Quyết định 34/2007/QĐ-UBND

Quyết định 34/2007/QĐ-UBND Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2007/QĐ-UBND quy định đánh số gắn biển số nhà tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
TÂY NINH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 09  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;
Theo Biên bản họp Ủy ban nhân dân tỉnh số 72/BB-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2007;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 301/TTr-SXD ngày 26 tháng 06 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
- Như Điều 4;
- TT. Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CVK;
- Lưu: VT, VP. UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

QUY ĐỊNH

ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34 /2007/QĐ-UBND ngày 12/09/2007 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy định này được áp dụng tại khu vực đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà bao gồm:

a. Nhà ở, công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là nhà), trừ các loại nhà xây dựng không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b. Nhóm nhà, ngôi nhà và tầng nhà, căn hộ, số cầu thang của nhà chung cư.

Chương 2:

 NGUYÊN TẮC ĐÁNH SỐ NHÀ

Mục 1:

 NGUYÊN TẮC ĐÁNH SỐ NHÀ, SỐ CĂN HỘ

Điều 2: Nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong hẽm, trong hẽm phụ

1. Chiều đánh số nhà

a. Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ  Đông Nam sang Tây Bắc;

Trường hợp hẽm có 2 đầu và 2 tên gọi, quy ước đánh số từ mỗi đầu hẽm đến đoạn giữa của hẽm.

Trường hợp hẽm đặt tên theo đường và hẽm thông ra đường cả hai phía, thì lấy chiều từ nhà đầu hẽm sát với đường phố mà hẽm mang tên đến cuối hẽm bên kia.

b. Trường hợp hẽm (ngõ) chỉ có một đầu thông ra đường (hẽm cụt) thì lấy chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu hẽm sát với đường đến nhà cuối hẽm.

Trường hợp hẽm phụ (ngách) chỉ có một đầu thông ra hẽm thì chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu hẽm phụ sát với hẽm đến nhà cuối hẽm phụ.

c. Đối với hẽm hoặc hẽm phụ chưa có tên thì chiều đánh số được áp dụng theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản này và tên hẽm hoặc hẽm phụ được lấy theo số nhà mặt đường nằm kề ngay trước đầu hẽm hoặc hẽm phụ đó.

2. Đánh số nhà mặt đường và nhà trong hẽm, trong hẽm phụ được sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định tại khoản 2 Điều này. Nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...), nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4, 6, 8...).

3. Việc đánh số và gắn biển số nhà khu vực nhà quy hoạch phân lô theo mặt đường được dự kiến đánh số theo quy định, được dự kiến sẵn theo quy hoạch phân lô được duyệt.

Điếu 3 : Nguyên tắc đánh số căn hộ của nhà chung cư

1. Đánh số căn hộ được sử dụng dãy số tự nhiên với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định tại khoản 2 Điều này. Hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị ghi số căn hộ, hai chữ số hàng nghìn và hàng trăm chỉ tầng nhà có căn hộ đó.

2. Chiều đánh số căn hộ

a. Trường hợp ngôi nhà chung cư có một cầu thang ở giữa, bố trí hành lang giữa hoặc không có hành lang thì chiều đánh số căn hộ hoặc phòng được thực hiện theo chiều quay kim đồng hồ, bắt đầu từ căn hộ đầu tiên phía bên trái của người bước lên tầng nhà đó.

Trong trường hợp ngôi nhà có nhiều cầu thang, bố trí hành lang giữa thì chọn cầu thang có vị trí gần nhất tiếp giáp với lối đi vào. Chiều đánh số thực hiện theo nguyên tắc trên.

b. Trường hợp ngôi nhà có hành lang bên thì chiều đánh số căn hộ theo chiều từ trái sang phải của người đứng quay mặt vào dãy căn hộ, bắt đầu từ căn hộ đầu tiên, phía bên trái.

Mục 2 :

NGUYÊN TẮC ĐÁNH TÊN ĐỐI VỚI NHÓM NHÀ, NGÔI NHÀ TRONG KHU NHÀ; ĐÁNH SỐ TẦNG NHÀ, CẦU THANG CỦA NHÀ CHUNG CƯ

Điều 4 : Nguyên tắc đánh tên nhóm nhà

Trong một khu có nhiều nhà tạo thành các nhóm nhà mà các lối đi giữa các nhóm nhà không được đặt tên (đường, phố, hẽm, hẽm phụ) thì cần phải đánh tên nhóm nhà theo quy định sau:

1. Việc đánh tên nhóm nhà áp dụng chữ cái in hoa của tiếng Việt (A, B, C…) sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Việt với chiều theo nguyên tắc sắp xếp của các nhóm nhà trong khu vực đó.

2. Trường hợp khu nhà trong một biển số nhà, có nhiều nhóm nhà thì chiều đánh tên nhóm nhà được bắt đầu từ nhóm nhà nằm gần lối vào khu nhà đi dần vào phía cuối khu nhà. Trường hợp các nhóm nhà nằm 2 bên trục đường giao thông nội bộ thì chiều đánh tên nhóm nhà cũng xác định theo phương pháp này, các nhóm nhà nằm phía bên trái đường nội bộ đánh tên A,C, Đ, G, I,…, các nhóm nhà phía bên phải đường nội bộ đánh tên B, D, E, H, K....

Điều 5 : Nguyên tắc đánh tên ngôi nhà trong một nhóm nhà

Tên ngôi nhà trong nhóm nhà được viết bằng tên ghép của tên nhóm nhà và số thứ tự của ngôi nhà trong nhóm nhà đó (ví dụ: A10, B15, C4,...). Trong đó, tên nhóm nhà được xác định theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này; số thứ tự của ngôi nhà được dùng là các số tự nhiên (1, 2, 3..., n). Chiều đánh số thứ tự của ngôi nhà trong mỗi nhóm nhà được xác định theo nguyên tắc sắp xếp các ngôi nhà trong nhóm nhà đó.

Điếu 6 : Nguyên tắc đánh số tầng nhà của nhà chung cư

1. Đánh số tầng nhà theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng dưới lên tầng trên, bắt đầu từ tầng 1 của ngôi nhà (không tính tầng hầm). Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,..., n, với n là tổng số tầng của ngôi nhà) để đánh số tầng và được lấy từ số nhỏ đến số lớn.

2. Trường hợp nhà có tầng ngầm thì đánh số tầng ngầm theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng ngầm ở trên cùng xuống ngầm phía dưới, bắt đầu từ tầng ngầm gần nhất với tầng 1 của ngôi nhà. Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,..., n với n là tổng số tầng ngầm của ngôi nhà) để đánh số tầng ngầm, lấy từ số nhỏ đến số lớn. Để phân biệt với tầng nhà thì viết thêm ký hiệu N vào trước số tầng ngầm (ví dụ: N1, N2, N3,...).

Điếu 7 : Nguyên tắc đánh số cầu thang nhà chung cư

Đánh số cầu thang nhà chung cư (từ 2 cầu thang sử dụng chung trở lên) theo nguyên tắc lấy chiều từ lối đi chính vào nhà, cầu thang đầu tiên đánh số 1, những cầu thang tiếp theo được đánh số 2, 3,...n.

Chương 3 :

 QUY ĐỊNH VỀ GẮN BIỂN SỐ

Điếu 8 : Gắn biển số nhà tại đường, hẽm, hẽm phụ

1. Mỗi nhà mặt đường, nhà trong hẽm, trong hẽm phụ được gắn 1 biển số nhà.

- Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường , hẽm, hẽm phụ khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính.

- Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường , hẽm, hẽm phụ thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, hẽm, hẽm phụ lớn hơn.

2. Biển số nhà được gắn tại cửa đi sát hè hoặc lòng đường, phía trên giữa cửa đi chính.

Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc lòng đường thì biển số nhà được gắn tại cột trụ cổng chính, phía bên trái (theo chiều từ phía ngoài vào nhà) ở độ cao là hai mét (2m).

Điếu 9 : Gắn biển số căn hộ của nhà chung cư

Mỗi căn hộ được gắn một biển số. Biển số căn hộ được viết bằng tên ghép của số tầng với số căn hộ được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3. Biển số căn hộ được gắn tại vị trí sát phía trên chính giữa cửa đi chính của căn hộ.

Điếu 10 : Gắn biển tên nhóm nhà, ngôi nhà; số tầng nhà, cầu thang

1. Biển tên nhóm nhà: được đặt tại một góc của nhóm nhà đó, trên vỉa hè gần với đường phố lớn nhất.

2. Biển tên ngôi nhà: được đặt tại mặt đứng và hai bức tường đầu hồi của ngôi nhà.

- Tại mặt đứng: biển được đặt tại vị trí tầng 1 trong trường hợp nhà một tầng, tại tầng 2 trong trường hợp nhà nhiều tầng.

- Tại bức tường đầu hồi: biển được đặt tại vị trí có độ cao bằng hai phần ba chiều cao nhà trong trường hợp nhà cao từ mười bảy mét (17m) trở xuống; được đặt vị trí có độ cao chín mét (9m) trong trường hợp nhà cao trên mười bảy mét.

3. Biển số tầng nhà: được đặt tại giữa mảng tường chân cầu thang hoặc giữa mảng tường của lồng cầu thang của mỗi tầng. Vị trí đặt biển có độ cao là hai mét (2m) tính từ  sàn của tầng nhà tương ứng.

4. Biển số cầu thang: được đặt tại vị trí sát phía trên chính giữa cổng đơn nguyên có cầu thang đó.

Chương 4 :

CẤU TẠO CÁC LOẠI BIỂN SỐ

Điều 11 : Các loại biển được sử dụng gồm 7 loại sau đây:

- Biển số nhà mặt đường, trong hẽm, trong hẽm phụ gồm 2 loại:

1. Biển số nhà mặt đường (ký hiệu)

2. Biển số nhà trong hẽm, nhà trong hẽm phụ;

- Biển số căn hộ nhà chung cư  gồm 5 loại:

3. Biển số căn hộ của nhà chung cư;

4. Biển tên nhóm nhà;

5. Biển tên ngôi nhà;

6. Biển số tầng nhà;

7. Biển số cầu thang.

Điếu 12:Cấu tạo các loại biển

1. Màu sắc và chất liệu của biển

Các loại biển số có nền màu xanh lam sẫm, chữ và số màu trắng, đường chỉ viền màu trắng; được làm bằng mica sơn khắc.

2. Kích thước của từng loại biển:

a. Biển số nhà mặt đường B1:

- Biển có 1 hoặc 2 chữ số (chiều rộng x chiều cao):........................................... 200 mm x 150 mm;

- Biển có 3 chữ số: ......................................................................................... 230 mm x 150 mm;

- Biển có 4 chữ số:.......................................................................................... 260 mm x 150 mm;

b. Biển số nhà trong hẽm, hẽm phụ B2: kích thước............................................ 200 mm x 150 mm;

(kích thước do Sở Xây dựng quy định)

c. Biển số căn hộ chung cư B3:

- Biển có 3 chữ số: ......................................................................................... 170 mm x 100 mm;

- Biển có 4 chữ số:  ........................................................................................ 190 mm x 100 mm;

d. Biển tên nhóm nhà B4: kích thước ................................................................ 850 mm x 650 mm;

(kích thước do Sở Xây dựng quy định)

đ. Biển tên ngôi nhà B5:................................................................................... 850 mm x 650 mm;

e. Biển số tầng B6:.......................................................................................... 300 mm x 300 mm;

g. Biển số cầu thang B7:.................................................................................. 300 mm x 300 mm.

3. Cách ghi trên biển số: (xem phụ lục 2)

Chương 5:

XỬ LÝ TỒN TẠI VỀ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ

Điếu 13:

Việc đánh số và gắn biển số nhà theo Quy định này áp dụng đối với những khu vực mới xây dựng.

Đối với phố cổ, phố cũ, khu vực đã có số nhà trước đây đánh số nguyên theo thứ tự bên chẵn bên lẻ có chiều đánh số nhà giống hoặc khác quy định này thì có thể giữ nguyên.

Điếu 14: Đánh số nhà đối với trường hợp nhà mặt đường (hoặc nhà trong hẽm, trong hẽm phụ) được xây mới, xây dựng lại trên đất của khuôn viên nhà cũ:

1. Trường hợp nhà xây mới xen trên đất của khuôn viên nhà cũ thì đánh số nhà đó bằng tên ghép của số nhà cũ và một chữ cái in hoa của tiếng Việt (ví dụ: A). Nếu có nhiều nhà mới thì việc ghi chữ cái in hoa tiếng Việt theo thứ tự A,B ,C ,..., M và xác định chiều theo chiều đánh số nhà theo hiện trạng.

 

 

 

 

 

2. Trường hợp nhà được xây dựng lại trên đất khuôn viên nhiều nhà cũ thì nhà được mang số của nhà cuối cùng của dãy nhà cũ bị phá dỡ của đường (hoặc hẽm, hẽm phụ) đó.

 

 

3. Trường hợp cải tạo từ nhà thấp tầng thành nhà nhiều tầng, có nhiều chủ sở hữu, chủ sử dụng thì xử lý như sau:

a. Số nhà mặt đường (hoặc nhà trong hẽm, trong hẽm phụ) cũ vẫn được giữ nguyên, nhưng phải gắn biển mới theo kích thước quy định;

b. Các căn hộ của ngôi nhà được đánh số theo Điều 3 của Quy định này.

Điều 15: Trường hợp một nhà mặt đường (hoặc nhà trong hẽm, trong hẽm phụ) được phân chia thành nhiều nhà mặt đường: 

1- Trường hợp một nhà mặt đường (hoặc nhà trong hẽm, trong hẽm phụ) được phân chia thành hai nhà do phát sinh thêm chủ sở hữu mới thì một nhà được mang tên số nhà cũ và một nhà được đánh số bằng tên ghép của số nhà cũ và một chữ cái in hoa tiếng Việt (A).

 

 

2- Trường hợp một nhà mặt đường (hoặc nhà trong hẽm, trong hẽm phụ) được phân chia  thành nhiều nhà mặt đường thì việc ghi chữ cái in hoa tiếng Việt theo thứ tự A, B, C,... và xác định chiều theo quy tắc tại quy định này; trường hợp nhà tại khu vực đã được gắn biển số nhà thì thực hiện chiều đánh số nhà theo hiện trạng.

 

 

 

Điều 16: Trường hợp một đường cũ phân chia thành nhiều đường, phố mới hoặc nhiều đường được nhập thành đường mới:

Các nhà mặt đường phải được đánh số và gắn biển số nhà theo quy định này nhưng biển số nhà cũ vẫn được giữ lại trong thời hạn hai năm và được gắn phía dưới biển số nhà mới.

Điều 17 : Đánh số nhà bổ sung tại đường đang xây dựng dở dang

1. Trường hợp đường, phố có ít nhà mới được xây thêm thì nhà mới xây được đánh số theo số nhà chính kèm chữ số bằng chữ cái tiếng Việt theo nguyên tắc tại Quy định này.

2. Trường hợp đường, phố có nhiều nhà mới được xây thêm và có nhiều nhà đánh số sai nguyên tắc thì thực hiện đánh lại số nhà của cả đường.

Điều 18: Đánh số nhà đường thuộc 2 huyện thị

1. Chiều đánh số nhà theo Quy định đánh số nhà;

2. Điểm khởi đầu hoặc kết thúc theo ranh hành chính huyện thị.

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điếu 19:Kinh phí và mức thu lệ phí

1. Kinh phí để đánh số nhà; gắn biển tên hẽm, hẽm phụ sử dụng ngân sách địa phương. Kinh phí gắn biển số sử dụng từ nguồn thu lệ phí cấp biển số nhà.

2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 20:

Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

Điều 21:

Trường hợp nhà ở vị trí mặt đường (hoặc nhà trong hẽm, trong hẽm phụ) chưa được gắn biển (do xây mới, xây dựng lại hoặc phát sinh thêm nhà của chủ sở hữu khác) tại khu vực đã thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà thì chủ sở hữu nhà (hoặc người sử dụng) phải làm đơn đề nghị gắn biển số nhà gửi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp phường).

Điều 22 :

Người sử dụng nhà có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ biển số nhà đã được gắn. Khi biển số nhà bị hư hỏng, bị mất, chủ sở hữu nhà (hoặc người sử dụng) phải làm đơn đề nghị gắn biển số nhà hoặc thay biển số mới gửi Uỷ ban nhân dân cấp phường . Không được dùng biển số nhà sai quy định, không được để nhà thiếu biển số. Trường hợp nhà có treo biển hiệu mà ghi địa chỉ khác với biển số nhà được gắn theo quy định của Quy chế này thì phải sửa đổi biển hiệu cho phù hợp.

Điều 23:

Người có hành vi vi phạm quy định của Quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điếu 24: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a. Xây dựng kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo sự hướng dẫn của Sở Xây dựng;

b. Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh sáu tháng một lần về kết quả thực hiện đánh số và gắn biển số nhà;

c. Cấp chứng nhận số nhà cho các hộ được gắn biển theo quy định để chủ sở hữu (hoặc người sử dụng) dùng khi cần thiết. Mẫu chứng nhận số nhà được quy định tại Phụ lục 1 của Quy định này. Chứng nhận  số nhà không thay thế cho việc công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

d. Thanh tra, xử lý các vi phạm về quản lý đánh số và gắn biển số nhà theo thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp phường:

a. Triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và trao chứng nhận biển số nhà cho các hộ trên địa bàn;

b. Tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà;

c. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo thẩm quyền; báo cáo và kiến nghị xử lý với Uỷ ban nhân dân cấp huyện những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Điều 25: Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Hướng dẫn để Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điếu 26:

1. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

2. Giao cho UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo kế hoạch.

3. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

PHỤ LỤC 1

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỊ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số:              /UB-CN

………………., ngày……….tháng……năm 200……….

 

CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

Căn cứ  Quyết định số  05 /2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;
Căn cứ  Quyết định số        /2006/QĐ-UB của UBND tỉnh (thành phố) về việc ban hành quy định về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn;

UỶ BAN NHÂN DÂN  HUYỆN THỊ

Chứng nhận ngôi nhà (căn hộ) của ông/bà hoặc cơ quan, tổ chức: ...................................................

......................................................................................................................................................

Được mang số: .............................................................................................................................. . 

Thay cho số nhà cũ : ...................................................................................................................... . 

Giấy chứng nhận này được sử dụng khi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ.

 

 Tây Ninh,  ngày    tháng .  năm  200….

 

TUQ. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THỊ
 TRƯỞNG PHÒNG

 

PHỤ LỤC 2

MẪU CÁC LOẠI BIỂN SỐ NHÀ

 

1. Biển số nhà mặt đường: ....................................................................................................... B1

- Biển có 1 hoặc 2 chữ số  : B1a

- Biển có 3 chữ số: B1b

- Biển có 4 chữ số: B1c

2. Biển số nhà trong hẽm :................................................................ tương tự kích thước mẫu B1

3. Biển số căn hộ (hoặc phòng):................................................................................................ B3

- Biển có 3 chữ số: B3a

- Biển có 4 chữ số: B3b

4. Biển tên nhóm nhà ....................................................................... tương tự kích thước mẫu B5

5. Biển tên ngôi nhà.................................................................................................................. B5

6. Biển số tầng.......................................................................................................................... B6

7. Biển số cầu thang................................................................................................................. B7

                                    

B1a - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 1 CHỮ SỐ)

 

 

B1a - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 2 CHỮ SỐ)

 

    

B1a - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 1 CHỮ SỐ VÀ 1 CHỮ CÁI)

 

                                

 

B1a - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 2 CHỮ SỐ VÀ 1 CHỮ CÁI)

 

                                   

B1b - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 3 CHỮ SỐ)

 

        

 

B1b - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 3 CHỮ SỐ VÀ 1 CHỮ CÁI)

 

                  

B1c - MẪU BIỂN SỐ NHÀ MẶT ĐƯỜNG (CÓ 4 CHỮ SỐ)

 

              

 

B3a - MẪU BIỂN SỐ CĂN HỘ (CÓ 3 CHỮ SỐ)

 

B3b - MẪU BIỂN SỐ CĂN HỘ (CÓ 4 CHỮ SỐ)

 

                                   

B5 - MẪU BIỂN TÊN NGÔI NHÀ                                                    B6 - MẪU BIỂN SỐ TẦNG

 

B7 - MẪU BIỂN SỐ CẦU THANG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2007
Ngày hiệu lực22/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2007/QĐ-UBND quy định đánh số gắn biển số nhà tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2007/QĐ-UBND quy định đánh số gắn biển số nhà tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành12/09/2007
        Ngày hiệu lực22/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/2007/QĐ-UBND quy định đánh số gắn biển số nhà tỉnh Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2007/QĐ-UBND quy định đánh số gắn biển số nhà tỉnh Tây Ninh

            • 12/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực