)
(Kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

STT

Văn bản QPPL

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Khái quát nội dung

1

Quyết định 33/2003/QĐ-UB

UBND Thành phố Hà Nội

21/2/2003

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2

Quyết định 188/2003/QĐ-UB

UBND Thành phố Hà Nội

31/12/2003

Quy định tạm thời hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất công nghiệp của các Doanh nghiệp nhà nước thuộc các ngành chủ lực của Thành phố HN

3

Quyết định 166/2005/QĐ-UB

UBND Thành phố Hà Nội

26/10/2005

Hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay vốn đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2006
Ngày hiệu lực24/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật ưu đãi, khuyến khích đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật ưu đãi, khuyến khích đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Triệu
       Ngày ban hành24/03/2006
       Ngày hiệu lực24/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật ưu đãi, khuyến khích đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật ưu đãi, khuyến khích đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

           • 24/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực